Čítanie ako zážitok 2

V našich školách máme čoraz viac žiakov, ktorí nechcú čítať knihy. Ako postupovať v takejto situácii?V predchádzajúcom príspevku som uviedla, ako organizovať čitateľskú dielňu, keď máme k dispozícii rovnaké knihy pre všetkých žiakov. Dnes si ukážeme, ako postupovať, keď žiaci čítajú doma rôzne knihy a tiež čo robiť vtedy, keď žiaci za žiadnych okolností čítať doma nechcú.
2. TYP ČITATEĽSKEJ DIELNE

Pri tomto type čitateľskej dielne môžeme využívať aj úlohy z prvého typu. Okrem týchto úloh sú však veľmi vhodnou pomôckou aj vopred vytlačené kartičky s otázkami, ktoré žiak dostane niekoľko dní pred čitateľskou dielňou a napíše odpovede na ne.

OTÁZKY NA KARTIČKÁCH:
1. Knihu som si vybral(a) preto, lebo…………………………………………………………..
2. Čítala sa mi dobre(zle) preto, lebo………………………………………………………….
3. Očakával(a) som od knihy, že……………………………………………………………….
4. Zaujala ma hlavne preto, lebo………………………………………………………………
5. Moje predstavy splnila(nesplnila) preto, lebo……………………………………………..
6. Odporúčam (neodporúčam) ju preto, lebo……………………………………………….
7. Charakterizuj čitateľa, ktorý by si mohol knihu prečítať!………………………………..

3-4d2ac9629d0a0c01fa7e8743838f5dd10a124a9d
3. TYP ČITATEĽSKEJ DIELNE

Tento typ hodiny využívame hlavne vtedy, keď máme v triede žiakov, ktorí z akýchkoľvek dôvodov doma odmietajú čítať. Ak pracujeme s takýmito problémovými žiakmi, pokúsime sa ich motivovať k čítaniu priamo na vyučovaní. Takáto hodina pozostáva z dvoch častí. V prvej časti si každý žiak potichu prečíta ten istý úryvok z knihy. V druhej časti žiaci pracujú v skupinách a plnia jednotlivé úlohy. Každý žiak má v skupine inú rolu.

Rozdelenie rolí:

1. Hľadač citátov.
2. Literárny vedec(charakterizuje literárny smer, tvorbu spisovateľa) pracuje aj s internetom alebo encyklopédiami.
3. Jazykovedec(charakterizuje typy viet, slovné druhy, slovnú zásobu…).
4. Pomocník spisovateľa(vymyslí nový nadpis, nový dialóg medzi postavami, vymyslí iný záver a podobne).
5. Rečník (urobí reprodukciu úryvku).
6. Literárny kritik (zhodnotí dielo, povie pozitíva, negatíva a komu by knihu, z ktorej je úryvok, odporučil).

Keď si všetci úlohy splnia, informujú najprv členov svojej skupiny s nájdeným výsledkom či informáciou. Potom vystúpia pred triedou všetci žiaci, ktorí mali rovnakú funkciu, povedia svoje zistenia a ostatní žiaci porovnávajú informácie.
3-ccdeb210638b80c6e68131c603ef411a88a41209
Toto je len niekoľko možností, ako pracovať s knihami so žiakmi druhého stupňa tak, aby cítili zodpovednosť za svoju prácu, aby boli tvoriví, nápadití, samostatní. Spomínané aktivity žiakov väčšinou zaujmú vtedy, keď im učiteľ ponúkne takú možnosť práce, v ktorej môžu vyniknúť, v ktorej sa „cítia doma“. Ak majú k dispozícii knihy, dostatočný časový priestor a zároveň vedia, že ich práca bude aj hodnotená, väčšinou sa na čitateľské dielne tešia.Výsledkom takýchto hodín je aj veľa pekných výkresov, básničiek, nových záverov, záložiek, obálok na knihu, listov a denníkov, ktoré je vhodné umiestniť na nástenke alebo uverejniť v školskom časopise.