Jednoduché techniky, ktoré žiakom pomáhajú regulovať negatívne emócie

Každý občas zažije emocionálny stres. Môže ho spôsobiť neúspech na vyučovaní alebo sa môže objaviť problém v oblasti správania či vzťahov v triede. Niekto prežíva situácie vyhrotene, niekto mierne. Niektorí žiaci potrebujú poznať techniky, ktoré im môžu pomôcť sa upokojiť. Ideálne sú tie jednoduché a časovo nenáročné.

Aktivity, ktoré u detí podporujú prejavy láskavosti

Láskavosť je dôležitá vlastnosť, ktorá pomáha ľuďom byť sociálnymi bytosťami. Pomáha nám v tom, aby sme sa dokázali navzájom prijať, aby sme sa  rešpektovali a tolerovali. Je dobré, keď sme pre deti nielen dobrým vzorom láskavosti, ale túto schopnosť s nimi aj cielene precvičujeme.

Uplatňovanie prvkov etickej výchovy a práca s denníkom na hodinách slovenského jazyka a literatúry

Metodická príručka, ktorá obsahuje množstvo aktivít vhodných na využívanie etickej výchovy ako prierezovej témy. Môžete ju použiť na vyučovaní literárnej výchovy, na čitateľských krúžkoch, krúžkoch tvorivej dramatiky,  cvičeniach zo slovenského jazyka, v školských kluboch či tvorivom písaní. Okrem metód tvorivej dramatiky a tvorivého písania je  v prípravách na vyučovanie zakomponovaná aj práca s denníkom.

Ako sa prejavuje pýcha?

Pýcha má mnoho podôb. Je vhodné, aby žiaci o jej prejavoch vedeli, aby ju v prípade potreby vedeli identifikovať vo vzťahoch. O pýche sa dá rozprávať aj v súvislosti s literárnymi hrdinami. Literárne ukážky prostredníctvom postáv ponúkajú na analýzu množstvo  spôsobov správania a postojov, ktoré súvisia práve s pýchou.