Aktivity na začiatok školského roka

Aktivity vhodné na začiatok školského roka.

Kresba najkrajšieho zážitku

Počas prázdnin každé dieťa prežije veľa zaujímavých situácií. Rozdeľte žiakov do skupín a povedzte im, aby spoločne nakreslili na jeden veľký výkres všetky zážitky, ktoré sa im najviac páčili a radi na ne spomínajú. Po dokončení práce všetky skupiny prezentujú svoje výkresy pred triedou. Aktivitu môžu urobiť aj tak, že do stredu výkresu nakreslia tie okamihy, ktoré majú spoločné a po okrajoch nech nakreslia to, čo prežili odlišné.

Erb môjho leta

Povedzte žiakom, aby si nakreslili erb a nech ho rozdelia na štyri časti. Potom nech do každej zo štyroch častí nakreslia jeden zo zážitkov, ktorý sa im páčil. Po nakreslení erbu pracujú vo dvojiciach. Svojmu susedovi porozprávajú o erbe a naopak. Potom rozprávajú pred triedou nie o sebe, ale o prázdninách suseda, s ktorým sedia v lavici. Pri tejto aktivite si precvičujú nielen kreslenie, rozprávanie, ale aj aktívne počúvanie.

Skupinový prázdninový príbeh

Žiaci sedia v kruhu a jeden z nich povie vetu, ktorá je začiatkom  prázdninového príbehu. Ďalší účastník povie ďalšiu vetu, ktorá nadväzuje na prvú. Takto sa vystriedajú dookola všetci žiaci a spoločne vytvoria príbeh. Odporúčame vybrať zo skupiny jedného zapisovateľa, ktorý príbeh zapíše.

Rozprávanie na stoličke

Žiaci sedia v kruhu. Každý si pripraví na rozprávanie jeden zaujímavý zážitok, ktorý musí vyrozprávať za dve minúty. Keď uplynú dve minúty, na stoličku s sadne ďalší žiak.

Koláž z prázdnin

S mladšími žiakmi môžete pracovať aj tak, že si povyberajú rôzne obrázky, ktoré učiteľ nastrihá a položí na stôl. Každý žiak si vyberie tie, ktoré mu vyhovujú a súvisia s tým, čo prežil. Obrázky nalepí na výkres. Okamihy, ktoré nenašiel na obrázku, môže dokresliť. Podľa koláže potom každý žiak porozpráva  spolužiakom o najkrajších okamihoch z prázdnin.

Prázdninové slniečko

Učiteľ pripraví veľké slnko s takým množstvom lúčom, koľko je žiakov v triede. Lúče vystrihne dostatočne hrubé, aby žiaci mohli do nich písať. Každý žiak potom do jedného lúča napíše jednou vetou svoj najkrajší prázdninový zážitok. Na druhý deň môžu slnko otočiť na druhú stranu a do každého lúča žiaci zapíšu svoj najväčší cieľ, ktorý v novom školskom roku chcú dosiahnuť. Ak učiteľ chce, môže do lúčov tiež napísať svoj najkrajší zážitok a cieľ. Slniečko si môžu na niekoľko dní umiestniť na nástenku.

Slniečko vďaky

Povieme žiakom, aby si do zošita namaľovali slniečko s výraznými slnečnými lúčmi. Na každý slnečný lúč potom napíšu, komu by chceli za krásne prázdniny  poďakovať. Učiteľ žiakom povie, aby si všímali aj maličkosti a spomenuli si na viacerých dospelých i kamarátov, ktorí ich počas prázdnin určitým spôsobom obohatili. Žiaci často berú mnohé veci ako samozrejmosť a nevedia sa poďakovať. Táto aktivita ich nabáda k tomu, aby sa na chvíľu zastavili a popremýšľali nad všetkými, ktorí sú v ich živote dôležití.

Dobré skutky

Žiaci si stranu v zošite si rozdelia na dve polovice. Do prvého stĺpca napíšu o tom, aké dobré skutky urobili cez prázdniny oni a do druhého napíšu o tom, kto pre nich urobil niečo dobré. V ktorom stĺpčeku bude viac informácií? Táto aktivita vedie žiakov k tomu, aby si uvedomili,  či viac pomáhajú oni alebo sa viac pomáha im. Ak zistia, že iní konajú viac dobra ako oni, môžu to napríklad v budúcom školskom roku zmeniť.

Tleskni a povedz zážitok

Žiaci sa postavia do kruhu. Úlohou každého v kruhu je poslať ďalej tlesknutie s tým, kto príjme tlesknutie, povie najkrajší zážitok z prázdnin. Táto aktivita je náročná na pozornosť a vyžaduje si od žiakov sústredenosť. Prvý raz možno potrvá dlhšie, kým tlesknutie prejde celým kruhom, ale žiaci sa určite budú chcieť zlepšovať. Pri rozprávaní zážitkov môžu žiaci túto aktivitu niekoľkokrát opakovať, napríklad dovtedy, kým nepovedia aspoň tri zážitky z prázdnin.

Pantomíma a zážitok

Žiaci si sadnú na stoličky do kruhu. Postupne každý žiak sa postaví uprostred a pantomimicky zahrá nejakú udalosť, zážitok, činnosť, ktorá ho počas prázdnin potešila. Keď dohrá, spolužiaci hádajú, aká činnosť to bola.

Živé sochy

Pri tejto hre sa žiaci naozaj zabavia a rýchlo si opäť zvyknú na spolužiakov, ktorých dva mesiace nevideli.  Táto hra je zameraná na pomoc žiakom naučiť sa spolupracovať a tiež fyzicky kooperovať.

Rozdeľte žiakov do skupín po 3 alebo 4. Potom povedzte názov nejakého predmetu. Napríklad: práčka, umývačka riadu, rádio, chladnička, auto, lietadlo, loď, kopírka, počítač, telefón, kosačka… Celá skupina má 30 sekúnd na to, aby spoločne svojimi telami vytvorila daný predmet. Aby to bolo zaujímavejšie, môžete skupinu požiadať, aby pridala aj zvukové efekty.

Dotkni sa a povedz

Táto hra je dokonalá na obnovenie dôvery v triede, ktorá sa počas dvoch mesiacov prázdnin mohla aj vytratiť.

Rozdeľte skupinu do dvojíc. Požiadajte dvojicu, aby sa dohodli, kto bude A a kto B. Žiak A má vždy zatvorené oči. Žiak B ho opatrne vedie po miestnosti, nechá ho končekmi prstov sa dotknúť 5 rôznych predmetov a potom ho odvedie na počiatočnú pozíciu. A otvorí oči a snaží sa uhádnuť, čoho sa dotýkal. Potom si A a B roly vymenia.

Učiteľ musí dávať na každú dvojicu pozor a byť pripravený ich zastaviť, aby si nikto neublížil. Toto cvičenie má budovať dôveru a nie strach a úzkosť. Po hre môže nasledovať diskusia na tému, čo človek potrebuje, aby mohol niekomu dôverovať.

Povedz spolužiakovi/spolužiačke príbeh

Rozdeľte žiakov do dvojíc. V priebehu 10 minút si žiaci vo dvojiciach porozprávajú nejaký prázdninový príbeh. Každý z dvojice nielen rozpráva, ale aj počúva.  Keď si všetky dvojice navzájom vyrozprávajú svoje príbehy, všetci si sadnú do kruhu. V ďalšej fáze tejto aktivity každý člen dvojice nebude rozprávať pred triedou svoj vlastný príbeh, ale príbeh ktorý si vypočul. Pri tejto aktivite je dôležité, aby sa žiaci pozorne sústredili na rozprávanie toho druhého a snažili sa čo najviac informácií zapamätať.

Kresba najkrajšieho zážitku

Počas prázdnin žiaci toho veľa prežijú. Rozdeľte ich do skupín a povedzte im, aby spoločne nakreslili na jeden veľký výkres všetky zážitky, ktoré sa im najviac páčili a radi na ne spomínajú. Po dokončení práce všetky skupiny prezentujú svoje výkresy pred triedou. Výkresy môžete dať na nástenku.

Jún  2023 a september 2023

Povedzte žiakom, aby si do zošita nakreslili postavu s vystretou pravou a ľavou rukou. Tá postava predstavuje ich samých. K ľavej ruke si napíšu SEPTEMBER  2017 a k pravej ruke JÚN 2017. Do časti v zošite pod pravou rukou si napíšu, aké očakávania a ciele mali v júni 2017 a pod ruku september 2017 si napíšu, čo sa im cez prázdniny splnilo a čo nie.

Slniečko vďaky

Povieme žiakom, aby si do zošita namaľovali slniečko s výraznými slnečnými lúčmi. Na každý slnečný lúč potom napíšu, komu by chceli za krásne prázdniny  poďakovať. Učiteľ žiakom povie, aby si všímali aj maličkosti a spomenuli si na viacerých dospelých i kamarátov, ktorí ich počas prázdnin určitým spôsobom obohatili. Žiaci často berú mnohé veci ako samozrejmosť a nevedia sa poďakovať. Táto aktivita ich nabáda k tomu, aby sa na chvíľu zastavili a popremýšľali nad všetkými, ktorí sú v ich živote dôležití.

Dobré skutky

Žiaci si stranu v zošite si rozdelia na dve polovice. Do prvého stĺpca napíšu o tom, aké dobré skutky urobili cez prázdniny oni a do druhého napíšu o tom, kto pre nich urobil niečo dobré. V ktorom stĺpčeku bude viac informácií? Táto aktivita vedie žiakov k tomu, aby si uvedomili,  či viac pomáhajú oni alebo sa viac pomáha im. Ak zistia, že iní konajú viac dobra ako oni, môžu to napríklad v budúcom školskom roku zmeniť.