Uplatňovanie prvkov etickej výchovy a práca s denníkom na hodinách slovenského jazyka a literatúry

Metodická príručka, ktorá obsahuje množstvo aktivít vhodných na využívanie etickej výchovy ako prierezovej témy. Môžete ju použiť na vyučovaní literárnej výchovy, na čitateľských krúžkoch, krúžkoch tvorivej dramatiky,  cvičeniach zo slovenského jazyka, v školských kluboch či tvorivom písaní. Okrem metód tvorivej dramatiky a tvorivého písania je  v prípravách na vyučovanie zakomponovaná aj práca s denníkom.

Scenáre hodín sú koncipované tak, že obsahujú jednotlivé kroky, ktoré žiakov privedú až k práci s denníkom. V každom scenári sa vychádza z literárnych ukážok, ktoré sa nachádzajú v aktuálnych učebniciach literárnej výchovy. V úvode každého scenára je uvedený názov témy, názov učiva, časová dotácia a okruh etických spôsobilostí a vlastností, ktoré je možné u žiakov rozvíjať. Nasleduje metodický postup, v ktorom je využitá metóda E-U-R. Jednotlivé kroky pri práci s textom obsahujú prácu s literárnou ukážkou, námety na rozhovor a premýšľanie a prácu s denníkom. Pri práci s ukážkami sú často využité rôzne metódy tvorivej dramatiky a tvorivého písania. Súčasťou scenárov sú aj pracovné listy, rôzne citáty, zamyslenia, názory a úvahy žiakov. Prezentácie k pracovným listom sa nachádzajú tu . Pracovné listy sa nachádzajú priamo v knihe. Môžete si ich prefotiť a ísť na hodinu. 🙂 

Prečo uplatňovať poznatky z etickej výchovy aj na literárnej výchove?
Hoci sa etická výchova môže na našich školách učiť od 90. rokov 20. storočia, nie na všetkých školách majú žiaci možnosť tieto hodiny navštevovať. A tiež si myslím, že ak žiak aj navštevuje etickú výchovu, je dobré, keď sa s problematikou prosociálnosti stretáva aj na iných predmetoch. Považujem za potrebné hovoriť o skutočných hodnotách čo najčastejšie a kdekoľvek. Pozitívnym momentom je aj to, že spolu so žiakom rastie i učiteľ. Spoločne vytvárajú pozitívnejšiu atmosféru. Literárne ukážky ponúkajú hotové modely správania, prosociálne postavy i protispoločenské typy a analyzujú príčiny ich konania. Mnohé literárne diela obsahujú silné morálne posolstvá. Prečo ich nevyužiť? Nie sú podávané v chladných definíciách, ale prostredníctvom umeleckých obrazov, ktoré pôsobia na emócie žiaka a cez ne na etické postoje, a tak sa dostávajú do citovej pamäti. A tak žiak nielen VIE, ale aj CÍTI, čo je dobré a správne, ľudsky dôstojné. Práca s literárnym textom zahŕňa celistvú interpretáciu textu a tiež spontánnu a riadenú reflexiu. Pomocou riadenej reflexie smeruje učiteľ k tomu, aby žiaci identifikovali posolstvo diela a preniesli ho do etickej roviny. Jednotlivé kroky v reflexii by mali tiež neustále aktivizovať aj vlastné zážitky žiakov a tým aj ich poznanie a sebahodnotenie.
O tejto problematike píšem aj v publikácia Uplatňovanie prvkov etickej výchovy a práca s denníkom na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ktorá je určená predovšetkým učiteľom slovenského jazyka a literatúry. Niektoré aktivity sa dajú využiť aj na triednických hodinách, tvorivom písaní, tvorivej dramatike, na etickej a občianskej výchove, v školských kluboch detí či v rámci rôznych krúžkov. Obsahuje scenáre hodín, ktoré sú koncipované tak, že obsahujú jednotlivé kroky, ktoré žiakov privedú až k práci s denníkom. V každom scenári sa vychádza z literárnych ukážok, ktoré sa nachádzajú v aktuálnych učebniciach literárnej výchovy. V úvode každého scenára je uvedený názov témy, názov učiva, časová dotácia a okruh etických spôsobilostí a vlastností, ktoré je možné u žiakov rozvíjať. Nasleduje metodický postup, v ktorom je využitá metóda E-U-R. Jednotlivé kroky pri práci s textom obsahujú prácu s literárnou ukážkou, námety na rozhovor i premýšľanie a prácu s denníkom. Pri práci s ukážkami sú často využité rôzne metódy tvorivej dramatiky (dramatizácia, pantomíma, tvorba reklamy, rôzne hry, fiktívne dialógy) a tvorivého písania ( päťveršie, akrostich, cielené voľné písanie, šesť mysliacich klobúkov a podobne). Súčasťou scenárov sú aj pracovné listy, rôzne citáty, zamyslenia, názory a úvahy žiakov. V knihe je uvedený aj kontakt na webovú stránku, na ktorej sa nachádzajú prezentácie, videá a ďalšie námety na prácu s textami.
Prečo využívam prácu s denníkmi?
Denníky pomáhajú deťom prijímať a vyjadrovať všetky pocity, myšlienky, zážitky, lepšie porozumieť vlastným postojom, obavám, prianiam vo vzťahoch. Tiež im umožňujú prijímať sa takými, akí sú a naopak prijímať iných, takých, akí sú. Rozvíjajú aj obrazotvornosť, tvorivosť, napĺňajú žiakov pocitom vnútorného bohatstva, čo pomáha pri budovaní ich sebaúcty a vlastnej hodnoty. A čo je tiež podstatné, motivujú k čítaniu kníh a ich podrobnejšej analýze.
Prečo využívam tvorivú dramatiku?
Metódy tvorivej dramatiky sú výbornou vstupnou bránou do sveta denníkov, pretože zážitkovosť, ktorá je v nich ukrytá, oslobodzuje emócie, ktoré žiaci takto ľahšie v sebe objavujú. Tým, že prostredníctvom scénok, dramatizácie alebo pantomímy intenzívnejšie prežívajú život literárneho hrdinu, nenápadne sú nabádaní aj k analýze vlastných pocitov, prežitých skúseností, dojmov a zážitkov.
Milé kolegyne, milí kolegovia!
Uvedomujem si, že existuje veľmi veľa ciest, po ktorých sa dá kráčať v procese pôsobenia na našich žiakov. Ja Vám ponúkam jednu z možností a svoje skúsenosti som zhrnula do už spomínanej knihy Uplatňovanie prvkov etickej výchovy a práca s denníkom na hodinách slovenského jazyka a literatúry.
Knihu si môžete objednať na stránke:
www.atpublishing.sk