Jozef Urban: VODA,ČO MA DRŽÍ NAD VODOU

NÁVRH VYUČOVACEJ HODINY

JOZEF URBAN
VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU
Ročník: siedmy
Tematický celok : Komunikácia
Téma: Čítanie umeleckého textu (text populárnej hudby), práca s textom
Časová dotácia: 2 hodiny
Špecifické ciele:
KOGNITÍVNE: žiak bude vedieť
1. s pomocou učiteľa definovať text populárnej hudby
2. bez pomoci učiteľa vysvetliť umelecké prostriedky uvedené v texte
3. bez pomoci učiteľa vysvetliť hlavnú myšlienku textu
4. bez pomoci učiteľa vyhľadať v texte dôležité myšlienky autora a umelecké prostriedky
PSYCHOMOTORICKÉ: žiak bude vedieť
1. samostatne vyhľadávať údaje na internete
2. samostatne vyhľadávať údaje v slovníkoch
3. samostatne urobiť prezentáciu v MS PowerPointe
4. s pomocou učiteľa vyhľadávať a porovnávať údaje v encyklopédiách a odborných publikáciách.
AFEKTÍVNE:
1. žiak si bude uvedomovať pôsobenie takých ľudí na neho, ktorí mu pomáhajú riešiť problémy
2. žiak bude vedieť prejaviť vďaku a úctu tým ľuďom, ktorí mu pomáhajú prekonávať prekážky
Medzipredmetové vzťahy: etická výchova, informatická výchova, hudobná výchova
Pomôcky: interaktívna tabuľa, internet, PC, pracovné listy, encyklopédie, odborné knihy o autoroch,
zbierky textov Jozefa Urbana, Literárna výchova pre 7. ročník ( D. Petríková 2011)

METODICKÝ POSTUP
1. Úvodná časť
Evokácia:
V úvode rozdelíme žiakov do skupín a urobíme brainstorming na tému – KTO alebo ČO vám pomáha, keď vám je ťažko? Žiaci spoločne zapisujú myšlienky približne 10 minút. Ďalších 10 minút môžu čítať svoje názory. Diskutujeme so žiakmi na túto tému. Potom im povieme, že touto problematikou sa zaoberal vo svojom texte populárnej hudby aj Jozef Urban. (20 minút)
2. Hlavná časť
Uvedomenie významu:

V ďalšej časti hodiny využijeme pripravenú prezentáciu a premietneme ju na interaktívnu tabuľu. Výhodou prezentácie je to, že obsahuje jednak úlohy pre žiakov na čítanie s porozumením, obrázky Joža Urbana, obrázky z filmu Fontána pre Zuzanu 3, pieseň Joža Ráža Voda čo ma drží nad vodou v dvoch prevedeniach. Úlohy pre žiakov v prezentácii sú totožné s úlohami, ktoré majú v pracovnom liste v MS Worde. Tento pracovný list rozdáme žiakom ešte pred hodinou. Po prečítaní textu v učebnici na str.26 (tiché alebo hlasné čítanie) môžeme pri úlohách 1-5 zároveň využívať pracovný list aj prezentáciu. Žiaci dopĺňajú správne odpovede aj na interaktívnu tabuľu. Takto majú veľmi rýchlu spätnú väzbu. Žiaci vypracujú v pracovnom liste len úlohy, ktoré nesúvisia s prácou na internete (prvých päť úloh). Môžeme využiť aj dve verzie piesne Voda čo ma drží nad vodou.
(25 minút)

PRACOVNÝ LIST
Prečítaj si text Voda čo ma drží nad vodou a odpovedaj na otázky.
1. Vyjadri svoje pocity.

2. Sformuluj hlavnú myšlienku piesňového textu.
————————————————————————————————————————————–
3.Spojenie voda čo ma drží nad vodou je:
A epiteton
B prirovnanie
C personifikácia
4.Nájdi ďalšie umelecké prostriedky a pomenuj ich.

5. Uvedený text je epický. Zakrúžkuj! ÁNO NIE
Pracuj s webovou stránkou http://www.litcentrum.sk/39858 a odpovedaj na otázky.
6. Ako sa volala prvá básnická zbierka Jozefa Urbana?___________________________________
7. V akých časopisoch pracoval Jozef Urban? ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Čo vyštudoval ?__________________________________________________________________
9. Venoval sa tvorbe pre deti a mládež?________________________________________________
10. Napíš päťveršie (cinquain) o Jozefovi Urbanovi.
_______________________
____________________________ ____________________________
________________________ ________________________ __________________________
________________ ____________________ ____________________ ___________________
_____________________________________

2. vyučovacia hodina

Na druhej vyučovacej hodine pracujeme s pracovným listom a internetom. Žiaci pracujú samostatne. Podľa pokynov v pracovnom liste vypracúvajú úlohy 6- 9. (15 minút)
Po uplynutí približne 15 minút prekontrolujeme spoločne so žiakmi úlohy z pracovného listu, ktoré boli zamerané na prácu s internetom. (5 minút)
V ďalšej časti hodiny žiaci napíšu cinquain o Jožovi Urbanovi.(15 minút)

3. Záverečná časť
Reflexia:
V závere vyučovania zhrnieme všetky informácie o Jožovi Urbanovi, o textoch populárnej hudby a ich špecifikách. Žiaci čítajú svoje päťveršia. Je to výborná metóda na zhrnutie učiva. Napíšeme poznámky. (10 minút)
Domáca úloha:
Žiaci si môžu vybrať domácu úlohu z dvoch možností.
1. Pripravte prezentáciu v MS PowerPointe o Jožovi Urbanovi, Jožovi Rážovi alebo
o skupine Elán.
2. Napíšte ďakovný list osobe, ktorá Vám v živote najviac pomáha a dáva silu žiť.
Poznámka: Ukážka žiackej práce – cinquain.

Jožo Urban
talentovaný empatický
písal publikoval premýšľal
slovenská osobnosť umeleckého sveta
textár