Zvuková rovina jazyka – písomná práca

Písomná práca

        Meno: _____________

 

  1. V nasledujúcich vetách urč typ melódie (stúpavá/klesavá).

 

A/ Kedy prídeš?              _______________________________________________________

B/ Prídeš dnes?               _______________________________________________________

C/ Príď!                           _______________________________________________________

D/ Keby si tak prišla!      _______________________________________________________

  1. Označ slovný prízvuk v nasledujúcich slovách.

 

A/ krajina

B/ vietor

C/ matematika

D/ poľnohospodárstvo

 

  1. Cielený rozhovor s významnou alebo zaujímavou osobnosťou je:

A/ diskusia

B/ debata

C/ interview

D/ argument

 

  1. Čo nepatrí do radu?

 

A/ prízvuk, melódia, personifikácia, dôraz  ________________________________________

B/ tempo, prestávka, rozprávanie, sila hlasu________________________________________

C/ dôraz, melódia, tempo, spodobovanie     ________________________________________

 

  1. Vysvetli, čo je spodobovanie. ________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

  1. Napíš tri slová, v ktorých sa nachádza zdvojená spoluhláska.

_________________________________________________________________________

 

  1. V slove Zuzka nastáva spodobovanie:

 

A/ na konci slova

B/ na začiatku slova

C/ v strede slova

 

  1. Doplň správnu hlásku.

 

blú__ka,  pla__ba, ko__ba, __čera, hra__, halú__ka, pôvo__, víťa__, pro__ba

 

  1. Napíš znelé spoluhlásky.

__________________________________________________________________________

 

  1. Napíš želaciu vetu. ________________________________________________________