Fiktívny rozhovor so spisovateľom

Aj pre dnešné deti môže byť život spisovateľov inšpirujúci. Je len na nás – dospelých, ako im pomôžeme svet autorov obľúbených detských kníh odhaliť.

V literatúre je veľké množstvo osobností, ktorých život a tvorba sú veľmi zaujímavé. Preto je dobré, keď aj najmladšia generácia detí sa zoznamuje s ich životom. Spôsobov ako to urobiť, je naozaj veľké množstvo. Najčastejšie sa so žiakmi o autoroch kníh rozprávame, pozývame ich na besedy, inokedy žiaci robia prezentácie, postery, literárne nástenky a podobne.

Jednou z možností ako deti zaujať, je aj tvorba fiktívnych rozhovorov s autorom. Najprv deti rozdelíme do dvojíc. Jeden z dvojice bude autor, druhý redaktor. Môže to byť redaktor z novín, z televízie alebo z rozhlasu. Žiaci si vyhľadajú informácie o spisovateľovi v encyklopédii alebo na internete. V ďalšej fáze si pripravia otázky z autorovho života, na ktoré sa učia zároveň aj odpovedať.

Vyberú si možnosť, pomocou ktorej sa predstavia spolužiakom v triede. Môžu sa hrať na televízne alebo rozhlasové štúdio. Jeden žiak je potom „redaktor“ a druhý „spisovateľ“. Ostatní žiaci v triede ich pozorne sledujú, robia si poznámky, a tak sa pomocou fiktívneho dialógu zoznamujú s autorom, ktorého dielo budú čítať.

Tým, že žiaci si informácie sami vyhľadávajú, spracúvajú a prezentujú ich pred triedou, spontánne sa tak učia a zároveň hrajú.