Štvorlístok šťastia

Práca s denníkom, o ktorej som už písala v predchádzajúcich článkoch, nezahŕňa len aktivity súvisiace s čítaním textu na literárnej výchove. Žiaci môžu písať  do denníkov aj na slohu, tvorivom písaní alebo gramatike. My sme si urobili v triede na nástenku ŠTVORLÍSTOK ŠŤASTIA, ktorý nám neustále pripomína, na čo by sme nemali zabúdať.

Je to prejavovanie RADOSTI, ODPUSTENIE, KONANIE DOBRA a VĎAKA. Aspoň raz do týždňa sa pri jednotlivých bodoch pozastavíme a vždy si vyberieme jeden z nich, ktorý ďalej rozvíjame. Do denníkov píšeme poďakovania pre spolužiakov, rodičov, kamarátov. Inokedy sa zamýšľame nad tým, komu by sme chceli odpustiť alebo by sme boli šťastní, keby nám niekto odpustil. Máme aj zošity radosti, do ktorých si zapisujeme, čo krásne, príjemné a radostné sme prežili za posledné dni. Je dokázané, že keď si ľudia dokážu uvedomiť radostné chvíle v živote, sú potom aj vďačnejší. Samotná vďaka pomáha, robí život spokojnejší a posúva ho do vyšších dimenzií. Odpustenie je zázrakom. Pri odpustení sa čistí duša, svedomie nepáli a človek sa cíti ako znovuzrodený. Nezabúdame tiež na pravidelné zapisovanie si dobrých skutkov, ktoré sme urobili.Deti to motivuje k vykonávaniu dobra.

Mám pocit, že práve dnešná doba je ideálna na to, aby sme práve o týchto skutočnostiach hovorili aj v škole. Deti si už konečne musia začať uvedomovať, že konanie dobra je základom budúceho života. Nedá sa donekonečna kráčať po zabehnutých cestách prázdneho konzumu, užívania si, klamstva a pretvárky.Je načase začať budovať skutočné vzťahy.Myslím si, že aj práca s denníkmi môže deťom v tom pomôcť.

Ak máte v rámci školských vzdelávacích programov TVORIVÉ PÍSANIE, spomínané aktivity sa veľmi hodia aj na túto hodinu. Po napísaní názorov do denníkov môžete s deťmi komunikovať v kruhu. Dobrovoľníci môžu svoje texty čítať.

Ak píšete do denníkov na gramatike, napísané texty môžete využívať na opakovanie a precvičovanie učiva z gramatiky. Z textu si žiaci môžu:

– vypisovať vopred určené slovné druhy a určovať gramatické kategórie a vzory,

– môžu určovať druhy viet,

– hľadať synonymá, antonymá a homonymá,

– vypisovať  vopred určené vetné členy.

Viac o práci s denníkom sa môžete dočítať v mojej knihe Uplatňovanie prvkov etickej výchovy a práca s denníkom na hodinách slovenského jazyka a literatúry.

www.atpublishing.sk