Opakovanie na začiatku školského roka – 9. ročník

Je to také jednoduché! Text prekopírujte do wordu, vytlačte, rozdajte žiakom a môžu hneď pracovať.

1. V ktorej z možností vzniklo slovo skladaním?
A. myšlienka B. vodomer C. stromček D. vetrisko
2. V ktorej z možností sa nenachádza metonýmia?
A. číta Tajovského B. recituje Hájnikovu ženu C. spieva pesničku D. v zime nosí líšku
3. V ktorej možnosti sa nachádza metafora?
A. je krásna ako ruža
B. nekonečný príbeh
C. lupene bozkov
D. smelé nápady
4. V ktorej z možností je nesprávne zapísané skrátené slovo?
A. OSN B. JuDr. C. atď. D. Au
5. V ktorej z možností sa nenachádzajú antonymá?
A. chudý, tučný
B. skromný, pyšný
C. deň, noc
D. malý, vysoký
6. Ktoré slovo sa skloňuje podľa vzoru dlaň?
A. krv B. obuv C. reťaz D. hus
7. Doplň správne jotu a ypsilon.
Sledoval__ z hor__ v__sok__ orl__ let, keď zav__jali št__ri ps__.
A. i, y, y, ý, í, ý, y, y
B. i, y, y, ý, í, ý, y, i
C. i, i, y, ý, í, ý, y, y
D. i, y, i, ý, í, ý, y, y
Správne odpovede:

1. B
2. C
3. C
4. B
5. D
6. C
7. A