Stretnutie spisovateľov

Dvaja žiaci sa na domácu úlohu preštudujú zaujímavosti zo životopisov dvoch autorov. Títo autori sa stretnú, rozprávajú sa o svojom živote a tvorbe. Žiaci majú uhádnuť, ktorí autori sa stretli. Ďalšou alternatívou je stretnutie redaktora so spisovateľom, ktorý robí s ním rozhovor. Učiteľ môže prácu s dialógmi obohatiť aj tak, že podľa práve preberaného učiva v gramatike prikáže  žiakom vypisovať nejaký slovný druh alebo iný  gramatický jav. Zároveň si zopakujú, čo je dialóg a interwiev.