Zábavné preverovanie vedomostí

Ako žiakov nevystrašiť pri skúšaní? Ako premeniť túto často nesympatickú činnosť na hru?

Reťazové skúšanie

Prvou aktivitou je reťazové skúšanie. Pred tabuľu príde napríklad päť žiakov. Do skúšania učiteľ nezasahuje. Prvý žiak dá otázku druhému. Ten odpovie na ňu. Keď odpovie, dá otázku tretiemu. A tak sa v skúšaní stále pokračuje. Učiteľ nielen na základe odpovedí na otázky, ale aj na základe položených otázok vie zistiť, ako sú žiaci pripravení na vyučovanie.

Vzájomné skúšanie skupín

Ďalšou metódou môže byť napríklad vzájomné skúšanie skupín. Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Za určitý časový limit si každá skupina pre inú skupinu pripraví niekoľko otázok z  opakovania. Potom si odovzdajú otázky, ktoré členovia skupín potom vypracúvajú a po vypracovaní prezentujú pred triedou.

Trieda skúša žiaka

Pri ďalšej aktivite trieda skúša žiaka. Toto skúšanie prebieha tak, že jeden žiak príde pred tabuľu a ostatní žiaci mu dávajú otázky z učiva. Ak odpovedá dobre, môžeme ho oznámkovať.

Žiak skúša triedu

Opačnou aktivitou je tá, pri ktorej žiak skúša triedu. Keď vie žiak položiť vhodné otázky  a opraviť žiakov pri ich odpovediach, to je jasný signál pre učiteľa, že učivo ovláda.

Žiak vysvetľuje učivo

Niekedy môžeme žiakov motivovať k učeniu aj tak, že im povieme, aby sa doma sami naučili nejaké učivo. Na druhý deň v škole môžu toto učivo vysvetliť svojim spolužiakom. Niektorých žiakov práve táto aktivita dokáže motivovať, pretože sú v tej chvíli za niečo zodpovední. Pri tejto aktivite sa dávame žiakom naučiť jednoduché učivo.

Kvíz

Veľmi známou formou, prostredníctvom ktorej môžeme so žiakmi nielen opakovať učivo, ale aj nenápadne zisťovať, či učivo ovládajú, je kvíz. Ten sa dá urobiť rozličnými spôsobmi. Záleží to všetko od fantázie učiteľa a žiakov. Otázky  nemusí pripravovať len učiteľ, môžu si ich pripraviť aj žiaci. V triede si môžu vytvoriť ľubovoľné množstvo súťažiacich družstiev podľa počtu žiakov. Najrýchlejší spôsob je taký, keď si členovia družstiev ťahajú otázky. Výhodou je, keď učiteľ víťazné družstvo neodmeňuje len známkou, ale je dobré, keď má k dispozícii napríklad malé darčeky alebo sladkosti. Deti to vnímajú ako zmenu a ešte viac ich to dokáže motivovať a na kvíz, ktorý je vlastne hravou formou opakovania a testovania vedomostí, sa aj doma viac pripravujú.