Zakopaný meč pod Zoborom

 

Návrh vyučovacej hodiny

Ročník: piaty

Tematický celok – literatúra: Povesti – Zakopaný meč pod Zoborom

Tematický celok – slovenský jazyk: Opakovanie podstatných mien

Tematický celok – sloh: Informačný slohový postup – plagát

Časová dotácia: 2 vyučovacie hodiny
Cieľ:
Poznávací:
– žiak vie definovať povesť,
– pozná druhy povestí a ich znaky,
– pozná gramatické kategórie podstatných mien,
– vie určovať vzory podstatných mien,
– pozná pravopis podstatných mien,
– pozná znaky slohových postupov,
– vie charakterizovať plagát a vytvoriť ho.
Komunikačný:
– žiak pozná podstatu aktívneho počúvania,
– rozvíja svoje verbálne písomné zručnosti,
– aplikuje zručnosť kooperácie,
– žiak dokáže prezentovať vlastný text.
Kompetenčné zručnosti
– žiak vie napísať kratší umelecký útvar (báseň, záver),
– dokáže hodnotiť texty,
– je schopný získať informácie z viacerých zdrojov,
– dokáže verejne vystupovať a prezentovať sa,
– pri ústnom prejave primerane uplatňuje paralingvistické javy.
Medzipredmetové vzťahy: výtvarná výchova, informatická výchova, dejepis, zemepis, etická výchova
Pomôcky: Literárna výchova pre 5. ročník- Jana Krajčovičová, Jela Krajčovičová, interaktívna tabuľa, internet, pracovné listy

METODICKÝ POSTUP
Prvá vyučovacia hodina
1. Úvodná časť
Evokácia
1. Roztrieď znaky podľa toho, či zodpovedajú rozprávke alebo povesti!
fakty, dobro a zlo, miesto, ľudové, fantázia, hrdina prekonáva prekážky, magické čísla a predmety, humor, história, gradácia, nonsens, ustálený úvod, reálne uvedenie do deja, erb, tajomstvo (5 minút)

ROZPRÁVKY POVESTI

A: Ktoré hrady alebo zámky ste navštívili? Ukážte ich na mape.
B: Ukážte na mape Nitru. Aký vrch sa vypína nad ňou?
C: V ktorej časti Slovenska Nitra leží? Ako voláme tento kraj? (5. minút)
2. Hlavná časť

Uvedomenie si významu

Nasleduje tiché čítanie (10 minút), pri ktorom si žiaci podčiarkujú slová, ktorým nerozumejú. Po prečítaní vypracujú pracovný list zameraný na čítanie s porozumením.(15 minút)

1. Povesť, ktorej hlavným hrdinom je postava alebo udalosť z národnej histórie, sa nazýva :
A: miestna B: historická C: heraldická

2. Kôň bol ustatý, lebo:
A: bol starý B: bol smädný C: prekonal dlhú cestu

3. Doplň na prázdne miesto v texte správnu dvojicu slov:
A keď sa kedykoľvek nájde smelý junák, čo pôjde za hlasom hľadať meč, ľahko ho môže nájsť, a potom ________________môže viesť národ do boja, ________________ aj nad najväčším nepriateľom.

A: nesmelo, zvíťazí
B: smelo, zvíťazí
C: nesmelo, nezvíťazí
D: smelo, nezvíťazí

4. Ktoré slovo nie je synonymom k slovu kráľ?
A: panovník B: vládca C: vladár D: poddaný

5. Ktoré tvrdenie nevyplýva z povesti?
A: Svätopluk žil s mníchmi v kláštore.
B: Mnísi prezradili ľuďom, kde pochovali Svätopluka.
C: Svätopluk pod Zoborom zakopal meč.
D: Junák, ktorý nájde meč, v každej vojne zvíťazí nad nepriateľom.

6. Opakom slova pútnik nie je :
A: cestujúci B: pasažier C: diplomat D: pocestný

7. Aký odkaz je ukrytý v povesti?
A: Zakopaný meč sa stal pre Slovákov symbolom silu a neporaziteľnosti.
B: Svätopluk nežil v kláštore pod Zoborom.
C: Slováci sú dobyvačný národ, a preto meč často používali vo vojnách.
Žiaci pracujú s pracovným listom najprv samostatne, potom ho premietneme aj na interaktívnu tabuľu, pri ktorej sa striedajú a označia správne odpovede.(10 minút)
Druhá vyučovacia hodina

V ďalšej časti hodiny rozdelíme žiakov do skupín (tvorivá dramatika). Pracujú s nasledovnými úlohami: (15 minút)

1. Urobte dramatizáciu textu zo strany 90 – Literárna výchova pre 5. ročník (Svätopluk prichádza medzi mníchov, žije v kláštore, prezrádza im pred smrťou, kto vlastne je).
2. Vyhľadajte časti príbehu, ktoré vzbudzujú pocit tajomna. Pokúste sa túto časť úryvku prečítať výrazne.
3. Nakreslite portrét Svätopluka podľa vlastných predstáv.
4. Predstavte si, že ste redaktori časopisu. Rozdeľte si úlohy. Jeden z vás bude Svätopluk, ostatní redaktori. Nájdite si na stránke www.wikipedia.sk informácie o Svätoplukovi a pripravte si pre „neho“ 6 otázok. Snažte sa, aby boli otázky výstižné, zrozumiteľné, týkajúce sa života, panovania, Veľkej Moravy a podobne. Keď budete mať otázky pripravené, pripravte si rozhovor so „Svätoplukom“ ( on sa naučí odpovede). Potom rozhovor predvediete pred triedou.
5. V povesti Zakopaný meč pod Zoborom sa spomína Zobor. Zistite, čo je Zobor na webovej stránke www.nitra.sk (Vitajte v Nitre- príroda-Zobor). Preštudujte si informácie, rozdeľte si úlohy, každý zo skupiny povie aspoň dve informácie o Zobore.
6. Aké sú podľa vás dobré vlastnosti panovníka? Napíšte aspoň päť! K čomu nás povesť nabáda, čo si máme ako občania Slovenska uvedomiť? Symbol čoho je zakopaný meč? Napíšte kratučké zamyslenie!

Po vypracovaní úloh sa jednotlivé skupiny prezentujú s výsledkami svojej práce
pred triedou.(15 minút)
Reflexia
Zhrnutie
V závere dvojhodinového bloku učiteľ so žiakmi zhrnie základné informácie o
povestiach, napíšu si poznámky a urobia sebahodnotenie i hodnotenie spolužiakov.
Vyjadria sa k jednotlivým častiam hodiny, zhodnotia svoj výkon, povedia svoje
ďalšie návrhy na prácu na hodine. (15 minút)