Zmena perspektívy – motóda tvorivého písania

Charakteristika techniky:


V tejto technike ide o zmenu hľadiska, pohľadu rozprávača, prípadne lyrického subjektu. Pisateľ sa vyjadruje za predmet, ktorý mu bol určený, resp. ktorý si vybral.
Cieľom tvorenia textov so zmenenou perspektívou je stimulovať pisateľovu flexibilitu myslenia. (Klimovič, 2009, s. 133 – 134)

Metodický postup:
1. Výber predmetu, témy spoločne pre všetkých žiakov.
2. Pracuje každý sám.
3. Čítanie prác – prehovorov predmetov.
Použitie:
Zmenu perspektívy môžeme využívať na podporu učenia v mnohých situáciách a vo všetkých predmetoch.
Najčastejšie využívaná zmena perspektívy je na hodinách slohu. Keď žiaci sa snažia vcítiť napr. do svojej školskej tašky, svojej detskej izby, do svojej školskej lavice a podobne. Na školskú tašku  sa sťažujú, aká je ťažká, aký je v nej neporiadok a pod. Vznikajú tak veľmi zábavné a zaujímavé texty, pre žiakov sa tak písanie stáva zábavou. Zmena perspektívy sa však dá využiť aj na iných hodinách napr. prírodovede, keď sa preberá učivo o kvetoch, či zvieratách žiaci sa môžu vcítiť do konkrétneho kvetu, či zvieraťa a písať o ňom.