Akrostich

Akrostich patrí k metódam tvorivého písania.

Vzniká tak, že ľubovoľné slovo napíšeme po hláskach pod seba a každá hláska sa stane začiatočným písmenom nového slova, verša alebo vety. Akrostich môžeme využiť ako rozcvičku na začiatku vyučovacej hodiny, ale aj ako hlavnú časť. Osvedčil sa pri písaní charakteristiky osoby, opakovaní slovných druhov, rozvíjaní logickej nadväznosti rozprávania a pod.

Akrostich (gr. akros = krajný; stichos = verš) je báseň, v ktorej začiatočné písmená (slabiky) veršov (strof) čítané zhora nadol vytvárajú slovo, skupinu slov alebo vetu. Najznámejšou a najpoužívanejšou podobou akrostichu je tzv. pravý akrostich, v ktorom zhora nadol čítame meno (môže ísť o krstné meno, priezvisko). Žiaci môžu písať k menu pocity, charakter pomocou prídavných mien, vytvoriť príbeh na rozprávkovú postavu.
Metodický postup:
1. Vysvetlíme žiakom pravidlá a uvedieme niekoľko príkladov.
2. Vypracujeme prvý akrostich spoločne, napr. meno žiaka a dopĺňame prídavné mená – jeho vlastnosti.
3. Žiaci pracujú samostatne.
4. Prezentujeme akrostich pred celou triedou.

Napríklad:

Š  ikovný

T vorivý

Ú spešný

R omantický