Aktivity zamerané na rozvoj priateľstva medzi žiakmi

Na budovanie a udržiavanie priateľstiev dieťa potrebuje celý rad komunikačných a sociálnych zručností, s ktorými sa nikto nerodí. Vyvíjajú sa  pomaly a postupne. Žiakom v škole môžeme pomáhať rozvíjať tieto zručnosti prostredníctvom rôznych cielených aktivít. Pozrime sa teda na niektoré z nich, ktoré v tomto úsilí môžu pomôcť.

Môj kamarát z triedy

Cieľom aktivity je pomenovať silné stránky, pozitívne hodnoty svojho priateľa. Žiaci si sadnú do kruhu. V kruhu sú dve voľné stoličky. Učiteľ uvedie aktivitu myšlienkou a príkladom, v ktorom spomenie svojho priateľa, čo si na ňom váži, čo preňho toto priateľstvo znamená a o čo by prišiel, keby sa priateľstvo skončilo. Potom pokračuje tým, že povie meno jedného žiaka, ktorý si sadne na stoličku a na ďalšie voľné miesto zavolá svojho kamaráta z triedy a povie nahlas, čo si na ňom váži, prečo ho má rád, za čo mu ďakuje a podobne. Pri aktivite dbajte o to, aby sa zapojil každý žiak a každý bol oslovený ako kamarát. Ak ostane niekto neoslovený, učiteľ si ho vyberie ešte na záver mu povie, čo si na ňom váži.

Tváre

Povystrihujte so žiakmi i rôzne tváre z časopisov a letákov. Ich úlohou je potom pomenovať, čo cítia osoby na obrázkoch, akú majú náladu a podľa pocitov ich roztriediť na kôpky. Čím sú žiaci starší, tým môžu byť náznaky emócií na tvárach jemnejšie a menej evidentné, o to zaujímavejšia debata sa potom môže rozvinúť. Táto aktivita pomáha budovať u žiakov empatiu, ktorá je nesmierne dôležitá pri budovaní vzťahov.

Preteky na troch nohách

Klasická hra, ktorá núti žiakov  spolupracovať. Pripravte prekážkovú dráhu a žiaci vytvoria dvojice. Žiakom  v každej dvojici zviažete k sebe dve nohy tak, aby nemohli bežať každý sám, ale iba spolu. Bude to pre ne dôležitá lekcia, že niekedy je lepšie ťahať spolu za jeden povraz.

Prekážková dráha naslepo

Trochu starším žiakom  môžete urobiť prekážkovú dráhu, ktorú budú prechádzať vo dvojici tak, že jeden bude mať zaviazané oči. Musí sa úplne spoľahnúť na kamaráta, aby zistil, kde má zabočiť, kde pribrzdiť, aby sa nebuchol, kde dávať pozor na prekážku či zmenu terénu. Vďaka tejto aktivite si žiaci  formujú  vzájomnú dôveru.

Písanie spoločným perom

Na pero alebo fixku priviažte viacero povrázkov. Každý z účastníkov si zoberie jeden do rúk a povrázky sa napnú tak, aby pero stálo na papieri. Potom koordinovaným ťahaním povrázkov žiaci píšu nejaké slovo alebo kreslia obrázok, na ktorom sa vopred dohodli. Vďaka aktivite sa učia spolupracovať.

Ilustrácie k citátom  o priateľstve

Pripravte si pre žiakov niekoľko citátov (prísloví) o priateľstve, ktoré napíšte na lístky a vložite ich do klobúka. Potom žiakov rozdeľte do dvojíc., Každá dvojica si vytiahne z klobúka jeden citát, ku ktorému sa snaží urobiť ilustráciu. Tým, že vytvárajú spoločne ilustrácie, majú čas a priestor na to, aby mohli nad citátom uvažovať.

Nakresli svojho kamaráta

Ak máte pred školou dostatočný priestor, tak môžete ísť so žiakmi von a ak je teplo, môžete vyskúšať kreslenie na betón (asfalt). Budete potrebovať farebné kriedy. Žiaci sa rozdelia do dvojíc, ideálne je, keď si utvoria kamarátske dvojice. Najprv si jeden žiak ľahne na betón (asfalt) a druhý žiak ho kriedami obkreslí. Potom sa vymenia. V ďalšej fáze aktivity vymaľujú obrázok svojho kamaráta.

Maľujeme potichu spolu

Dvojice žiakov si vyberú miesto, kde budú maľovať (kresliť). Maľovať budú bez toho, aby sa dohovorili na téme a celý čas sú ticho. Sedia alebo kľačia oproti sebe a pravidelne sa v ťahoch štetcom striedajú, ako keď sa hrajú šachy. Nejde pri tom ani tak o výsledok, ako o proces, o to, kto čo prežíva počas maľovania. Keď majú obidvaja pocit (môže to byť aj časovo ohraničené), že je maľba (kresba) hotová, dielo si spoločne pozrite a porozprávajte sa o tom, čo žiaci pri maľovaní (kreslení) prežívali.

Obrázok pre kamaráta

Každý žiak nakreslí obrázok pre kamaráta z triedy a následne ho obdaruje. Snažíme sa zabezpečiť, aby boli obdarované všetci žiaci.

Klbko priateľstva

Žiaci sedia v kruhu tesne vedľa seba. Učiteľ kotúľa klbko vlny niektorému žiakovi a zároveň povie na jeho adresu niečo pekné. Žiaci podobným spôsobom posielajú klbko ďalej, až sa vytvorí veľká pavučina – symbol spolupatričnosti a vzájomnej náklonnosti.

Postupné kreslenie

Pri hre si každý žiak vytvorí nejaký obrázok. Jednotlivým žiakom sa tak dostane príležitosť odovzdať niekomu inému obrázok, ale aj obrázok prijať od iného žiaka. Každému žiakovi dáme dostatok pasteliek a list papiera, na ktorom má napísané svoje meno. Na pokyn učiteľky potom nakreslia na papier to, čo chcú, čo uznajú za vhodné. O chvíľku učiteľ povie, aby svoje nedokončené obrázky podali kamarátovi po ľavej ruke. Každý žiak na výkres prispeje svojím dielom. Ako obrázky kolujú, každý žiak na ne vždy niečo prikreslí. Učiteľka celý tento postup zastaví v okamihu, keď sa výkres vráti k svojmu pôvodnému majiteľovi.

Objatia

Žiaci sa pri znení hudby prechádzajú po triede. Po stíšení hudby sa zastavia, náhodné dvojice sa buď chytia za ruky (objímu sa) a neverbálne si vyjadria sympatiu. Hudba opäť zaznie a hra pokračuje.

Viac na: www.eduworld.sk