ČITATEĽSKÉ STRATÉGIE- pomôcka na nástenku

Čitateľské stratégie sú postupy, ktoré čitateľom pomáhajú, aby lepšie porozumeli čítanému textu. Slovo stratégia nám ukazuje, že sa jedná o niečo, čo používame vedome a premyslene, teda strategicky. Pomáhajú v tom, aby sme deti viedli k tomu, aby premýšľali nad tým, čo s v priebehu čítania deje v ich hlavách.
Čo všetko robíme, keď čítame?
Skúsený čitateľ si pri čítaní robí poznámky alebo si podčiarkuje dôležité informácie. K niektorým dôležitým odsekom sa po určitej dobe vracia, aby si ešte viac ozrejmil určité skutočnosti. Hľadá význam neznámych slov. Predstavuje si, čo autor opisuje. V hlave sa mu vynárajú rôzne otázky, na ktoré hľadá priebežne odpovede. Predvída, čo sa v texte bude vyskytovať ďalej. Snaží sa zistiť, čo je hlavnou myšlienkou textu. Toto sú čitateľské schopnosti, ktoré má v sebe zakorenené uvedomelý čitateľ, ktoré sa v ňom po určitej dobe zautomatizovali.
Kým sa však človek stane uvedomelým čitateľom, ktorý uvedené stratégie používa automaticky a podvedome, musí sa s nimi čo najskôr, najlepšie v mladšom školskom veku, zoznámiť. Nie každý má totiž tieto stratégie zabudované v štruktúre osobnosti a nemusí sa ich učiť. Ale existujú aj výnimky. Cieľom školy by teda malo byť aj to, aby svojich žiakov naučila pracovať s čitateľskými stratégiami vedome, aby vedeli, kde majú ktoré použiť a hlavne, aby premýšľali tiež nad tým, prečo a ako by ich mali použiť. Keď si žiak počas čítania bude predstavovať, o čom sa v texte píše, bude si dávať otázky, čítať medzi riadkami a prepájať to, čo vie s tým, čo práve spoznáva, takéto čítanie si bude určite aj viac užívať.
Aby žiaci v základnej škole dobre porozumeli jednotlivým stratégiám, musíme ich pre nich zjednodušiť a jednotlivé kroky napísať na nástenku alebo plagát, ktorý majú neustále v triede pred očami.

 

 

VYVESIŤ NA NÁSTENKU

PREDVÍDAJ
Knižka bude o…
V nasledujúcom odseku autor bude písať o…
DÁVAJ SI OTÁZKY
Zaujímalo by ma prečo…kto…kde…ako…prečo…kedy?
HĽADAJ SÚVISLOSTI
Podobne som sa cítil(a)…
Táto príhoda mi pripomína…
PREDSTAVUJ SI
Predstavujem si…
Cítim…
Vidím..
Počujem…
VYBER SI, ČO JE dôležité
Najdôležitejšie informácie sú…
Zapamätať si musím…
PREMÁŠĽAJ AKO DETEKTÍV
Podľa toho, čo sa tu píše, sa mi zdá, že…
POVEDZ VLASTNÝMI SLOVAMI
Príbeh je o…
Hlavná myšlienka je…
ZHODNOŤ
Toto sa mi(ne)páči preto, lebo…
S týmto názorom (ne)súhlasím preto, lebo…

 

Pomocné otázky môžeme so žiakmi využívať pri čítaní rôznych textov. Žiaci si na základe pomocných otázok môžu údaje zaznamenávať, hľadať súvislosti, nachádzať odpovede. Jednotlivé odpovede si môžu písať aj na tabuľu alebo na spoločný výkres, ktorý si potom môžu dať na nástenku. Pri niektorých textoch sa nedajú využívať určité stratégie. Pri básňach sa dostávajú do popredia stratégie predstavuj si ( ako niečo vyzerá, vonia, chutí, aký vyvoláva pocit…). Pri náučnom texte sa pozornosť venuje predovšetkým informáciám, ktoré sú dôležité.
Táto pomôcka pomáha aj pri samostatnej práci žiakov počas tichého čítania. Tiež sa dá využiť pri práci vo dvojici, keď sa spolužiaci navzájom informujú o tom, čo si prečítali alebo pri práci v skupine. Pomôcka na nástenke sa tak stáva inšpiráciou k tomu, o čom majú žiaci pri čítaní premýšľať a následne aj o čom môžu písať alebo diskutovať.
Zdroj:
Robb, Laura: Reading Strategies that Work: Teaching Your Students to Become Better Readers, Scholastic Inc. 1996