Išli hudci horou – rolové čítanie a dramatizácia

Balada Išli hudci horou sa dá výborne využiť v rámci rolového čítania a dramatizácie textu.

V 6.  ročníku sa preberajú balady. Išli hudci horou patrí medzi tie balady, ktoré sa dajú využiť v rámci rolového čítania a tiež jednoduchej dramatizácie.

ROLOVÉ ČÍTANIE

Žiakom rozdeľte jednotlivé úlohy tak, že jedna žiačka bude matka, ďalšia dcéra, jeden žiak môže byť rozprávač ostatní budú hudci. Test si potom prečítajte tak, že každý číta len tú rolu, ktorú má pridelenú. Čítanie môžete oživiť aj použitím Orffových nástrojov.

DRAMATIZÁCIA

Rozdeľte žiakov do skupín. Rozdeľte im role podobne ako pri rolovom čítaní. Pri dramatizácii však žiaci nestoja, ale pohybujú sa po triede, využívajú rôzne predmety, ktoré majú k dispozícii. Využívajú mimiku a gestá. Snažia sa meniť hlas a využívajú prvky prozodického systému. Text môžu čítať z knihy. Ak to zvládnu, nečítajú text z knihy, ale snažia sa improvizovať a hovoria text vlastnými slovami.

KOMENTOVANÁ PANTOMÍMA

Môžete využiť aj komentovanú pantomímu. To znamená skupina žiakov text číta. Môžete využiť rolové čítanie. Ďalší žiaci bez slov pantomimicky stvárňujú dej.