Kocka

Učiteľ si vyrobí kocku z papiera. Pod každým číslom sa skrýva iný typ úlohy.

1 (určovanie slovných druhov), 2 (zaradenie slova do slovnej zásoby), 3 (určovanie slohového postupu), 4 (literárny pojem), 5 (umelecký prostriedok), 6 (určovanie významu cudzieho slova). Vyvolá dvoch žiakov.

Pod každým číslom sa ukrývajú iné otázky, ktoré ma učiteľ už vopred pripravené. Žiaci  hádžu kocku a snažia sa odpovedať na otázku, ktorá bola ukrytá pod číslom na kocke.