Testovanie 9 – pracovný list/č.2

Testovanie 9 – pracovný list/č.2 (Prekopírujte si do MS WORDU a vytlačte.)

Mal by to byť náš sen
Preferovanou témou týchto dní sa stala aj téma školstva a problémy s ním súvisiace. O platoch učiteľov, schátraných telocvičniach či nedostatočnom množstve učebných pomôcok sme už počuli dosť. Dnes sa chcem zamyslieť nad niečím, čo nezasahuje len oblasť školstva, ale vlastne celý náš život. A to je neúcta k vzdelaniu a neúcta k vedomostiam. Veď si len spomeňme, koľkokrát sme boli svedkami toho, ako sa niektorí ľudia dostali podvodom k titulom, ako nekompetentní roky vykonávali zodpovedné funkcie alebo ako sa študent s nedostatočnými vedomosťami dostal na prestížnu školu? A čo je najhoršie, koľkokrát práve takíto ľudia boli predkladaní ostatným ako vzor?
Deti sú tým najcennejším zdrojom rozvoja, aký máme, a preto im nestačí len predkladať nové učebnice, nakúpiť do tried nové počítače, používať najmodernejšie učebné metódy. Najdôležitejšie je naučiť ich vážiť si takých ľudí, ktorí svoje úspechy vybudovali na skutočných vedomostiach, snažení a morálke. Je potrebné čo najčastejšie so žiakmi hovoriť o tom, že skutočné vzdelanie má nevyčísliteľnú hodnotu a že práve vďaka nemu sa svet môže zmeniť. Lepšie vzdelávanie vybudujeme iba tak, že sa stane našou národnou pýchou, témou a prioritou na prvom mieste.
Pred nami stojí veľa problémov, ktoré musíme denno-denne riešiť. Ale aj napriek zložitej dobe zmietanej v kr___ze by mal pred nam___ stáť krásny sen. Sen o úcte k vzdelaniu a k vzdelan___m ľuďom. Možno práve táto cesta nám pomôže prekonať súčasné problém___ a otvorí cestu do lepšej budúcnosti. (zdroj: www.rozhlas.sk)

1. Ktorý jazykový štýl sa využíva v texte?

A. hovorový B. odborný
C. umelecký D. publicistický

2. Ktoré z uvedených tvrdení nevyplýva z ukážky?

A. Najdôležitejšie je naučiť ich vážiť si takých ľudí, ktorí svoje úspechy vybudovali na
skutočných vedomostiach.
B. Lepšie vzdelávanie vybudujeme iba tak, že sa stane našou národnou pýchou.
C. Je potrebné čo najčastejšie so žiakmi hovoriť o tom, že skutočné vzdelanie má
nevyčísliteľnú hodnotu.
D. Neúcta k vedomostiam zasahuje len školstvo.
3. Uvedený text je próza.
A. ÁNO B. NIE
4. Podčiarknuté podstatné mená v texte sa skloňujú podľa vzoru:
A. stroj B. dub C. mesto D. chlap
5. Vypíš z textu dve podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru STROJ.
__________________________________________________________________________
6. V poslednom odseku textu doplníme jotu a ypsilon v tomto poradí.
A. í, i, ý, y B. ý, y, í, i C. í, i, í, y D. í, i, ý, i
7. Podstatnému menu na k TITULOM zodpovedajú gramatické kategórie a vzor.
A. mužský rod, genitív, singulár, dub
B. mužský rod, datív, plurál, dub
C. mužský rod, genitív, singulár, stroj
D. mužský rod, datív, singulár, dub
8. Napíš krátku správu do školského časopisu o výbere povolaní vo vašej triede.
9. Priprav si päť otázok pre triednu učiteľku o tom, čo ju motivovalo stať sa učiteľkou.
Urob s ňou rozhovor do školského časopisu.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Ktoré povolania budú podľa tvojho názoru preferované v budúcnosti na Slovensku a prečo?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Správne odpovede:
1. D
2. D
3. A
4. B
5. zdroj, počítač
6. A
7. B
8. ľubovoľné odpovede
9. ľubovoľné odpovede
10. ľubovoľné odpovede