Vyučovanie ako dobrodružstvo

Deti sú dnes náročné. Neznášajú v škole nudu. Ako sa jej vyhnúť?

Čo robiť preto, aby sa žiaci do školy tešili? Niekedy možno stačí, keď ich necháme vymýšľať, využívame ich tvorivosť, hravosť, internet, interaktívnu tabuľu, vhodné pracovné listy alebo pustíme zaujímavé video. A dobrodružstvo môže začať.
3-01f488496514ac0ca29d259dfd0ac64ed2dc57a5

V piatom ročníku je na hodinách slovenského jazyka a literatúry venovaný dostatočný priestor rozprávkam. V mojom príspevku ponúkam návrh takej vyučovacej hodiny, ktorá v sebe zahŕňa všetky spomínané atribúty.

Najprv necháme žiakov, aby sa zoznámili s textom, neskôr pracujú samostatne alebo spolu s učiteľom a využívajú pracovné listy. Jeden z pracovných listov je totožný aj s prezentáciou, ktorú môžeme použiť na interaktívnej tabuli. Výhoda tejto kombinácie spočíva v tom, že prezentácia s totožnými úlohami ponúka rýchlu spätnú väzbu pre žiaka. Druhý pracovný list je zase dobrý pomocník, ktorý sprevádza žiakov pri hľadaní informácií na internete. Interaktívna tabuľa je výborná pomôcka i pri zoznamovaní žiakov so životom a dielom autora. Môžeme použiť buď prezentácie v PowerPointe alebo videozáznamy, ktoré si už vedia šikovní žiaci aj sami pripraviť. Keď sa nám podarí na vyučovacej hodine použiť aspoň niekoľko zo spomínaných aktivít, vytvoríme tak pre žiakov dostatočné množstvo zaujímavých stimulov k tomu, aby boli aktívni, zvedaví a tiež tvoriví. 3-0c66e3734e0fce9c9ae66c3410e88c80e5acbb8b

Poďme sa teda bližšie pozrieť, ako môže vyzerať moderná vyučovacia hodina, na ktorej sa žiaci zoznamujú so životom a dielom súčasného autora Ľubomíra Feldeka.Ročník: piaty
Téma: Rozprávky
Učivo: Ľubomír Feldek – Nepodpísaná rozprávka
Časová dotácia: 2 hodiny

Cieľ: Poznávací:
– žiak pozná podstatu rozprávky, vie ju definovať,
– pozná znaky rozprávky,
– vie rozdiel medzi autorskou, ľudovou, slovenskou, inonárodnou rozprávkou,
– vie odlíšiť prozaickú a básnickú rozprávku,
– pozná základné informácie o živote a diele slovenského autora Ľubomíra Feldeka.

Komunikačný:
– žiak pozná podstatu aktívneho počúvania,
– rozvíja svoje verbálne písomné zručnosti,
– žiak dokáže prezentovať vlastný text,
– žiak vie napísať kratší umelecký útvar – záver,
– dokáže hodnotiť texty,
– je schopný získať informácie z viacerých zdrojov,
– dokáže verejne vystupovať a prezentovať sa,
– pri ústnom prejave primerane uplatňuje paralingvistické javy.

Medzipredmetové vzťahy: informatická výchova, etická výchova, zemepis

Pomôcky: Literárna výchova pre 5. ročník (Jela Krajčovičová, Jana Krajčovičová), interaktívna tabuľa, internet, PC, pracovné listy.
METODICKÝ POSTUP
1. VYUČOCACIA HODINA
1. Úvodná časť

Evokácia
Učiteľ žiakom ukáže fotografiu Ľubomíra Feldeka. V priebehu troch minút napíšu svoju predstavu o tom, o čom asi písal. Prečítajú svoje názory.
2. Hlavná časť
Uvedomenie si významu
Povieme žiakom, aby si v tichosti prečítali úryvok z učebnice. Potom porovnajú obsah úryvku s vlastným názorom, ktorý napísali v úvode hodiny podľa autorovej fotografie. Oznámia výsledky svojich porovnaní. Učiteľ a žiaci sledujú, kto sa najviac priblížil k pravde. V ďalšej časti rozdáme žiakom pracovný list, ktorý si samostatne vypracujú. Potom vyvolávame žiakov k interaktívnej tabuli, na ktorú píšu správne odpovede do toho istého pracovného listu, ale urobeného v PowerPointe. Takto s nimi prekontrolujeme správne odpovede. V závere prvej vyučovacej hodiny pustíme deťom video o Ľubomírovi Feldekovi alebo využijeme prezentáciu v PowerPointe.

2. VYUČOVACIA HODINA

Na ďalšej hodine žiaci najprv prečítajú nové závery rozprávok, ktoré doma vymysleli. Učiteľ vyhodnotí najlepšie. Potom im rozdá pracovný list, ktorý je zameraný na vyhľadávanie informácií na internete. Pracujú s ním približne 20 minút. Po uplynutí času čítajú jednotlivé odpovede a navzájom si ich kontrolujú.

V závere zopakujeme so žiakmi základné pojmy súvisiace s rozprávkou a so životom a dielom Ľubomíra Feldeka.

3-168b3f4ffab82e351f737e8ab71705693031b9b6