Zhlukovanie

Zhlukovanie je účinná a zároveň aj jednoduchá vyučovacia metóda, pri ktorej sa spája myslenie s písomným vyjadrovaním. Pri tejto metóde si žiaci k určitej téme, ku ktorej sa chcú vyjadriť, uvedomujú, čo o nej vedia, usporadúvajú si svoje myšlienky a zamýšľajú sa nad ňou.

Zhlukovanie je učebná stratégia, pri ktorej sú žiaci povzbudzovaní k voľnému a otvorenému mysleniu k stanovenej téme.
Zhlukovanie je aj sieťovanie alebo mapovanie, ktoré podnecuje žiakov k tomu, aby aktívne premýšľali, rozpracovávali a ďalej rozvíjali svojich poznatky a nápady. Počas vyučovacej hodiny sa môže využívať vo fáze motivácie a reflexie. Dá sa takisto využiť pri zhrnutí prebratého učiva, takisto aj na aktiváciu poznatkov, alebo ako prostriedok rozširovania slovnej zásoby.
Postup pri zhlukovaní:
1. Do stredu papiera alebo tabule napíšeme kľúčové slovo, ktoré zakrúžkujeme.
2. Okolo kľúčového slova zapisujeme všetky asociácie, ktoré nás napadnú. Všetky napísané slová zakrúžkujeme.
3. Vymedzíme si určitý čas na zapisovanie asociácií.
4. Slová, ktoré spolu súvisia, pospájame čiarami.
5. Vytvorí sa prehľadný obrazec, kde jasne vidíme súvislosti medzi slovami.
Je dôležité, aby sa žiaci pri tejto činnosti žiakov uvoľnili. Je dôležité vyhnúť sa hodnoteniu alebo selekcii a nechať žiakov zaznamenávať všetko, čo ich napadne. Vysvetlíme žiakom, že sa nehodnotí pravopis, pretože sa pritom zachytáva na papier len ich myslenie.
Takisto učiteľ pomáha žiakom uvedomiť si, čo o danej téme vedia, usporiadať si myšlienky a získať väčšiu uvoľnenosť pri vyjadrovaní a zapisovaní vlastných myšlienok. Metóda zhlukovanie taktiež rozvíja schopnosť žiakov zaznamenávať svoje myšlienky stručne a heslovite. Žiaci sú aktívni, rozvíja sa ich vizuálna pamäť a logické myslenie.
Žiaci pri uskutočňovaní tejto metódy pracujú individuálne, vo dvojiciach, v skupinách alebo v kolektíve.

Formy pojmových máp
Pojmová mapa – „Pavúk“
Téma je vyznačená v centre pojmovej mapy. Informácie súvisiace s hlavnou témou sa nachádzajú okolo centra.
Pojmová mapa – hierarchická
Informácie sú podávané v vzostupnom poradí podľa dôležitosti. Najdôležitejšia informácia sa nachádza na vrchole. Vetvenie pojmovej mapy určuje nadradenosť a podradenosť pojmov.
Pojmová mapa – vývojový diagram
Informácie sú usporiadané lineárne.
Pojmová mapa – systémová
Informácie sú usporiadané lineárne so zvýraznením vstupu a výstupu.
Špeciálne formy pojmových máp
Pojmová mapa – obrázková
Informácie sú prezentované obrázkovým spôsobom.
Pojmová mapa – trojdimenzionálna
Informácie sú prezentované priestorovo.
Pojmová mapa – „Mandala“
Informácie sa nachádzajú vo vnútri geometrického útvaru.