Ako robiť čitateľské dielne?

Na druhom stupni základných škôl učitelia musia stále viac premýšľať nad tým, ako žiakov priviesť ku knihe a ku čítaniu. Konkurencia v podobe počítačov a televízie je čoraz silnejšia, a tak aj učitelia musia hľadať čoraz premyslenejšie cesty, po ktorých by mali kráčať žiaci do krajiny kníh. Lenže ako ich zaujať, zlákať na našu stranu? Jednoznačne tvorivým nápadom, premyslenou aktivitou, pri ktorej bude dominantný žiak.
V súčasnosti nám už na hodinách nič nebráni v učiteľskej tvorivosti, a preto si myslím, že na hodinách literárnej výchovy by sme mohli pre posilnenie čítania viac vytvárať priestor pre tvorivé čitateľské dielne. Možností, čo robiť v rámci týchto hodín je viac než dosť, všetko záleží len na učiteľovi, ako si jednotlivé činnosti pripraví v súvislosti s možnosťami žiakov v triede, v ktorej učí. Ak učiteľ nemá dostatočný priestor na vyučovaní na využívanie spomínaných aktivít, môže ich využiť aj v rámci čitateľských krúžkov.
Na základe mojich skúseností som si vyšpecifikovala tri typy čitateľských dielní.

1. spôsob ( Žiaci čítajú tú istú knihu. )
Žiaci majú v stanovenom termíne prečítať tú istú knihu. Je dobré, keď má učiteľ k dispozícii knihy pre všetkých žiakov, aby predišiel výhovorkám, že knihu nemohli zohnať. Keď majú žiaci knihu prečítanú, týždeň pred čitateľskou dielňou učiteľ pridelí žiakom individuálne úlohy, úlohy do dvojíc alebo skupín. V priebehu týždňa si žiaci buď doma, alebo v škole jednotlivé úlohy pripravia a počas čitateľskej dielne sa prezentujú. Môžu to byť nasledovné úlohy:
Individuálne úlohy:
– napíš list hlavnej postave,
– napíš list autorovi,
– predstav si, že si hlavná postava, zapíš pocity hlavnej postavy do denníka,
– priprav prezentáciu v PowerPointe o spisovateľovi,
– zmeň žáner ( skús prepísať baladu na rozprávku a naopak, napíš prozaický dej formou
epickej básne)
– vymysli iný záver a nadpis,
– vymysli nový diel do knihy,
– povedz, ktorú postavu by si vložil ešte do deja a prečo,
– porozprávaj, ktorou postavou z knihy by si chcel byť a prečo.
Úlohy pre dvojice:
– pripravte si rozhovor „redaktora“ so „spisovateľom“ o prečítanej knihe,
– pripravte 10 otázok pre spolužiakov, ktoré budú vychádzať z deja knihy,
– pripravte krížovku alebo osemsmerovku, v ktorej budú ukryté nejaké informácie
z knihy.
Úlohy pre skupiny:
– pripravte reklamu formou scénky na prečítanú knihu,
– pripravte reklamný plagát na predaj knihy do kníhkupectva,
– pripravte pantomímu, v ktorej znázorníte malý úsek z deja,
– pripravte dramatizáciu, v ktorej znázorníte najdôležitejšiu udalosť z deja,
– nakreslite vlastný návrh obálky na knihu,
– navrhnite záložku do knihy, na ktorej bude stručný obsah deja.
Je veľmi výhodné, keď sa tento typ čitateľskej dielne uskutoční v dvojhodinovom bloku, aby sa všetci žiaci mohli prezentovať s tým, čo si doma pripravili.
2. spôsob ( Každý žiak číta inú knihu z toho istého žánru.)
Pri tomto type čitateľskej dielne môžeme využívať aj úlohy z 1. typu. Okrem týchto úloh sú však veľmi vhodnou pomôckou aj vopred vytlačené kartičky s otázkami, ktoré žiak dostane niekoľko dní pred čitateľskou dielňou a napíše odpovede na ne.
OTÁZKY NA KARTIČKÁCH:
1. Knihu som si vybral(a) preto, lebo……………………………………………………………………………….
2. Čítala sa mi dobre(zle) preto, lebo………………………………………………………………………………..
3. Očakával(a) som od knihy, že………………………………………………………………………………………
4. Zaujala ma hlavne preto, lebo………………………………………………………………………………………
5. Moje predstavy splnila(nesplnila) preto, lebo…………………………………………………………………
6. Odporúčam ( neodporúčam) ju preto, lebo…………………………………………………………………….
7. Charakterizuj čitateľa, ktorý by si mohol knihu prečítať!………………………………………………..

3. spôsob ( Priamo na hodine žiaci v skupinách čítajú ten istý úryvok.)
Tento typ hodiny využívame hlavne pri takých žiakoch, ktorí z akýchkoľvek dôvodov doma odmietajú čítať. Hodina pozostáva z dvoch častí. V prvej časti ( 15 minút) si každý žiak potichu prečíta úryvok. V druhej časti žiaci pracujú v skupinách a plnia jednotlivé úlohy.
Každý žiak v skupine má inú rolu.
Rozdelenie rolí:
1. Hľadač citátov.
2. Literárny vedec (charakterizuje literárny smer, tvorbu spisovateľa) pracuje aj s internetom alebo encyklopédiami).
3. Jazykovedec ( charakterizuje typy viet, slovné druhy, slovnú zásobu…).
4. Pomocník spisovateľa ( vymyslí nový nadpis, nový dialóg medzi postavami, vymyslí iný záver a podobne).
5. Rečník ( urobí reprodukciu úryvku).
6. Literárny kritik ( zhodnotí dielo, povie pozitíva, negatíva a komu by knihu, z ktorej je úryvok, odporučil).
Keď si všetci úlohy splnia, informujú najprv členov svojej skupiny s nájdeným výsledkom či informáciou. Potom vystúpia pred triedou všetci žiaci, ktorí mali rovnakú funkciu, povedia svoje zistenia a ostatní žiaci porovnávajú informácie.
Toto je len niekoľko možností, ako pracovať s knihami so žiakmi druhého stupňa tak, aby cítili zodpovednosť za svoju prácu, aby boli tvoriví, nápadití, samostatní. Spomínané aktivity žiakov väčšinou zaujmú vtedy, keď im učiteľ ponúkne takú možnosť práce, v ktorej môžu vyniknúť, v ktorej sa „cítia doma“. Ak majú k dispozícii knihy, dostatočný časový priestor a zároveň vedia, že ich práca bude aj hodnotená, väčšinou sa na čitateľské dielne tešia. Výsledkom takýchto hodín je aj veľa pekných výkresov, básničiek, nových záverov, záložiek, obálok na knihu, listov a denníkov, ktoré je vhodné umiestniť na nástenke alebo uverejniť v školskom časopise.