Ako zopakovať tematický celok?

Na konci každého tematického celku zvykneme so žiakmi učivo zopakovať. Spôsobov, ako to urobiť, je naozaj veľa.

Možno poznáte nudné hodiny, na ktorých ste donekonečna odpovedali na otázky učiteľa. Unudený bol on aj vy. Dnešná didaktika však ponúka nekonečné množstvo nápadov, stačí si len dobre vybrať. Výber závisí od schopností a nadania žiakov. Ako teda zaujať napríklad unudených siedmakov na hodine literárnej výchovy? Ja som pre nich skombinovala nasledujúce aktivity.

V priebehu dvoch mesiacov sme sa zoznamovali so životom a tvorbou starších i súčasných prozaikov. Ak chceme, aby žiaci dokázali vytvoriť niečo vlastné, musia mať pevné základy, na ktoré môžu nadväzovať vo svojej práci. Potom som ich rozdelila do dvojíc a skupín. Tým, ktorí chceli pracovať individuálne, som aktivity prispôsobila ich záujmu. Dôležité je, keď využívame nadanie jednotlivých žiakov a tiež ich záujem o nejakú problematiku.

Práca v skupinách:

1. Jedna zo skupín pripravila scénku z knihy Gabriely Futovej – Poškoláci. Žiaci si sami vymysleli scenár, rozdelili si úlohy, naučili sa text. Scénku, ktorá pripomínala malú divadelnú hru, prezentovali pred spolužiakmi. Pripravovali ju týždeň.
2. Jednou z ďalších možností, ako si zopakovať dej prečítaného úryvku, je aj tvorba pantomímy.
2. Ak máte v triede výtvarne nadané deti, môžu spoločne alebo aj individuálne maľovať ilustrácie k prečítaným ukážkam.
Práca vo dvojiciach:

1. Možností, ako pracovať vo dvojici je naozaj veľa, ale my na hodinách najčastejšie využívame fiktívny dialóg redaktora časopisu (televízie, rozhlasu) s autorom diela. Žiaci, ktorí pripravujú túto úlohu, si musia dôkladne naštudovať informácie o autorovi. Jeden žiak je redaktor, druhý autor. Jeden dáva otázky, druhý odpovedá.
2. Jedna z ďalších veľmi známych aktivít je tvorba prezentácií o autoroch. Žiaci ich môžu pripraviť vo dvojiciach alebo individuálne. Nestačí však prehľadne prezentáciu pripraviť, ale pri interaktívnej tabuli ju musia aj prezentovať. Takto sa učia pracovať s rôznymi zdrojmi, internetom, učia sa vystupovať pred spolužiakmi a zároveň si aj opakujú učivo z literárnej výchovy. Siedmaci si pripravili prezentácie o M. Kukučínovi, J.C. Hronskom a J.G. Tajovskom.

Individuálne úlohy:

Tí žiaci, ktorí si radšej jednotlivé úlohy pripravujú sami, môžu pre spolužiakov pripraviť napríklad tajničky, osemsmerovky, otázky z učiva, doplňovačky alebo môžu napísať úvahu, krátke zamyslenie a podobne.
Nech už žiaci robia čokoľvek, dôležité je, že sú aktívni, tvoriví, upevňujú si vedomosti, učia sa spolupracovať a vystupovať pred triedou.

POŠKOLÁCI-videozáznam