Aktivity na začiatok nového kalendárneho roka

Začiatok nového kalendárneho roka dáva príležitosť na to, aby sme aj žiakom v školách umožnili trochu sa zastaviť, popremýšľať či vytvoriť im priestor na stanovenie si nových cieľov. Myslím si, že ak žiak má pred sebou reálne ciele, ľahšie sa mu prekonávajú školské problémy, s väčšou chuťou sa púšťa do úloh a s väčšou radosťou je ochotný urobiť aj niečo navyše.

Erb môjho roka

Povedzte žiakom, aby si nakreslili erb a nech ho rozdelia na štyri časti. Potom nech do každej zo štyroch častí nakreslia alebo opíšu jeden sen, ktorý si veľmi prajú, aby sa im splnil. V každej časti by mal byť  sen z inej oblasti života. Povedzte im, aby sa zamerali na školu, rodinu, záujmy, priateľov a podobne. Po nakreslení erbu pracujú vo dvojiciach. Svojmu susedovi porozprávajú o erbe a potom zase počúvajú spolužiaka, čo hovorí on. Pri tejto aktivite si precvičujú nielen kreslenie, písanie, rozprávanie, ale aj aktívne počúvanie.

Rozprávanie na stoličke (v kresle)

Žiaci sedia v kruhu. Každý si pripraví rozprávanie o tom, čo si praje v novom roku. Rozprávať by mal maximálne dve minúty, aby sa mohli všetci žiaci v triede vystriedať. Keď uplynú dve minúty, na stoličku alebo do kresla si sadne ďalší žiak.

Novoročné slniečko

Učiteľ pripraví veľké slnko s takým množstvom lúčov, koľko je žiakov v triede. Lúče vystrihne dostatočne hrubé, aby žiaci mohli do nich písať. Každý žiak potom do jedného lúča napíše jednou vetou svoje najväčšie prianie, po ktorom túži, aby sa mu v novom roku splnilo alebo si žiaci zapíšu svoj najväčší cieľ, ktorý v novom školskom roku chcú dosiahnuť. Ak učiteľ chce, môže do lúčov tiež napísať svoje prianie a cieľ. Slniečko si môžu na niekoľko dní umiestniť na nástenku.

Porovnanie dvoch rokov

Povedzte žiakom, aby si do zošita nakreslili postavu s vystretou pravou a ľavou rukou. Tá postava predstavuje ich samých. K ľavej ruke si napíšu JANUÁR  2018 a k pravej ruke  JANUÁR 2019. Do časti v zošite pod pravou rukou si napíšu, aké očakávania a ciele mali v januári 2018 a pod ruku január 2019 si napíšu, čo sa im počas roka splnilo a čo nie.

Tleskni a povedz zážitok

Žiaci sa postavia do kruhu. Úlohou každého v kruhu je poslať ďalej tlesknutie s tým, kto príjme tlesknutie, povie najkrajší zážitok z roku 2018. Táto aktivita je náročná na pozornosť a vyžaduje si od žiakov sústredenosť. Prvý raz možno potrvá dlhšie, kým tlesknutie prejde celým kruhom, ale žiaci sa určite budú chcieť zlepšovať. Pri rozprávaní zážitkov môžu  túto aktivitu niekoľkokrát opakovať, napríklad dovtedy, kým nepovedia aspoň tri zážitky z predchádzajúceho roku.

Nástenka snov

Motivačná koučka Patti Dobrowolski tvrdí, že svoje životné ciele je dôležité si NAKRESLIŤ. Radí, že ak si ich nakreslíme, máme až o 80 percent vyššiu šancu ich dosiahnuť. Obrazy podľa nej privádzajú ľudí k činom. Podľa nej si človek má nakresliť dve polia. Naľavo si má nakresliť  súčasnú situáciu a napravo predstavy o budúcnosti. Tá, o ktorej snívate, má byť čo najviac farebná a detailná. Taktiež hovorí, že musíte svoje sny vidieť, veriť v ne a konať. Práve prvý deň v škole v novom kalendárnom roku je tým najsprávnejším obdobím, v rámci ktorého si môžete urobiť so žiakmi nástenku snov. Povedzte žiakom, nech si predstavujú reálne a konkrétne situácie, s ktorými sa bežne v škole stretávajú. Nech si predstavujú, ako sú úspešní v predmete, ktorý im napríklad doteraz robil problémy, ako nadviažu dobrý vzťah so spolužiakom, s ktorým sa doteraz hádali alebo nech si predstavujú, ako sú víťazmi nejakej súťaže. Keď si žiaci už premysleli, čo by chceli v novom roku dosiahnuť, môžu sa pustiť do kreslenia svojich predstáv. Nemusia kresliť úplne všetko, niektoré sny môžu opísať. Ak ide o veľmi zložitú predstavu, môžu si na nástenku dať napríklad vystrihnutý obrázok a napísať k nemu nejaký komentár. Všetky vety a komentáre by mali byť napísané v prítomnom čase. Na nástenke takto budú zachytené túžby žiakov počas celého roka a nástenka im bude pripomínať, na čom nemajú prestať pracovať. Vďaka nástenke budú mať svoju víziu pred očami, budú sa vedieť lepšie rozhodovať, príležitosti budú vnímať zreteľnejšie a budú voliť správnejšie  kroky pri ich realizácii.

Zaveďte si zošit snov

Zaveďte si so žiakmi zošity snov, do ktorých si môžu napríklad raz za týždeň alebo raz mesiac, napísať všetky svoje sny, priania a požiadavky. Myšlienky, ktoré  sformulujú do slov totiž získavajú na váhe.V zošite môžu opísať aj svoje emócie, ktoré sa s prianím spájajú, dátum, dokedy chcú, aby sa im splnili a rôzne pripomienky. A nech si všetko v zošite zapisujú v prítomnom čase. Napríklad: „Je február a ja som konečne dostala jednotku z matematiky. Je to nádherný pocit…“

Poďakovanie za rok 2019

Pomocou tejto aktivity môžete poďakovať za rok 2018. Žiaci môžu sedieť v kruhu a môžu postupne odpovedať napríklad na tieto otázky:

  • Čo najkrajšie ma v roku 2018 postretlo, za čo by som chcel(a) poďakovať?
  • Čo z roku 2018 by som si prial(a), aby v mojom živote pretrvávalo aj v roku 2019?
  • Ktorí ľudia boli pre mňa v roku 2018 najväčším darom? Ktorým ľuďom by som chcel(a) teraz poďakovať?

Viac na. www.eduworld.sk