Chcete zlepšiť vzťahy v triede? Doprajte deťom hry

V článku sa nachádzajú aktivity a hry zamerané na obnovenie sociálnych vzťahov v triede, na rozprúdenie komunikácie, formovanie priateľstiev, ale aj na vytvorenie dobrej nálady. Škola totiž nie je pre žiakov len miestom, ktoré je zdrojom vedomostí a informácií, ale tiež prostredím, ktoré výrazne ovplyvňuje i sociálne a emocionálne potreby detí. A práve preto sú nasledujúce aktivity zamerané hlavne na túto skutočnosť.

Dotkni sa a povedz

Rozdeľte skupinu do dvojíc. Požiadajte dvojicu, aby sa dohodli, kto bude A a kto B. Žiak A má vždy zatvorené oči. Žiak B ho opatrne vedie po miestnosti, nechá ho končekmi prstov sa dotknúť 5 rôznych predmetov a potom ho odvedie na počiatočnú pozíciu. A otvorí oči a snaží sa uhádnuť, čoho sa dotýkal. Potom si A a B roly vymenia.

Učiteľ musí dávať na každú dvojicu pozor a byť pripravený ich zastaviť, aby si nikto neublížil. Táto aktivita má budovať dôveru a nie strach a úzkosť. Po hre môže nasledovať diskusia na tému, čo človek potrebuje, aby mohol niekomu dôverovať.

Živé sochy

Rozdeľte žiakov do skupín po 3 alebo 4. Potom im  povedzte názov nejakého predmetu. Napríklad: práčka, umývačka riadu, rádio, chladnička, auto, lietadlo, loď, kopírka, počítač, telefón, kosačka… Celá skupina má 30 sekúnd na to, aby spoločne svojimi telami vytvorila daný predmet. Aby to bolo zaujímavejšie, môžete skupinu požiadať, aby pridala aj zvukové efekty.

Tleskni a povedz zážitok

Žiaci sa postavia do kruhu. Úlohou každého v kruhu je poslať ďalej tlesknutie s tým, kto príjme tlesknutie, povienejaký  zážitok z uplynulého obdovia. Táto aktivita je náročná na pozornosť a vyžaduje si od žiakov sústredenosť. Prvý raz možno potrvá dlhšie, kým tlesknutie prejde celým kruhom, ale žiaci sa určite budú chcieť zlepšovať. Pri rozprávaní zážitkov môžu žiaci túto aktivitu niekoľkokrát opakovať, napríklad dovtedy, kým nepovedia aspoň tri  svoje zážitky.

Pantomíma a zážitok

Žiaci si sadnú na stoličky do kruhu. Postupne každý žiak sa postaví uprostred a pantomimicky zahrá nejakú udalosť, zážitok, činnosť, ktorá ho počas uplynulého obdobia potešila alebo zarmútila. Keď dohrá, spolužiaci hádajú, aká činnosť to bola.

Rozprávanie na stoličke

Žiaci sedia v kruhu. Každý si pripraví na rozprávanie jeden zaujímavý zážitok, ktorý v uplynulom období zažil. Mal by ho vyrozprávať za dve minúty. Keď uplynú dve minúty, na stoličku s sadne ďalší žiak.

Žmurkaná

Polovica žiakov sedí v kruhu. Jedna stolička je prázdna. Za každou stoličkou stojí žiak s rukami, ktoré má vzadu za chrbtom. Žiak, ktorý stojí za prázdnou stoličkou, sa snaží očami nadviazať kontakt s niektorým zo žiakov, ktorý sedí na stoličke. Ten sa snaží čo najskôr vstať a uteká si sadnúť na prázdnu stoličku. Spolužiak, ktorý za ním stojí, sa mu v tom snaží zabrániť. Ak mu v tom zabráni, zostávajú vo dvojici hrať ďalej spolu, ak mu však ujde, vytvorí dvojicu s tým žiakom, ktorý bol uprostred a na jeho miesto príde ten žiak, ktorému spolužiak ušiel.

Zrkadlová pantomíma

Žiaci utvoria dvojice. Jeden z dvojice vykonáva pantomimicky nejakú činnosť a spolužiak ho napodobňuje. Potom si úlohy vymenia. Keď sa vystriedajú, vymenia si dvojicu a v hre pokračujú ďalej.

Čo mi povedal spolužiak?

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc. V priebehu 10 minút si navzájom povedia nejaký príbeh, ktorý sa im  v uplynulom období prihodil. Po 10 minútach si všetci žiaci sadnú do kruhu a rozprávajú nahlas nie svoj príbeh, ale príbeh svojho spolužiaka, s ktorým pracovali vo dvojici. Pri tejto hre sa dá dobre precvičovať aj aktívne počúvanie.

Tričko

Každý žiak dostane papier, na ktorom je nakopírovaný obrys trička. Úlohou žiakov je namaľovať na tričko nejaký motív, ktorý sa určitým spôsobom viaže k uplynulému obdobiu. Môžu namaľovať to, čo najčastejšie robili a podobne. Tričká od žiakov vyzbierame a položíme uprostred do kruhu. Žiaci vytvoria skupinu obrázkov podľa podobností. Keď vytvoríme skupiny, vyzveme žiakov, aby sa postavili ku svojmu obrázku. Spýtame sa, či je niekto prekvapený, s kým je v skupine. Potom dáme žiakom čas, aby našli, čo majú medzi sebou spoločné.

Ruka

Žiaci si obkreslia svoju ruku. Môžu ju aj zväčšiť, aby mali dosť priestoru na písanie, prípadne kreslenie. Povedzte žiakom, aby sa poriadne zamysleli nad dôležitými udalosťami, ktoré prežili a aby z nich vybrali 5 najdôležitejších a nakreslili ich  alebo napísali do prstov ruky. Potom deti rozdeľte do skupín a povedzte im, aby sa o svojich „rukách“ porozprávali.

Dotyk

Učiteľ povie žiakom, že bude vymenúvať rôzne vlastnosti alebo charakteristické črty žiakov a ich úlohou bude nájsť totho žiaka, ktorému táto vlastnosť patrí a dotknú sa ho. Žiaci sa budú dotýkať danej osoby dovtedy, kým učiteľ nepovie ďalšiu vlastnosť. Môžete použiť napríklad takéto vety: „Dotknite sa niekoho, kto nemá rád matematiku. Dotknite sa niekoho, kto vyhral recitačnú súťaž. Dotknite sa niekoho, kto dáva najviac gólov pri futbalovom zápase.“

Lístky vďaky

Rozdeľte žiakov do skupín po štyroch až šiestich. Rozprávajte sa s nimi o tom, aké je dôležité svoju vďačnosť prejaviť a ako tým spôsobia radosť niekomu inému. Žiaci potom píšu pre každého člena skupiny jedno poďakovanie, ktoré podľa vlastnej fantázie môžu vyzdobiť. Môžu poďakovať napríklad takýmto spôsobom:

Ďakujem, že si môj priateľ.

Ďakujem, že mi požičiavaš pero.

Ďakujem, že si mi pomohol s domácou úlohou.

Ďaklujem, že si mi zatelefonoval, keď mi bolo smutno.

Poskytnite žiakom dostatok času na písanie a premýšľanie. Potom sa ich môžete opýtať, ako sa cítili, keď poďakovanie písali a a tiež, ako sa cítili, keď poďakovanie dostali.

Pozdravy

Žiaci sa voľne pohybujú po triede (po vymedzenom priestore) a ich úlohou je pozdraviť každého, koho stretnú, určeným spôsobom.

Spôsoby pozdravov:

  • podanie rúk so slovami „dobrý deň“,
  • uklonenie sa,
  • úsmev,
  • tlesknutie.

Otázky k diskusii:

Podarilo sa vám pozdraviť všetkých spolužiakov?

Ktorý pozdrav sa vám najviac páčil?

Obchodníci s dažďom

Žiaci sedia na stoličkách rozostavaných do kruhu. Učiteľ začne hovoriť: „Pred mesiacom som bol v Austrálii u jedného obchodníka s dažďom a ten mi povedal, ako sa dá urobiť pekný letný dážď a ako potom zariadiť, aby svietilo slnko. Tak si to teraz vyskúšame.“

Učiteľ predvedie nejaké gesto, ktorým sa hra začne. Potom gesto zopakuje žiak, ktorý sedí  z pravej strany vedľa učiteľa. Potom pokračujú v tom istom ďalší žiaci. Hra pokračuje dovtedy, kým gesto nedorazí k žiakovi, ktorý sedí z ľavej strany pri učiteľovi. Potom učiteľ vymyslí nové gesto.

Ďalšie možnosti, ktoré môžete využiť namiesto gesta:

  • lúskanie prstami,
  • nepravidelné tlieskanie,
  • búchanie rukou o stehno,
  • trenie rukami o seba,
  • dvíhanie rúk dohora.

Toto cvičnie je relaxačné, odburáva prípadnú agresivitu. Formuje aj vzťahy v kolektíve.

Počúvanie hudby

Žiaci si ľahnú na koberec a začnú počúvať relaxačnú hudbu.V tichosti ju len dlhšiu dobu počúvajú. Potom sa môžete porozprávať o tom, čo si žiaci predstavovali, ako na nich hudba vplývala a podobne.

Diamant

Žiakov rozdelíme do skupín. Necháme ich kresliť na papier bodky. Každý žiak dostane farbičku inej farby. Žiaci sa striedajú vždy v spájaní dvoch bodiek a ktorý ako posledný uzavrie trojuholník, napíše dovnútra svoje meno. Hra sa končí, keď sa minú všetky bodky na papieri. Vyhráva žiak s väčším počtom trojuholníkov. V tejto hre neberieme do úvahy, že sa nám mohlo podariť nakresliť niekoľko bodiek na jednu priamku. Žiaci sa pri hre predovšetkým zabavia.

Triedenie zápaliek

Ak chcete, aby sa žiakom zlepšila nálada, môže využiť aj nasledujúcu hru. Vysypte krabičku zápaliek na stôl. Úlohou žiakov  je čím skôr dostať zápalky z kôpky späť do krabičky tak, aby všetky hlavičky boli jedným smerom. Skomplikujte im to prípadne tak, že im zaviažete oči alebo povolíte ukladanie zápaliek len jednou rukou.

Pantomíma – príslovia

Triedu rozdeľte na dve skupiny. Ich úlohou bude predvádzať príslovia alebo porekadlá iba pomocou pantomímy bez použitia zvukov a slov. Striedavo si zástupcovia skupín vyťahujú kartičku s príslovím tak, aby nikto iný nevidel, čo je na nej napísané a majú minútu na znázornenie príslovia. Skupina žiakov, ktorá práve pantomímu nepredvádza, háda, ktoré  príslovie spolužiaci predvádzajú.

Hádaj, kto som

Pred žiaka, ktorému sa zaviažu oči, predstúpi niektorý spolužiak a podá mu obidve ruky. Žiak so zaviazanými očami ohmatá žiakovi ruky a tvár a má uhádnuť, kto je to. Môže hádať trikrát. Medzitým sa môže opýtať: „Ako spieva tento vtáčik?“ Na túto otázku hráč zmeneným hlasom zaspieva začiatok niektorej piesne. Ak hráč ani na tretíkrát neuhádne, v hre pokračuje niekto ďalší.

Súboj v smiechu                   

Dve skupiny hráčov sedia na protiľahlých stranách stola a vedúci medzi nich vhodí hraciu kocku. Keď kocka ukáže párne číslo, hráči na ľavej strane stola sa začnú smiať a smejú sa celých 15 sekúnd. Hráči na opačnej strane stola musia zachovať kamennú tvár. Kto by sa čo len usmial, ide do zajatia, čiže sa postaví za radu sediacich protivníkov. Po 15 sekundách učiteľ  povie STOP a na smejúcej sa strane nastane kľud. Potom je asi 45 sekúnd na oddych. Po oddychu vedúci opäť hodí kockou a podľa čísla sa začne smiať jedna alebo druhá strana. Prehrá tá strana, ktorá sa ocitne celá v zajatí.

Básnička na pokračovanie

Učiteľ napíše prvý verš a podá papier ďalšiemu. Tento žiak k veršu pripíše druhý verš, ktorý sa musí rýmovať s veršom učiteľa a napíše ďalší verš, ktorý môže končiť ľubovoľne. Potom žiak zloží papier tak, aby bolo vidieť iba posledný verš a dá papier svojmu susedovi. Tento si prečíta len ten posledný verš a napíše k nemu ďalší, ktorý sa musí rýmovať. Potom napíše ešte jeden verš naviac a zloží papier tak, aby bolo vidieť iba posledný riadok. Takto to pokračuje až po posledného žiaka. Keď sa papier vráti späť k učiteľovi, ten tento kolektívny výtvor prečíta. Často takto vzniknú veľmi vtipné texty.

Voľná stolička

Žiaci sedia v kruhu na stoličkách, jedna je voľná. V strede je jeden hráč, ktorý sa snaží sadnúť si na voľnú stoličku. Hráč, ktorý sedí a po jeho pravej ruke je tá voľná stolička, musí buchnúť po tejto stoličke a povedať meno niekoho druhého, ktorý sa v tom prípade musí rýchlo presunúť na stoličku, po ktorej buchol. Úlohou stredného hráča je sadnúť si na voľnú stoličku skôr, ako sediaci hráč po nej buchne a povie meno niekoho druhého. Ak to stihne, hráč ktorý nestihol reagovať, ide namiesto neho do stredu a hra pokračuje ďalej.


Zdroje:

M. Karnsová: Jak budovat dobrý vztah medzi učitelem a žákem
Šmejkalová, R., Schmidová K., Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky.
S. Beermann, M. Schubach: Hry na semináře a workshopy
Zapletal, M.: Velká encyklopedie her