ČÍSLOVKY-návrh vyučovacej hodiny

Ročník: siedmy
Tematický celok : Tvarová/morfologická rovina
Téma: Číslovky – opakovanie ( rozdelenie, pravopis)
Časová dotácia: 1 hodina


Cieľ:
Poznávací:
– žiak vie nájsť v texte číslovky, vie sa na ne opýtať,
– žiak vie určiť druhy čísloviek,
– vie odlíšiť určité a neurčité číslovky,
– pozná vzory čísloviek,
– pozná základné pravopisné pravidlá.
Komunikačný:
– žiak pozná podstatu aktívneho počúvania,
– rozvíja svoje verbálne písomné zručnosti,
– aplikuje zručnosť kooperácie,
– žiak vie využívať číslovky pri tvorbe vlastného textu,
– žiak dokáže prezentovať vlastný text,
– žiak vie napísať kratší umelecký útvar,
– dokáže hodnotiť texty,
– je schopný získať informácie z viacerých zdrojov,
– dokáže verejne vystupovať a prezentovať sa,
– pri ústnom prejave primerane uplatňuje paralingvistické javy.
Medzipredmetové vzťahy: občianska výchova, etická výchova, náboženská výchova
Pomôcky: Kartičky s úlohami pre skupiny, interaktívna tabuľa – text (ak nemáme interaktívnu tabuľu, text žiakom prefotíme do dvojíc), Pravidlá slovenského pravopisu, internet, Slovenský jazyk pre 7. ročník ( Krajčovičová, Kesselová 2010), knihy s citátmi,

V triede sa stretli dvaja žiaci. Jeden sa pýta druhého:
„ Našiel si vhodný citát na dnešnú hodinu? Učiteľka hovorila, že sa budeme rozprávať o dobre v živote ľudí.“
„Nevedel som si vybrať z päťdesiatich. Neviem, čo urobím.“
„A čo ty? Ty si niečo našiel?“
„Myslíš niečo múdre a vhodné pre našich spolužiakov? Našiel som toho veľa, ale tiež neviem, ako vyberiem jeden najlepší. Keď je mnoho možností, človek sa rozhoduje ťažko.“
„ Mám nápad, prečítajme si ich všetky ešte jeden raz a po desiatich minútach sa stretneme a povieme si, čo sme vybrali.“
„Súhlasím s tebou. Aj tak asi inú možnosť nemáme.“
Po desiatich minútach.
„ No tak, rozprávaj, čo si vybral?“
„Tak počúvaj. Prvý citát znie – robte všetko dobro, čo môžete, všetkými prostriedkami, ktorými môžete, všetkými spôsobmi, ktorými môžete, všade, kde môžete, všetkým, ktorým môžete, tak dlho, ako môžete.(John Wesley). Ale páči sa mi aj druhý – život ponúka veľa príležitostí preukázať milosrdenstvo. Nepremeškajte ani jednu.( Stuart Macfarlan).“
„ A ty si dokázal vybrať iba jeden?“
„Veru nie. Som na tom podobne ako ty. Tak počúvaj. Prvý citát znie – našu modrú planétu líši od ostatných, tisíc ráz väčších svetov to, že môžeme prejaviť láskavosť a navzájom si pomáhať. (Pam Brownová) No a druhý som vybral takýto – skutočným bohatstvom človeka je dobro, ktoré vykonal na tomto svete. ( Mohamed)“
„ No neviem, čo nám povie učiteľka, keď namiesto dvoch máme štyri!“
„Vieš čo, mám nápad! Keď my dvaja sme z päťdesiatich citátov dokázali vybrať štyri, tak naši spolužiaci by mohli zo štyroch vybrať dva, ktoré by sa nám hodili do slohovej práce.“
„ Hm, nie je to zlý nápad. Zostáva nám len dúfať, že presvedčíme učiteľku.“
METODICKÝ POSTUP ( hodina je zameraná na opakovanie )

1. Úvodná časť

Evokácia

Žiaci si prečítajú predložený text. Po prečítaní vymyslia jednu otázku pre spolužiakov. Otázkami navodíme atmosféru na krátku diskusiu, pred ktorou urobíme so žiakmi brainstorming na tému dobro. Slová a nápady žiakov zapisujeme na tabuľu. Tento materiál využijeme ešte v ďalšej časti hodiny. Potom sa s nimi rozprávame o tom, čo si predstavujú pod slovom dobro (cca 10 minút). Po ukončení krátkej diskusie jeden žiak prečíta podčiarknuté a podfarbené slová z textu. Spýtame sa žiakov, ako voláme spomínaný slovný druh. Zopakujeme s nimi všetky poznatky o číslovkách z predchádzajúcich vyučovacích hodín (vzory, druhy, pravopis, skloňovanie).

2. Hlavná časť

Uvedomenie si významu

V ďalšej časti hodiny budú žiaci pracovať v skupinách (cca 15 minút). Každá skupina dostane úlohy pripravené na kartičkách.
Úlohy pre skupiny:

1. skupina:

1. Vypíšte z textu násobné, radové, základné a neurčité číslovky.

základné radové násobné neurčité

2. Vymyslite pre text aspoň dva nadpisy.
______________________________________________________________________
3. Uvedený text je poézia? Zakrúžkujte správnu odpoveď.
ÁNO NIE
4. Vymyslite vhodný úvod (aspoň dve vety).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. skupina:

1. Vyberte si jeden zo štyroch citátov a vysvetlite jeho význam.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Vymyslite záver (aspoň tri vety).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Vysvetlite, kedy píšeme jedni a kedy jedny?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Vypíšte z textu násobné číslovky a povedzte, aké prípony môžu mať.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. skupina:

1. Doplňte jotu a ypsilon!
dobehli prv_, za siedm_ m_ horami, trojnásobn_ víťazi, št_r_ raz_,
so siedm_m_ spolužiakmi, jedn_ neprišli, druh_ rad, jedn_ rukavice,
oslava trinást_ ch narodenín, v tridsiat_ch rokoch 20. storočia

2. Ktorý zo štyroch citátov z textu by ste vybrali ako vhodný pre vašich spolužiakov a
vysvetlite prečo.
___________________________________________________________________________
3. Spoj navzájom číslovku a jej správny druh.
druhý základná
dva násobná
druhýkrát radová
dvakrát radová
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Doplň slová do poučiek!
Slová, ktorými pomenúvame počet ľudí a vecí, sa nazývajú_______________________ .
Slová, ktorými pomenúvame poradie ľudí, vecí alebo javov, sa nazývajú ____________ .

4.skupina:

1. Zakrúžkujte správnu odpoveď. Základné číslovky sa skloňujú podľa vzoru:
A. pekný
B. cudzí
C. môj
D. päť
2. Tri slová z brainstormingu využite vo vetách. Okrem spomínaných slov použite aj číslovky (aspoň dve) a určte ich druh!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Určte druh čísloviek!
málo___________________, trikrát_________________, šiesti_________________
tretí____________________,šesť ráz________________,posledný_______________

4. Doplňte slová do poučky.

Číslovky, ktorými sa počet alebo poradie vyjadruje približne, sú_________________ .

3. Záverečná časť

Reflexia

V poslednej časti hodiny sa jednotlivé skupiny prezentujú so svojimi úlohami pred spolužiakmi. Počas ich prezentácie opakujeme s celou triedou jednotlivé pojmy súvisiace
s číslovkami. Ak niektorým súvislostiam žiaci nerozumejú, ešte raz ich vysvetlíme.
Nezabúdame tiež na sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie žiakov.

Domáca úloha:

Žiaci si môžu vybrať z viacerých možností.

A. Nájdite v knihách alebo na internete zaujímavé citáty o ľudskom šťastí a dobre.
B. Napíšte podľa citátu aktuálne zamyslenie o správaní ľudí.
C. Nájdite na internete informácie o autoroch citátov spomínaných v texte.

John Wesley, Stuart Macfarlan, Pam Brownová, Mohamed