ČITATEĽSKÉ DIELNE – čítanie kníh v škole

1.TYP (žiaci čítajú knihy v škole)


Bolo by ideálne, keby aspoň raz do týždňa mali žiaci možnosť čítať knihy priamo v škole na vyučovaní. V tom prípade by štruktúra hodiny mohla vyzerať takto:
Tiché čítanie – 25 minút
Analýza prečítaných textov – 20 minút (listy, denník, zápisy z čítania podľa vopred určenej štruktúry, ústny rozbor, voľné písanie a podobne). Žiaci môžu čítať rovnakú knihu alebo rôzne knihy toho istého žánru. Pred čítaním im môžeme zadať aj jednotný prvok, ktorý môžu sledovať – prostredie, záporné postavy, kladné postavy, hlavné, vedľajšie postavy, čo by som robil na mieste hlavnej postavy, vzťahy medzi postavami, s kým by som sa chcel kamarátiť a prečo, konflikty, problémy, vtipné prvky, čo by som poradil postave, čím sa kniha líši od ostatných kníh, obdobie. Analýza textov môže prebiehať v skupinách, vo dvojiciach alebo v kruhu za účasti všetkých žiakov.
2.TYP ( žiaci čítajú rovnaký úryvok v škole)
Hodina pozostáva z dvoch častí. V prvej časti (15 minút) si každý žiak potichu prečíta úryvok. V druhej časti žiaci pracujú v skupinách a plnia jednotlivé úlohy.
Každý žiak v skupine má inú rolu.
Rozdelenie rolí:
Hľadač citátov.
Literárny vedec (charakterizuje literárny smer, tvorbu spisovateľa) pracuje aj s internetom alebo encyklopédiami).
Jazykovedec ( charakterizuje typy viet, slovné druhy, slovnú zásobu…).
Pomocník spisovateľa (vymyslí nový nadpis, nový dialóg medzi postavami, vymyslí iný záver a podobne).
Rečník (urobí reprodukciu úryvku).
Literárny kritik (zhodnotí dielo, povie pozitíva, negatíva a komu by knihu, z ktorej je úryvok, odporučil).