Didaktické hry na hodinách literárnej výchovy

Hra s perom
Žiaci sedia v kruhu, podávajú si pero smerom doprava a každý, ktorému sa pero dostane do rúk, musí povedať ľubovoľné meno spisovateľa a jedno jeho dielo. Keď učiteľ povie STOP, ten žiak, ktorému zostalo pero v ruke, musí podrobnejšie rozprávať o živote alebo diele spisovateľa, ktorého si sám vybral .Žiak, ktorý sa pomýli, vypadáva z hry.


Hra s vreckom
Žiaci sedia v kruhu a za zvukov hudby si podávajú vrecko naplnené otázkami. Učiteľ po krátkej dobe hudbu vypne. Ten žiak, ktorému zostalo vrecko v ruke, vytiahne z neho otázku a odpovedá na ňu.
Pantomíma
Pri tejto aktivite žiaci pracujú vo dvojiciach. Učiteľ každej dvojici určí číslo a úlohu, ktorú majú plniť. Za päť minút si dvojice pantomimicky pripravia určitú časť ukážky, ktorú im učiteľ určil.(Každá dvojica dostane číslo a úlohu na lístku.) Postupne učiteľ ťahá jednotlivé čísla a určení žiaci predvedú pripravenú pantomímu. Ostatní žiaci hádajú, z akého diela je ukážka.
Komentovaná pantomíma
Skupina žiakov si môže pripraviť pantomimické stvárnenie ukážky z učebnice. Vybraný žiak komentuje všetko, čo spolužiaci robia. Ostatní žiaci v triede hádajú, aké dielo je stvárňované.
Mysli si dielo!
Jeden zo žiakov si myslí nejaké dielo a stojí pred lavicou. Úlohou žiakov je zistiť, na ktoré dielo myslí. Nesmú sa však na dielo pýtať priamo, ale pomocnými otázkami ako napríklad: kde sa dej odohráva, koľko tam vystupuje postáv, či dielo napísal chlap alebo žena, či je hlavnou postavou zviera alebo človek a podobne.
Hra na postavy
Žiaci sedia v kruhu. Jeden žiak sa postaví uprostred. Povie meno nejakej literárnej postavy, ktorej meno žiaci dobre poznajú a ukáže na kohokoľvek zo žiakov. Ten žiak, ktorého vybral, musí rýchlo povedať názov diela, v ktorom spomínaná postava vystupovala. Kto neodpovie alebo odpovie neskoro, vypadáva z hry.
Portréty
Učiteľ ukazuje portréty spisovateľov. Žiaci majú povedať meno autora a aspoň jedno jeho dielo.
Ukážky
Učiteľ alebo žiak číta krátke ukážky z diel. Žiaci majú hádať, z ktorého diela je ukážka a kto dielo napísal.
Rýmy
Učiteľ alebo žiak číta krátke ukážky básní. Úlohou žiakov je povedať, aký rým sa nachádza v prečítanej básni.
Hudobná hra
Učiteľ pustí známu slovenskú populárnu pieseň, ktorej text je bohatý na umelecké prostriedky. Ten žiak, ktorý v texte piesne nájde najviac umeleckých prostriedkov, je víťazom hry.
Literárny kvíz
Veľmi známou formou, prostredníctvom ktorej môžeme so žiakmi opakovať učivo, je aj literárny kvíz. Ten sa dá urobiť rozličnými spôsobmi. Záleží to všetko od fantázie učiteľa a žiakov. Otázky nemusí pripravovať len učiteľ, môžu si ich pripraviť aj žiaci. V triede si môžu vytvoriť ľubovoľné množstvo súťažiacich družstiev podľa počtu žiakov. Najrýchlejší spôsob je taký, keď si členovia družstiev ťahajú otázky. Je dobré, keď učiteľ víťazné družstvo neodmeňuje len známkou, ale je výborné, keď má k dispozícii napríklad malé darčeky alebo sladkosti. Deti to vnímajú ako zmenu a ešte viac ich to dokáže motivovať a na kvíz, ktorý je vlastne hravou formou opakovania vedomostí, sa aj doma viac pripravujú.
Reťazové skúšanie
Pred tabuľu príde päť žiakov. Do skúšania učiteľ nezasahuje. Prvý žiak dá otázku druhému. Ten odpovie na ňu. Keď odpovie, dá otázku tretiemu. A tak sa v skúšaní stále pokračuje. Učiteľ nielen na základe odpovedí na otázky, ale aj na základe položených otázok vie zistiť, ako sú žiaci pripravení na vyučovanie.
Reťazové rozprávanie obsahu
Obdobou reťazového skúšania je reťazové rozprávanie obsahu.
Kreslenie postáv na tabuľu
Vybraní žiaci nakreslia na tabuľu hlavnú kladnú a hlavnú zápornú postavu. Ostatní žiaci môžu na tabuľu k postave dopísať vetu, ktorú by jej chceli povedať.
Kreslenie príbehov
Dvaja (traja) žiaci nakreslia na tabuľu ukážku z prečítaného diela. Ostatní žiaci sa snažia uhádnuť, ktoré dielo ich spolužiaci znázorňovali.
Spoločné vytváranie príbehu
Učiteľ povie úvod k nejakému príbehu. Každý žiak v triede povie jednu vetu a to tak, aby sa dej v príbehu stupňoval, zauzľoval. Príbeh sa v triede rozpráva dovtedy, kým žiaci nenájdu vhodný záver.
Hra na slabiky
Jeden žiak príde pred tabuľu. Povie prvú slabiku priezviska spisovateľa napríklad ĎU… Ostatní žiaci majú uhádnuť, aké je to priezvisko(Ďuríčková). Potom môžu porozprávať o jej živote a diele.
Kartičky
Učiteľ si pripraví na kartičky mená spisovateľov. Vyvolá troch žiakov. Tí si ťahajú lístky a vždy porozprávajú všetko, čo o ňom vedia. Učiteľ potom odmení toho žiaka, ktorý najlepšie reagoval na otázky.
Kolektívne rozprávanie
Učiteľ začne rozprávať o živote a diele jedného spisovateľa, ktorého život a tvorbu žiaci už poznajú. V rozprávaní potom pokračujú žiaci. Každý žiak povie o spisovateľovi jednu vetu. Vety musia na seba nadväzovať.
Kolektívne písanie
Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Žiaci sa pokúsia príbeh napísať tak, že na papier, ktorý si medzi sebou posúvajú, každý člen skupiny vždy napíše len jednu vetu a v písaní potom pokračuje iný žiak. Za každú skupinu jeden žiak prečíta príbeh. Autori najkrajšieho príbehu dostanú odmenu.
Nesprávne vety
Učiteľ žiakov rozdelí do skupín. Každá skupina si pripraví určité informácie o spisovateľovi tak, že medzi pravdivé údaje napíše aj nepravdivé informácie. Potom pripravený text prečítajú pred triedou. Žiaci majú zistiť, ktoré údaje sú nepravdivé.
Vzájomné skúšanie skupín
Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Za určitý časový limit si každá skupina pre inú skupinu pripraví niekoľko otázok z opakovania. Potom si odovzdajú otázky, ktoré členovia skupín potom vypracúvajú.
Hra s intonáciou
Žiaci dostanú ten istý text. Môže to byť úryvok z nejakého prečítaného diela. Každý žiak má za textom napísané, akým spôsobom ho má prečítať (smutne, veselo, nahnevane, bláznivo, záhadne…) Najlepšieho žiaka učiteľ odmení.
Kocka
Učiteľ si vyrobí viacej kociek. Na každú stranu kocky napíše buď meno spisovateľa, alebo nejaký literárny pojem. Vyvolá dvoch žiakov. Tí si hádžu kocky a snažia sa reagovať na pojem, ktorý im padol na kocke. Hru vyhráva ten žiak, ktorý vedel správne definovať najviac pojmov.
Popletená rozprávka
Keď už žiaci majú dobre zvládnuté učivo o rozprávkach, môže učiteľ s nimi skúsiť malý experiment. Povie im, aby rozprávku napísali tak, že kladné postavy sa zmenia na záporné a naopak. Alebo im povie, aby sa pokúsili urobiť úplne iný záver známej rozprávky a podobne.
Básnička
Žiaci majú vymyslieť básničku, v ktorej všetky slová začínajú na to isté písmeno.
Zvedavá skrinka
Žiaci sedia v kruhu. V strede je krabica, v ktorej sú na lístkoch napísané hádanky, príslovia, porekadla, pranostiky a citáty. Žiaci si z krabice ťahajú jednotlivé lístky a snažia sa vysvetľovať jednotlivé vety napísané na lístkoch.
Puzzle
Učiteľ prefotí portréty jednotlivých spisovateľov, rozstrihá ich a vloží do obálok. Žiakov môže rozdeliť do skupín. Každá skupina dostane obálky so spisovateľmi. Poskladajú portrét, zistia, kto sa na portréte nachádza a potom si pripravia krátke rozprávanie o autorovi.
Hádaj názov knihy
Triedu rozdelíme na dve skupiny. Názov knihy tiež. Jeden žiak ide za dvere. Keď príde naspäť jedna skupina hovorí jedno slovo z názvu knihy, druhá skupina hovorí ďalšie časti z názvu. Žiak, ktorý bol za dverami, má uhádnuť názov knihy.
Súťaže na fluenciu
Za určitý časový limit majú žiaci napísať napríklad:
• čo najviac mien poetiek,
• čo najviac mien prozaičiek,
• čo najviac mien básnikov,
• čo najviac mien prozaikov,
• čo najviac umeleckých prostriedkov (personifikácií, prirovnaní a podobne),
• čo najviac diel od nejakého autora,
• čo najviac autorov určitého literárneho obdobia.
Mapa
Učiteľ pripraví pre žiakov špeciálnu mapu Slovenska, na ktorej sú vyznačené mestá, v ktorých sa narodili, umreli alebo pôsobili niektorí spisovatelia. Žiaci do mapy potom vpisujú mená spisovateľov. Túto činnosť môžu vykonávať v skupinách alebo samostatne.
Poprehadzované verše
Učiteľ rozdá žiakom papiere s napísanými veršami z básne. Slová sú však poprehadzované. Žiaci nemajú k dispozícii pôvodný text. Slová v básni majú správne usporiadať. Druhá verzia tejto hry je taká, pri ktorej chýbajú niektoré slová z básne a žiaci podľa vlastnej intuície a fantázie doplnia chýbajúce verše v básni.
Súťaž o najlepšiu kritiku
Žiaci si prečítajú úryvok z učebnice. Napíšu do zošitov svoje dojmy z čítania, pocity, čo sa im páčilo, čo sa im nepáčilo, či sa úryvok v učebnici hodí pre žiakov toho-ktorého veku, čo by v úryvku zmenili a podobne. Kto bude mať najpodrobnejšie rozanalyzované myšlienky, stane sa víťazom súťaže.
Stretnutie postáv
Dvaja vybraní žiaci si pripravia rozhovor tak, by predstavovali dve postavy z prečítaných ukážok. Žiaci po odznení dialógu hádajú, ktoré postavy spolužiaci stvárňovali.
Stretnutie spisovateľov
Dvaja žiaci sa na domácu úlohu preštudujú zaujímavosti zo životopisov dvoch autorov. Títo autori sa stretnú, rozprávajú sa o svojom živote a tvorbe. Žiaci majú uhádnuť, ktorí autori sa stretli. Ďalšou alternatívou je stretnutie redaktora so spisovateľom, ktorý robí s ním rozhovor.
Príbehy so známymi postavami
Žiaci môžu vymýšľať príbehy, v ktorých vystupujú známe postavy, ktoré poznajú z pôvodných diel.
Písanie fiktívnych listov
Po prečítaní ukážky žiaci môžu písať fiktívne listy spisovateľovi.
V listoch napíšu, čo sa im v diele páčilo a čo nie. Čiže prostredníctvom listu sa môžu pokúsiť napísať malú kritiku. Taktiež môžu autorovi napísať, čo by mu odporúčali v diele zmeniť a podobne. Fiktívne listy môžu písať aj literárnym postavám.
Životopis
Ak chceme, aby žiaci ešte lepšie pochopili a vnímali informácie o autorovi, aby boli aktívnejší, informácie neprijímali pasívne, aby čítali s porozumením, môžeme postupovať aj takto: Žiakov v triede rozdelíme na dve polovice. Jedna polovica žiakov si pripraví informácie o živote preberaného autora, druhá skupina si pripraví informácie o jeho tvorbe. Navzájom sa potom žiaci informujú a sami si aj navrhnú, čo si zapíšu do poznámok.
Čo mám na chrbte?
Jednému žiakovi pripevníme na chrbát lístok, na ktorom je buď názov diela, meno spisovateľa, alebo meno literárnej postavy. Žiak, ktorý má na chrbte lístok, sa pýta žiakov takými otázkami, na ktoré oni odpovedajú len áno alebo nie. Na základe týchto otázok má žiak uhádnuť, čo má napísané na chrbte. Príklady na otázky: Na postavu: Som chlap? Som dieťa? Žijem v meste? Mám súrodenca? Mám psa? Vystupoval som v diele…?Som postava z knihy…?
Na dielo: Dielo bolo napísané v období romantizmu? Je to poviedka? Je to román? Je to z obdobia…?Dej sa odohráva v prírode? Vystupoval tam…?Dielo sa volá…?Na spisovateľa: Žil na Orave? Písal poéziu? Písal prózu? Je to autor, autorka? Je predstaviteľom realizmu? Napísal…?Autor sa volá…?
Postava sa predstavuje
Žiak si predstaví, že je literárnou postavou z prečítaného úryvku. Jeho úlohou je predstaviť sa spolužiakom tak, aby oni na základe vnútornej charakteristiky zistili, ktorú postavu žiak predstavuje. Napríklad: 1. Bývam v meste s mabičkou. Mám trinásť rokov. Mojím kamarátom je Martin. Prežívam s ním rôzne dobrodružstvá. (Šimona z knihy Biela stužka v tvojich vlasoch)
2. Som deviatačka. Som veľmi citlivá a túžim hlavne po spravodlivosti. Práve idem na diskotéku, ktorú deviataci pripravili pri príležitosti odovzdávania vysvedčení a rozlúčky so školou. (Oľga Polomcová z knihy Jediná)
3. Mám ryšavé vlasy, pehavý nos, romantické sny. Hlavne moje vlasy mi veľmi vadia. Bývam uprostred krásnej prírody. Žila som aj v detských domovoch. Teraz mám súrodencov Marillu a Mateja. (Anna zo Zeleného domu).
Čo môžeme pripraviť na tabuľu?
Niekedy nám aj obyčajná školská tabuľa môže veľmi pomôcť pri príprave na vyučovaciu hodinu. Môže hodinu oživiť, spríjemniť, a to v ktorejkoľvek jej časti. S pripravenými aktivitami môžu žiaci pracovať samostatne, napríklad počas individuálneho skúšania alebo sa tieto aktivity môžu stať súčasťou napríklad hromadného opakovania, keď učiteľ jednotlivých žiakov vyvoláva ku tabuli, a tak vlastne zisťuje netradičnou formou úroveň ich vedomostí.
Kruh s číslami
Učiteľ nakreslí na tabuľu kruh, ktorý rozdelí na niekoľko častí, do ktorých napíše čísla. Ku každému číslu má pripravenú ukážku z nejakej prózy alebo poézie. Súťažia napríklad traja žiaci, ktorí si vyberajú striedavo čísla. Učiteľ číta ukážky a oni hádajú, z akého diela je ukážka.Za správne odpovede získavajú body.
Symboly
Učiteľ na magnetickú tabuľu pripevní rôzne symboly, ktoré určitým spôsobom charakterizujú prečítané diela. Žiaci sa snažia pomocou symbolov odhaliť meno autora a názov prečítaného diela.(napríklad sekera môže byť symbolom pre dielo Išli hudci horou, ostrov – Robinson Crusoe, loďka – Starec a more atď).
Vety
Učiteľ napíše na tabuľu vety, ktoré pochádzajú z viacerých prečítaných ukážok. Dôležité je, aby vety obsahovali známe, typické slová pre to- ktoré dielo (mená hrdinov, názvy miest, prezývky, typické vlastnosti, prostredie…), o ktoré sa žiak môže oprieť. Tieto vety nemusia na seba obsahovo nadväzovať. Žiaci potom zisťujú, z akých diel sú ukážky.
Žiaci majú radi aj rôzne typy doplňovačiek, osemsmeroviek, tajničiek…
Spájanie šípkami
Učiteľ do jedného stĺpca pod seba napíše mená spisovateľov a do druhého radu ich diela, ale to všetko poprehadzovane. Úlohou žiakov je šípkami pospájať mená autorov s dielom, ktoré napísali.
Meno spisovateľa
V ďalšej doplňovačke žiaci dopĺňajú meno spisovateľa, ku ktorému
do riadku doplnia dielo, ktoré napísal, napr.
D F
E N

(Defoe-Robinson Crusoe, Verne-Páľ!)
Poprehadzované písmená
Učiteľ poprehadzuje písmená v priezviskách spisovateľov. Žiaci majú nájsť správne znenie priezviska a ku priezvisku majú napísať názov aspoň jedného diela, napr.

V E D N E O R F E E

(Verne,Defoe)
Kruh
Do kruhu umiestnime poprehadzované písmená, ktoré po správnom uložení prezradia priezviská 3 – 5 spisovateľov. Keď žiaci zistia priezviská, tak ako v predchádzajúcich úlohách, tak aj v tejto dopíšu dielo, ktoré autor napísal,

( Ondrejov, Šikula, Sloboda, Tanská, Zelinová)
Tajničky
V tajničkách môže byť ukryté priezvisko spisovateľa alebo názov diela, ktoré sa bude na hodine preberať. Pri zostavovaní tajničiek je veľmi dôležité, aby jednotlivé úlohy vychádzali z preberaného učiva. Žiaci, keď takto riešia tajničku, tak si zároveň aj opakujú.
Nesprávny nadpis
Učiteľ napíše na tabuľu približne 10 názvov literárnych diel, ktoré však obsahujú chybné slová. Úlohou žiakov je tieto chybné slová napísať správne. Napríklad: ZBOJNÍCKA RADOSŤ…..ZBOJNÍCKA MLADOSŤ
Zámenky
V zámenkách sa môžeme zamerať na literárne pojmy. Učiteľ napíše na tabuľu približne 10 literárnych pojmov nesprávne a úlohou žiakov je ich správne prepísať a vysvetliť, čo znamenajú.
Napríklad: HLADNÁ ZOSTAVA………………KLADNÁ POSTAVA
Prešmyčky
HVIEZDA SLOV Hviezdoslav
VOJAK TÝS Tajovský
VATA MIR Timrava
NUČÍ KUK Kukučín
Čo do radu nepatrí?
Učiteľ napíše pod seba približne do 5 riadkov niekoľko literárnych pojmov, názvov diel alebo mená spisovateľov. Žiaci majú zisťovať, čo do radu nepatrí a samozrejme musia vedieť vysvetliť prečo je to tak.
Napríklad:
RÝM,VERŠ,STROFA,POREKADLO (nepatrí porekadlo)
LEGENDA,PERSONIFIKÁCIA,MODLITBA,BÁJ (nepatrí personifikácia)
Prvé a posledné písmeno
Žiak napíše na tabuľu prvé a posledné písmeno mena spisovateľa, pojmu alebo diela. Ostatní žiaci hádajú, aké je to dielo, meno alebo pojem. Uhádnuté slovo potom vysvetlia.
Písmená na tabuli
Učiteľ napíše na tabuľu niekoľko písmen. Povie, čo majú žiaci z písmen utvárať. Môžu to byť literárne pojmy, diela alebo mená spisovateľov. Aktivitu vyhrá ten žiak, ktorý napíše za určitý časový limit čo najviac pojmov.
Napríklad:
A I T K T K Š R I L Ú A B T A K D O
(Štikútko, Laktibrada)