Dopĺňaj slová do básne!

V tomto cvičení si žiaci jednak opakujú gramatické kategórie podstatných mien a zároveň sa snažia i o to, aby vyberali také slová, ktoré sa s ostatnými rýmujú. Toto cvičenie využívam v rámci motivácie pred čítaním básne. Pri čítaní básne z učebnice žiaci porovnávajú svoje doplnené slová so slovami v básni.

Miroslav Válek
Jesenná láska
Láska je strašne bohatá, láska tá všetko sľúbi,
No ten, čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi.
Prach dlhých, smutných letných …………(mužský rod,akuzatív,plurál,stroj) na staré lístie padá,
poznala príliš neskoro, ako ho mala rada.

Tak každoročne v jeseni ……………..(stredný rod,nominatív,plurál,mesto)
sa tratia z ………….. (ženský rod, genitív,singulár,ulica)
a človek koník túlavý, od srdca k srdcu kluše
a pre každé chce zomierať , žiť nechce pre nijaké,
chcel by mať jedno pre seba, je mu jedno aké.
Možno že iba…………………….(mužský rod,akuzatív,dub,singulár) a možno tôňu iba.
( úloha je spracovaná podľa aktivity Marcely Šimkovej, ktorá je uvedená v príručke tvorivého písania Na stope slovám, str.18.-19).

5. Vymysli nový nadpis!
Tým, že žiaci vymýšľajú nové nadpisy pre báseň, sú nútení premýšľať nad jej podstatou.
6. Dokonči posledný verš!
Žiakom rozdáme báseň bez posledného verša (strofy) a oni vymýšľajú vlastné dokončenie.
7. Usporiadaj strofy!
Žiaci pracujú v skupinách. Každá skupina dostane v obálke básne s poprehadzovanými strofami. Ich úlohou je dať tieto strofy v správnom poradí za sebou.

Použitá literatúra:
ELIÁŠOVÁ, V. 2007. Aké sú hlavné potencionality tvorivého písania. In Na stope slovám. Bratislava: ŠPÚ. ISBN 978-80-89225-35-4.