Hana Košková – Prekvapenie s vranou (návrh vyučovacej hodiny)

Ročník: siedmy
Tematický celok : Komunikácia
Téma: Čítanie umeleckého textu (próza), práca s textom
Časová dotácia: 2 hodiny

1. kognitívne: žiak dokáže
a) bez pomoci učiteľa definovať, čo je poviedka a určiť jej znaky,
b) bez pomoci učiteľa vypísať z poviedky nepriame pomenovania – metaforu, epiteton, personifikáciu,
c) samostatne uviesť vlastné príklady na nepriame pomenovania,
d) s pomocou učiteľa analyzovať úryvok z poviedky,
e) samostatne zhodnotiť prečítaný text,
f) bez pomoci učiteľa žiak dokáže vytvoriť iný záver, iné pokračovanie príbehu.

2. psychomotorické: žiak dokáže
a) samostatne pracovať s internetom a vyhľadať informácie,
b) samostatne zapísať nájdené informácie do dokumentu MS Word,
c) samostatne vyhľadávať informácie v encyklopédiách,
d) samostatne vytlačiť dokument MS Word.

3. afektívne: žiak dokáže
a) vážiť si dary, ktoré dostávame od iných,
b) prejaviť vďaku a radosť,
c) vcítiť sa do iných a obdarovať tým, po čom túžia.

Medzipredmetové vzťahy: občianska výchova, informatická výchova, etická výchova, prírodopis
Pomôcky: Literárna výchova pre 7. ročník (2011) D.Petríková (učebnica), interaktívna tabuľa, internet, PC alebo notebooky, pracovné listy, encyklopédie zvierat, knihy H.Koškovej
METODICKÝ POSTUP
1. Úvodná časť
Evokácia

V úvode hodiny povieme žiakom, aby sa zamysleli nad tým, kedy, pri akej príležitosti a od koho dostali darček, ktorý ich veľmi potešil. ( 10 minút)
Potom žiakom v rámci evokácie zadáme ešte jednu úlohu. Ich úlohou bude podľa nadpisu vymyslieť dej, ktorý autorka pravdepodobne opísala. Samozrejme, odznie veľké množstvo nápadov. Táto skutočnosť vyvoláva u žiakov veľké napätie, pretože pri čítaní každý sleduje, do akej miery sa priblížil k realite.

2. Hlavná časť
Uvedomenie si významu

Proces uvedomovania významu uskutočníme pomocou pracovného listu a prezentácie, ktorú premietneme na interaktívnu tabuľu. Tu sú podrobne zadané úlohy, ktoré žiaci vypracujú.
Popremýšľaj nad nadpisom. Čo myslíte, o čom bude poviedka? Napíšte aspoň tri vety.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prečítaj si úryvok na str.75-76 po vetu: Dnes pôjdem k lesníkovi. Potom odpovedajte na otázky.
Ktoré sú hlavné postavy?______________________________________________________
Čo tvorí zápletku ukážky?_____________________________________________________
Vymysli a v stručnosti napíš pokračovanie príbehu._________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Pokračuj v čítaní. Porovnajte svoju predstavu s autorkinou.
Opäť pokračuj v čítaní až po vetu: Dal mi aj orieškovú čokoládu o deň skôr. Napíš, čo sa asi ďalej stane.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dočítaj ukážku a porozmýšľaj nad tým, prečo mala Táňa nahlodané svedomie.
___________________________________________________________________________
Kde nastáva najväčší zvrat v deji¬¬¬¬¬?________________________________________________

Očká utopené vo farebných mráčkach. Uvedená veta je:

A EPITETON
B PRIROVNANIE
C METAFORA

Očká žiarili ako reflektory. Uvedená veta je:

A METAFORA
B EPITETON
C PRIROVNANIE

(35 minút)

2. vyučovacia hodina

3. Záverečná časť

Reflexia

Na ďalšej vyučovacej hodine v úvode najprv zopakujeme so žiakmi základné informácie z predchádzajúcej hodiny. Potom im zadáme štyri úlohy, z ktorých si môžu jednu vybrať a spracujú ju.
A Vymyslite iný záver.

B Nájdite na internete obrázok vrany obyčajnej a opíšte ju.

C Opíšte darček, ktorý by vám urobil veľkú radosť.

D Komu by ste chceli venovať nejaký darček a prečo?

(30 minút)
V ďalšej časti hodiny žiaci čítajú svoje práce. (15 minút)