Hráme sa v triede na konci školského roka

Posledný týždeň školského roka sa takmer všade nesie v znamení výmeny učebníc a upratovania tried. Ale aj pri tomto zhone sa vždy nájde dosť času na to, aby sme sa so žiakmi v triede zahrali nejaké hry alebo sa venovali určitým aktivitám zábavnejšou formou. Poďme sa spoločne na niektoré z nich pozrieť.

Loptička vďaky

Žiaci sedia v kruhu. Učiteľ povie, aby si za tri minúty v tichosti premysleli, komu by sa chceli za niečo v tomto školskom roku poďakovať. Mal by to byť niekto, kto im v niečom pomohol. Potom si medzi sebou hádžu loptičku tak, že ten, kto sa chce poďakovať, hodí loptičku tomu žiakovi, ktorému vďaka patrí. Učiteľ dáva pozor na to, aby sa vystriedalo čo najviac žiakov. Ideálne by bolo, keby sa každému žiakovi niekto za niečo poďakoval.

Charakterizujte školský rok

Žiaci opäť sedia v kruhu. Učiteľ im povie, aby sa zamysleli nad celý školským rokom a pokúsili sa vymyslieť jedno prídavné meno, ktorým by charakterizovali celý školský rok. Každý povie svoj názor. Napríklad: Tento školský rok bol veselý, náročný, únavný, otravný, zábavný, zaujímavý, netradičný…

Ideálny letný tábor

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Každá skupina pripraví náčrt ideálneho letného tábora pre žiakov triedy. Berú do úvahy záujmy, potreby, vlastnosti. Každému účastníkovi tábora pridelia aj úlohu, ktorú v tábore bude robiť. Vďaka tejto úlohe učiteľ vidí, ako sa žiaci navzájom poznajú a ako by si vedeli v prípade potreby rozdeliť úlohy.

Vysvedčenie

Učiteľ povie žiakom, že že si majú predstaviť, že by im niekto povedal, že by mali nikomu podľa vlastného výberu napísať vysvedčenie. Komu by ho dali? Čo by známkovali? Najprv si žiaci samostatne urobia svoj vlastný návrh. Každý si sám vybraté osoby oznámkuje za predmety alebo činnosti, ktoré sám uzná za vhodné. Potom utvoria komunitný kruh a povedia svoje názory.

Prsteň za ochotu

Žiaci sedia v kruhu. Učiteľ dá do kruhu prsteň a povie žiakom, nech ho dajú na ruku tomu žiakovi, ktorý urobil niečo dobré počas školského roka. Prvý žiak, ktorý chce prsteňom odmeniť spolužiaka, pristúpi k nemu, dá mu ho na prst a napríklad povie: „Tento prsteň ti dávam za to, že si bol vždy zotrieť tabuľu, keď týždenníci na to zabudli.“ Alebo: „Tento prsteň ti dávam za to, že si nám vždy vysvetlil matematiku, keď sme niečomu nerozumeli.“ Potom žiak, ktorý má prsteň na ruke, pristúpi k ďalšiemu žiakovi  a snaží sa ho za niečo pochváliť.

Kufor na cestu

Jeden zo žiakov, ktorý má „cestovať“ opustí miestnosť. Ostatní mu symbolicky na cestu pripravia kufor a zabalia mu doň také veci, v podobe priania,  ktoré naozaj potrebuje.Zoznam napíšu na papier a vložia ho do kufra. Môžu to byť vlastnosti (vytrvalosť, tvorivosť,  schopnosť vydržať čítať z kníh, vnútornú istotu, optimizmus, rozvážnosť, dobré nápady pri maľovaní alebo skladaní piesní, fyzickú kondíciu, zdravie…) Vlastnosti by žiaci mali vyberať podľa toho, čo spolužiaci naozaj potrebujú, v čom sa potrebujú cez prádzniny zdokonaliť, aby v novom školskom roku nemali s tým problémy.

Kresba najkrajšieho zážitku

Počas školského roka žiaci toho veľa prežijú. Rozdeľte ich do skupín a povedzte im, aby spoločne nakreslili na jeden veľký výkres všetky zážitky, ktoré v nich najviac zarenozovali, najviac sa im páčili a radi na ne spomínajú. Po dokončení práce všetky skupiny prezentujú svoje výkresy pred triedou.

Slniečko vďaky

Povieme žiakom, aby si do zošita namaľovali slniečko s výraznými slnečnými lúčmi. Na každý slniečný lúč potom napíšu, komu by chceli v tomto školskom roku za niečo poďakovať. Učiteľ žiakom povie, aby si všímali aj maličkosti a spomenuli si na viacerých dospelých i spolužiakov, ktorí v ich živote zohrávajú určitú úlohu. Žiaci často berú mnohé veci ako samozrejmosť a nevedia sa poďakovať. Táto aktivita ich nabáda k tomu, aby sa na chvíľu zastavili a popremýšľali nad všetkými, ktorí sú v ich živote dôležití.

Radosť alebo smútok?

Niekedy žiaci majú možno pocit, že v škole je málo radosti a že v nej vládne nuda. Ale možno tento pocit u nich prevláda len preto, lebo nemajú čas si radosť uvedomovať.Možno len pocity smútku majú výraznejšiu chuť a na radosť sa zabúda, málo sa o nej hovorí, nie je taká výrazná. Učiteľ  vypíše na tabuľu najvýznamnejšie podujatia, aktivity, súťaže, ktoré sa uskutočnili v školskom roku a povie žiakom, aby si ku každej aktivite nakreslili smutného alebo veselého smajlíka. Ppotom si zrátajú veselých a smutných smajlíkov. Ktorých budú mať viac? Som presvedčená, že tých pozitívnych bude vo väčšine prípadov viac. Spomeniem ešte najznámejšie aktivity, súťaže a podujatia, ktoré sa pripravujú takmer v každej škole. Samozrejme, učitelia si dopíše aj svoje vlastné, ktoré sú špecifické pre ich školu.

KARNEVAL

PLAVECKÝ VÝCVIK

LYŽIARSKY VÝCVIK

ŠKOLA V PRÍRODE

VÝLETY

EXKURZIE

DISKOTÉKY

ŠPORTOVÉ TURNAJE

UMELECKÉ SÚŤAŽE

Dobré skutky

Školu necharakterizuje len samotné učenie, testy, písomky, skúšanie, ale škola je dôležitá aj v súvislosti s formovaním charakteru, budovaním sociálnych vzťahov, priateľstva. V škole sa učia deti navzájom si pomáhať, nezávidieť, odpúšťať si či správne komunikovať. Veľký význam má predovšetkým procosiálnosť, empatia a vzájomná pomoc. Keď sú žiaci cielene vedení k uvedomovaniu si týchto skutočností, skôr sa nad tým zamyslia ako v opačnom prípade. Koniec školského roka je tým správnym časom i na to, aby sa žiaci zamysleli nad tým, či viac dobra konali alebo niekto  iný vykonával dobré skutky voči ich osobe. Stranu v zošite si rozdelia na dve polovice. Do prvého stĺpca píšu o tom, aké dobré skutky urobili oni a do druhého píšu o tom, kto pre nich urobil niečo dobré. V ktorom stĺpčeku bude viac informácií? Táto aktivita vedie žiakov, aby si uvedomili, či viac pomáhajú oni alebo sa viac pomáha im. Ak zistia, že iní konajú viac dobra ako oni, môžu to napríklad v budúcom školskom roku zmeniť.