Hry s hláskami, so slovami a s vetami

Didaktické hry sú spojením detskej hry a vyučovania a  obohacujú, prehlbujú a skvalitňujú vedomosti získané na vyučovaní.

Hlásky v daždi

Učiteľ rozmiestni hlásky na magnetickej tabuli. Vyvolá skupinu žiakov. Každý z nich si zoberie jednu hlásku. Žiaci sa medzi sebou poradia, aké slovo zložia. Na zvolanie učiteľa prší, sa hlásky postavia vedľa seba tak, aby vytvorili slovo.

 

Hra na široké  „ä“

Učiteľ hovorí rôzne slová. Žiaci za každým slovom zatlieskajú. Ak je v slove „ä“ netlieskajú. Kto sa pomýli, môže sa vykúpiť tým, že povie slovo, v ktorom je  „ä“

 

Hra na učiteľa

Učiteľ určí hlásku, na ktorú žiaci tvoria slová. Vyvolá prvého žiaka. Ak správne a rýchlo povie slovo, stáva sa učiteľom a vyvolá ďalšieho žiaka. Pri pomýlení učiteľ určí inú hlásku a hra pokračuje.

 

Pridaj správne písmeno

Žiaci sú rozdelení do skupín a každá má niekoľko obrázkov, ktoré sa začínajú známymi hláskami a rovnaký počet kartičiek s tými istými hláskami. Učiteľ povie napríklad slovo auto. V skupine, v ktorej je obrázok auta, vstane jeden žiak a druhý k obrázku priloží hlásku „a“.

 

Prišla loď

Učiteľ hovorí: „Prišla loď a priviezla nám hlásku z.“ Hodí malú loptičku niektorému žiakovi. Ten ju chytí a hneď povie slovo, ktoré začína hláskou z a loptičku hodí späť učiteľovi. Ten ju hodí ďalšiemu žiakovi.

 

Rovnaká hláska

Učiteľ určí, ktoré písmeno sa bude v slovách opakovať a na ktorom mieste v poradí bude. Napríklad hláska „k“ bude tretia v poradí. Vyhráva žiak (dvojica, skupina), ktorá za určený čas napíše najviac slov (mak, makovník, rakyta, hukot, hák, ďakujem).

 

Živá abeceda

Učiteľ rozdá žiakom lístky s hláskami. Potom povie nejaké slovo a žiaci, ktorí majú na lístkoch hlásky z daného slova, sa postavia pred lavice.

 

Loďky

Učiteľ nakreslí na magnetickú tabuľu obrysy jazera a na hladinu pripevní loďky so slabikami. Žiaci zo slabík tvoria slová.

 

Čarovný košík

Na stole je košík a v ňom kartičky so slovami. Žiak si so zatvorenými očami jednu vyberie, prečíta nahlas a vyvolá žiaka, ktorý povie vetu na dané slovo.

 

Čísla a slová

Určený žiak hodí kocku a koľko bodiek je na vrchnej strane kocky, toľko slov musia žiaci napísať na danú hlásku.

 

Doplňovačka

Učiteľ napíše na tabuľu prvé a posledné písmeno slova a urobí medzi ne toľko pomlčiek, koľko písmen chýba a žiaci doplňujú. Napríklad:  k – – – – a          (kytica)

 

Ktoré slovo tu nepatrí?

Učiteľ povie skupinu slov, napríklad – piesok, lopta, Vianoce, kuraciu, stôl. Ktoré slovo nepatrí do skupiny slov? Slovo LOPTA, lebo v ňom nie je dvojhláska.

 

Máš dobrú pamäť?

Učiteľ prečíta pomaly asi 20 slov, potom ich prečíta ešte raz rýchlejšie. Na pokyn žiaci začnú písať slová, ktoré si zapamätali. Vyhráva žiak, ktorý za určený čas napísal najviac správnych slov.

 

Nové slová

Utvor nové slová napríklad od slova BRATISLAVA – brat, brav, Tisa, Iva, bar, bas, list, sliva, Rita, Larisa, larisa, barla, satira, rasa, riava, Ilava, libra, vata, vlas, Vlasta, sila, britva, tis, astra, strava a iné.

 

Ovečky

Učiteľ napíše na tabuľu aspoň 10 slov a vyvolá k tabuli dvoch žiakov. Povie niektoré z napísaných slov. Vyhráva žiak, ktorý určené slovo skôr nájde a dá ho do krúžku – košiara.

 

Štafeta

Každý rad dostane papier  a na pokyn žiak v prvej lavici začne písať slovo na danú hlásku alebo slabiku. Po napísaní dá žiakovi vedľa seba, ten po napísaní dá žiakovi za sebou… Vyhráva rad, ktorý prvý skončil. V každom rade musí byť rovnaký počet žiakov.

 

Zlatá brána

Dvaja žiaci urobia zlatú bránu, ostatní utvoria zástup a v ruke majú kartičku so slovom. Koho chytia do brány, musí slovo prečítať, rozložiť na slabiky a hlásky. Kto to urobí správne, sadne si. Kto sa pomýli, postaví sa na koniec zástupu.

 

Hra s číslami

Učiteľ vloží do nádoby kartičky s číslami. Vyvolaný žiak vytiahne číslo a pohotovo musí povedať vetu s daným číslom. Napríklad si vytiahne číslo 4. Príklad: Otec má 4 dcéry.

 

Hra s číslami a kockou

Žiak hodí kocku. Podľa  toho, aké číslo je na vrchnej strane kocky, utvorí vetu s toľkým počtom slov.

 

Lovíme v rybníku

Učiteľ pripevní na magnetickú tabuľu slová ako napríklad – pekná, Peter, Janka, škola, vozí, naša. Na pokyn vychovávateľa prichádzajú žiaci, vyberajú z rybníka slová a zostavujú vety. Napríklad:  Milan vozí Vieru. Naša škola je pekná.

 

Premýšľaj

Vymysli vetu na daný počet hlások v slove!

– – – – –   – – – –    – – – – -.

Napríklad: Janko  volá     babke.

 

Telefón

Pred lavicami sú dva zástupy žiakov. Učiteľ každému zástupu pošepká rovnakú vetu. Prvý ju pošepky povie druhému, druhý tretiemu… Posledný povie vetu nahlas. Vyhráva zástup, ktorý povie vetu najpresnejšie.

 

Tvorenie viet

Učiteľ dá každej skupine lístok, na ktorom je 10 slov. Na pokyn začnú žiaci písať z daných slov vety. Vyhráva skupina, ktorá napíše

v určitom časovom limite najviac viet.

 

Zaujímavá veta

Žiak hodí kockou. Aké číslo je na vrchnej strane kocky, toľko slov musí mať veta. Podmienka:  Všetky slová vo vete sa musia začínať rovnakou hláskou. Napríklad žiak hodil číslo 5. Veta znie:   Majka Maliková maľuje malú mačičku.

 

Tvorenie viet zo slov s rovnakými začiatočnými písmenami

Pri hre používame Príručku slovenského jazyka  alebo Krátky slovník slovenského jazyka. Žiaci môžu tvoriť vety vo dvojiciach. Jeden slová hľadá, druhý zapisuje. Začiatočné písmená môžu nasledovať podľa abecedy alebo učiteľ určí, na ktoré hlásky  sa majú vety tvoriť.

 

Napríklad:

Andrej a Adam aktívne asistovali atletickému amatérovi.

Bystrý Bystričan bežal baliť biele blúzky.

 

Tvorenie viet zo slov s rovnakými samohláskami v slabikách

Učiteľ stanoví samohlásku, ktorá sa musí nachádzať vo všetkých slabikách slov utvorených viet. Na vykonanie úlohy určí vymedzený čas a po jeho uplynutí žiaci odovzdajú papiere s utvorenými vetami. Poradie súťažiacich sa stanoví podľa počtu utvorených viet. Môžu to byť vety so samohláskami a-á, e-é, i-í, o-ó -ô, u-úa podobne.

 

Napríklad:

Okolo podvozkov kolotočov bolo mnoho osôb.

 

Tvorenie viet zo slov utvorených s využitím číslic

Pri vyslovovaní číslic si môžeme uvedomiť, že niektoré tvoria súčasť rôznych slov.Napríklad: 2rcia- dvercia, 3ezvy- triezvy, o5- opäť, me100- mesto. Číslice môžeme použiť aj vo vnútri slov alebo v slede slov vo vete. Napríklad: u3eť – utrieť, ce100vať – cestovať…

Príklady na vety: Naše me100 sa tento rok o5 zapojí do súťaže. Pred oslavami spes3li výklady, skrášlili 3búny.

 

Doplňovačky

Každá doplňovačka preveruje slovnú zásobu žiakov, pretože musia pohotovo hľadať vhodné alebo synonymické slová na jej vyplnenie.

 

Doplňovačka – haditý chodník

Haditý chodník vzniká tak, že žiaci majú v schéme doplňovačky tvoriť slová s použitím daného písmena a umiestniť ho v každom nasledujúcom riadku o jedno miesto vpravo. Tým vzniká krivka podobná haditému chodníku.

 

Napríklad:

SCHÉMA                                            DOPLŇOVANÉ SLOVÁ

A _ _ _ _                                               AGÁTY

_ A _ _ _ _                                            HALUZ

_ _ A _ _                                               PRAHA

_ _ _ A _                                               SKLAD

_ _ _ _ A                                               ŠKOLA

_ _ _ A _                                               ZÁPAD

_ _ A _ _                                               PLAZY

_ A _ _ _                                               HANKA

A _ _ _ _                                               ALENA

_ A _ _ _                                               VARIČ

_ _ A _ _                                               KRAVA

 

Doplňovačka  – schody

Tvorba slov sa začína jedným písmenom a smerom dolu sa pridáva postupne o jedno písmeno viac. V každom riadku musí mať slovo svoj vecný význam a žiak ho musí vedieť vysvetliť.

 

Napríklad:

V

VO

VOZ

VOZÍ

VOZÍK

VOZÍKY

 

Doplňovačky s tajničkami

 

Napríklad:

V tajničke je ukrytý názov jedného z epických žánrov. (POVIEDKA)

1. epický útvar podobný rozprávke, ale niektoré prvky sú v ňom skutočné

2. druhotná predložka

3. KSSJ je slovník…

4. skrytý zmysel v bájke

5. básnický prívlastok

6. jeden z pádov

7. literárny smer, ktorý sa rozvíjal v 18. storočí

8. opakovanie tých istých slov na začiatku veršov

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:

Pažitný, A. : Jazykové hry
Hančáková, E. – Krajčovičová, E. : Gramatické hry, aktivity a súťaže pre 1.-4.ročník ZŠ
Matisová, T.: Hráme sa s abecedou. Využitie prvkov tvorivej dramatiky v príprave na vyučovanie.
Vavríková, J. : Didaktické hry pre žiakov 1.-4.ročníka ZŠ