Využitie textov populárnej hudby na hodinách slovenského jazyka a literatúry

Spomínam si na situáciu v triede, keď som tohto roku na jar rozdala žiakom nové učebnice na literárnu výchovu. Najprv ju začali ovoniavať, potom v nej rýchlo začali listovať. Všetci sa po pár sekundách zastavili pri textoch populárnych piesní a mnohí úplne prirodzene a spontánne začali aj spievať. Bol to jeden z najkrajších zážitkov v mojej učiteľskej práci. V tej chvíli som si povedala, že túto žiacku radosť a spontánne nadšenie musím tvorivo využiť. V mojom príspevku uvádzam návrhy vyučovacích hodín, ktoré možno pomôžu hlavne začínajúcim učiteľom a pracovné listy v MS Worde, ku ktorým som vytvorila aj prezentácie v MS PowerPointe na interaktívnu tabuľu s totožnými úlohami.

Výhodou týchto pracovných listov je to, že žiaci ich najprv vypracujú samostatne a potom v rámci kontroly dopĺňajú odpovede na interaktívnu tabuľu. Takto je zabezpečená rýchla spätná väzba. Pracovné listy sú zostavené tak, že v nich využívam integritu troch zložiek (slovenský jazyk, sloh, literárna výchova), aktivity z tvorivého písania, vyhľadávanie informácií z viacerých zdrojov (aj internet) a úlohy na čítanie s porozumením. Výhodou je aj to, že ak žiaci pracujú s textom, ktorý je mimoriadne príťažlivý pre ich vekovú kategóriu, prejavuje sa u nich väčšia ochota pracovať aj s menej príťažlivými úlohami napríklad z oblasti gramatiky. Z mojich skúseností môžem potvrdiť, že spomínané aktivity vytvárajú na vyučovaní také podmienky, ktoré motivujú žiakov k tvorivosti, komplexnosti vnímania slovenského jazyka, zážitkovosti a rozvoju kompetencií v rámci IKT.
POZNÁMKA: Pracovné listy a prezentácie sa nachádzajú na webovej stránke www.slovenskyjazyk.com v sekcii VYUČOVANIE .
ĽUBOŠ ZEMAN
UMENIE ŽIŤ
Ročník: siedmy
Tematický celok : Komunikácia
Téma: Čítanie umeleckého textu (text populárnej hudby), práca s textom
Časová dotácia: 2 hodiny
Špecifické ciele:
KOGNITÍVNE: žiak bude vedieť
1. s pomocou učiteľa definovať text populárnej hudby
2. bez pomoci učiteľa vysvetliť umelecké prostriedky uvedené v texte
3. bez pomoci učiteľa vysvetliť hlavnú myšlienku textu
4. bez pomoci učiteľa vyhľadať v texte dôležité myšlienky autora a umelecké prostriedky
PSYCHOMOTORICKÉ
1. samostatne vyhľadávať údaje na internete
2. samostatne vyhľadávať údaje v slovníkoch
3. samostatne urobiť prezentáciu v MS PowerPointe
4. s pomocou učiteľa vyhľadávať a porovnávať údaje v encyklopédiách a odborných publikáciách
AFEKTÍVNE:
1. žiak si bude uvedomovať základné pravidlá morálneho a čestného života
2. žiak bude vedieť sformulovať základné pravidlá dôstojného života pre svojich rovesníkov
3. žiak si bude uvedomovať výskyt problémov v správaní svojom i v správaní svojich rovesníkov a svojím konaním sa bude snažiť negatívnym javom vyvarovať
Medzipredmetové vzťahy: etická výchova, informatická výchova
Pomôcky: interaktívna tabuľa, internet, PC, pracovné listy, encyklopédie, odborné knihy o autoroch,
zbierky textov Ľuboša Zemana, Literárna výchova pre 7. ročník ( D. Petríková 2011)
METODICKÝ POSTUP
1. Úvodná časť
Evokácia:
V úvode rozdelíme žiakov do skupín a urobíme brainstorming na tému – čo sa vám vybavuje v pamäti v súvislosti so slovným spojením umenie žiť? Žiaci spoločne zapisujú myšlienky približne 10 minút. Ďalších 10 minút môžu čítať svoje názory. Potom im povieme, že touto problematikou sa zaoberal vo svojom texte populárnej hudby aj Ľuboš Zeman. (20 minút)
2. Hlavná časť
Uvedomenie významu:
V ďalšej časti hodiny využijeme pripravenú prezentáciu a premietame ju na interaktívnu tabuľu. Výhodou prezentácie je to, že obsahuje jednak úlohy pre žiakov na čítanie s porozumením, obrázky Ľuboša Zemana a Vaša Patejdla, tiež pieseň Umenie žiť. Úlohy pre žiakov v prezentácii http://www.slovenskyjazyk.com/news/lubos-zeman sú totožné s úlohami, ktoré majú v pracovnom liste v MS Worde. Tento pracovný list rozdáme žiakom ešte pred hodinou. Potom môžeme zároveň využívať pracovný list aj prezentáciu. Takto majú žiaci veľmi rýchlu spätnú väzbu. (25 minút)

2. vyučovacia hodina
Na druhej vyučovacej hodine pracujeme s pracovným listom a internetom. Žiaci pracujú samostatne. Podľa pokynov v pracovnom liste vypracúvajú jednotlivé úlohy.(20 minút)
Po uplynutí približne dvadsiatich minút prekontrolujeme spoločne so žiakmi prvých 13 úloh z pracovného listu. (5 minút) Potom žiaci čítajú odpovede na otázku č.14 , ktorá znie: V čom podľa teba spočíva podstata správneho života? Napíš 5 takých rád pre svojich rovesníkov, na základe ktorých by sa mohli dopracovať k plnohodnotnému životu .(10 minút)
Ak nám zostane čas, môžeme sa so žiakmi v rámci diskusie o tejto problematike porozprávať i na iných vyučovacích hodinách a podobne

3. Záverečná časť
Reflexia:
V závere vyučovania zhrnieme všetky informácie o Ľubošovi Zemanovi, Vašovi Patejdlovi, o textoch populárnej hudby a ich špecifikách. Napíšeme poznámky. (10 minút)
Domáca úloha:
Pripravte prezentáciu v PowerPointe o Vašovi Patejdlovi alebo Ľubošovi Zemanovi.
1. Na základe ktorých znakov zaraďujeme text Umenie žiť k piesňam?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Sformuluj základnú myšlienku textu.
__________________________________________________________________________________
3 .Vždy sám seba nájsť, to je to umenie žiť, dívať sa priamo do očí zlým aj dobrým, dobrým aj zlým.
Uvedené verše sú:
A frazeologizmy
B refrén
C synonymá
4. Spojenie drobné mince hriechov je:
A personifikácia
B metafora
C prirovnanie
5. Spojenie v pózach drieme had znamená:
A Ak sa na niekoho hráme, máme v sebe väčšiu silu.
B Ak sa chceme v spoločnosti presadiť, musíme byť často iní, akí v skutočnosti sme.
C Ľudská pretvárka nám môže spôsobiť problémy.
Pracuj samostatne s internetom.
Nájdi si stránku http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDubo%C5%A1_Zeman a odpovedaj na otázky.
6. Napíš mená piatich spevákov, pre ktorých píše texty Ľuboš Zeman.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Ľuboš Zeman bol výkonným riaditeľom súkromnej reklamnej televízie. Zakrúžkuj!
ÁNO NIE
8. Napíš tri vety o tom, ako sa Ľuboš Zeman dostal k písaniu textov a k populárnej hudbe.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. Napíš názvy aspoň piatich textov, ktoré napísal Ľuboš Zeman.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Teraz pracuj s webovou stránkou http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Patejdl a odpovedaj
na otázky.
10. Vypíš tri dôležité informácie zo života Vaša Patejdla.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Ako sa volá prvý sólový album Vaša Patejdla?__________________________________________
12. Ako sa volá filmová trilógia, na ktorej sa hudobne, autorsky a spevácky podieľal Vašo Patejdl?
__________________________________________________________________________________
13. Pracuj so slovníkmi na webovej stránke http://slovniky.korpus.sk/ a zisti, čo znamená slovo
SNOB. _____________________________________________________________________________
14. V čom podľa teba spočíva podstata správneho života? Napíš päť takých rád pre svojich rovesníkov, na základe ktorých by sa mohli dopracovať k plnohodnotnému životu.

Zuzana Smatanová
Miesto, kde sa neumiera
Ročník: siedmy
Tematický celok : Komunikácia
Téma: Čítanie umeleckého textu (text populárnej hudby), práca s textom
Časová dotácia: 2 hodiny
Špecifické ciele:
KOGNITÍVNE: žiak bude vedieť
5. s pomocou učiteľa definovať text populárnej hudby
6. bez pomoci učiteľa vysvetliť umelecké prostriedky uvedené v texte
7. bez pomoci učiteľa vysvetliť hlavnú myšlienku textu
8. bez pomoci učiteľa vyhľadať v texte dôležité myšlienky autora a umelecké prostriedky
PSYCHOMOTORICKÉ: žiak bude vedieť
5. samostatne vyhľadávať údaje na internete
6. samostatne vyhľadávať údaje v slovníkoch
7. samostatne urobiť prezentáciu v MS PowerPointe
8. s pomocou učiteľa vyhľadávať a porovnávať údaje v encyklopédiách a odborných publikáciách.
AFEKTÍVNE:
4. žiak si bude uvedomovať pôsobenie takých ľudí na neho, ktorí mu pomáhajú riešiť problémy, s ktorými mu je dobre
5. žiak bude vedieť prejaviť vďaku a úctu tým ľuďom, s ktorými mu je dobre
6. žiak si bude vážiť miesto, kde sa cíti príjemne
Medzipredmetové vzťahy: etická výchova, informatická výchova, hudobná výchova
Pomôcky: interaktívna tabuľa, internet, PC, pracovné listy, encyklopédie, odborné knihy o autoroch,
Literárna výchova pre 7. ročník ( D. Petríková 2011)

METODICKÝ POSTUP
1. Úvodná časť
Evokácia:
V úvode využijeme techniku riadeného voľného písania. Povieme žiakom, aby v priebehu 5 minút opísali miesto, kde sa cítia dobre a prečo. Keď dopíšu, dobrovoľníci prečítajú svoje názory.
(15 minút)

2. Hlavná časť
Uvedomenie významu:

V ďalšej časti hodiny využívame interaktívnu tabuľu, pripravenú prezentáciu a pracovné listy. Najprv žiakov zoznámime so Zuzanou Smatanovou. Potom využijeme techniku tichého čítania na prvotné zoznámenie s textom Miesto, kde sa neumiera. Potom si žiaci samostatne vypracujú otázky, ktoré sa nachádzajú v pracovnom liste. Keď prácu dokončia, dobrovoľníci doplnia správne odpovede na interaktívnu tabuľu. Takto majú všetci rýchlu spätnú väzbu. Na záver im pustíme pieseň, ktorá je súčasťou prezentácie http://www.slovenskyjazyk.com/news/zuzana-smatanova/ .(30 minút)

Domáca úloha:
Žiakom rozdelíme úlohy tak, aby boli zastúpené všetky tri typy úloh.

A. Urobte prezentáciu v MS PowerPointe o Zuzane Smatanovej.
B. Pripravte referát (poster) o Zuzane Smatanovej. Využívajte odborné publikácie
a internet.
C. Zahrajte sa na redaktorov časopisu pre mladých a urobte fiktívny rozhovor so
Zuzanou Smatanovou.

2. vyučovacia hodina

Na druhej vyučovacej hodine využijeme na zopakovanie informácií domáce úlohy žiakov.
Je vhodné, keď žiaci odprezentujú všetky tri typy úloh. Hodina sa tak zmení na veľmi tvorivú a nápaditú. (15 minút)
3. Záverečná časť
Reflexia:
V rámci reflexie žiaci napíšu krátke zamyslenie na tému textu populárnej hudby – opíšu miesto a ľudí, vďaka ktorým je ich život naplnený a šťastný. (15 minút) Dobrovoľníci svoje zamyslenia prečítajú. Ak cítime potrebu, napíšeme žiakom na záver poznámky a zhrnieme všetky informácie o Zuzane Smatanovej, o texte i o ľudských hodnotách, ktoré nás môžu urobiť v živote spokojnými a naplnenými.(15 minút)

1. Hlavná myšlienka textu je:
A Človek sa má zabávať, aby mal radosť zo života.
B Čím máme viac priateľov, sme šťastnejší.
C Človek je šťastný vtedy, keď je jeho život naplnený zmysluplnými
aktivitami.
D Keď si navzájom pomáhame, vieme sa vcítiť jeden do druhého a rozvíjame v sebe i duchovné hodnoty, náš život je radostnejší.
2.
Hľadám to miesto,
tam, kde sa dnes už
neumiera,
hľadám…
3.Vypíš z textu umelecké prostriedky a pomenujte ich.

4. Doplň do veršov jotu a ypsilon.
Odhodiť oblek___, p___ť z jednej riek___,
z tej, čo z každého z nás v___viera,
v__m__slieť liek__, dokopať prázdnotu
a nech si v kúte odumiera.
6. Vypíš z textu v cvičení č.5 podstatné mená a urč ich vzor.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
ĎALŠIE PRACOVNÉ LISTY:

Kamil Peteraj:Horehronie
Keď sa slnko skloní na Horehroní,
chce sa mi spievať, zomrieť aj žiť.
Keď sa slnko skloní na Horehroní,
túžim sa k nebu priblížiť.

Na tráve ležím a snívam, o čom sama neviem.
V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko najnižšie.

Najkrajšie stromy sú na Horehroní, 1. Vypíš z textu 3 slovesá v neurčitku.
to tiché bratstvo, vraví noc.
Sem sa vždy vrátim, keď ma niečo zroní. ____________________________
Vravia to stromy, spiece zhoď. ____________________________

Keď sa slnko skloní na Horehroní, 2. Zakrúžkuj neplnovýznamové sloveso.
tam niekde v diaľke náš zvon zvoní.
Keď má ma to bolieť, tak nech ma bolí. A bolieť
Raz sa to stratí do čiernej hory. B chce
C sa
D kolíše
3. Spojenie vravia to stromy je:

A epiteton
B personifikácia
C prirovnanie
D metonýmia

4. Ktoré gram.kat. zodpovedajú podčiarknutému slovesu v texte?

A 3.osoba, singulár, budúci čas, oznamovací spôsob
B 1.osoba, singulár, budúci čas, oznamovací spôsob
C 1.osoba, singulár, prítomný čas, podmieňovací spôsob
D 3. osoba, singulár, minulý čas, oznamovací spôsob

5. V ktorej z možností je nesprávne uvedený pravopis?

A ukry, brúsi, umýva, chváli
B farbí, visí, platí, vrátili
C zakri, sľúbi, hovorí, písali
D kosí, prosí, vyplní, uvarili

6. Urč, ktoré slovo nie je synonymom slovesa snívať?

A rojčiť
B sniť
C vymýšľať

7. Vymysli pre text iný vhodný nadpis.
_________________________________________________________________________________
8. Doplň správne jotu alebo ypsilon.

Um___ si ruky! Prikr___ stôl. Ostr____ nože. Brús___ kosu. Veľmi ju chvál____.

Priveľa chvál___ škodí. Má farb___, preto farb____ steny. Povedal___ pravdu.

9. Čo do radu nepatrí?

A boli by sa vrátili, prišiel, čakám, budem spievať
B učím sa, čítam, mýlila sa, trápili sa
C pečiem, píšem, kreslím, narysujem

10. Urč gramatické kategórie slovies.

Bola by som sa učila__________________________________________________________________

Lyžovala by som sa __________________________________________________________________

Vrátili sa___________________________________________________________________________

Sadnite si!__________________________________________________________________________

11. Spoj správne pojmy.

A bola by som cvičila 1. minulý čas
B zaspievam 2. prítomný čas
C upratujem 3. budúci čas
D budem premýšľať
E plávala by som
12. Dobrovoľná úloha: Napíš podľa obrázka príbeh a podčiarkni v ňom slovesá.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Jana Kirschner – Pokoj v duši

Dolinami cesta úzka,
nekľudná pieseň nechce ustáť.
Utíchol les, os__rel háj, m__lému svojmu zbohom dnes daj.

Ref:Ak súdiť ťa chcú, nech súdia len,
tých, čo neprajú pokoj duši boľavej.
Ak súdiť ťa chcú, nech v__nia mňa,
to, čo potajme nosím v srdci, nespália,
čo život rozdelí, smrť spojí naveky.

Škovránok hlávku k zem__ kloní,
umrela pieseň na jabloni,
utíchol les, os__rel háj, m__lému svojmu zbohom dnes dám.

Nevolám ťa k sebe m__lý, nech ťa môj hlas nepom__li,
utíchol les, os__rel háj, na cestu dnes zbohom ti dám.
1. Uvedený text je próza
ÁNO NIE
2. Vymysli pre text iný nadpis.
3. Vypíš z textu umelecký prostriedok, ktorý sa ti najviac páči.

4. Vysvetli spojenia:
Umrela pieseň na jabloni_______________________________________________________
Duša boľavá__________________________________________________________________
5. Vysvetli, čo je refrén.
____________________________________________________________________________
6. Doplň jotu alebo ypsilon do textu Pokoj v duši.

7. Pieseň Pokoj v duši je titulnou skladbou
A. k muzikálu
B. k filmu
C. k divadelnej hre
8. Vo veršoch
sa nachádza rým
A. striedavý
B. obkročný
C. združený

9. Opíš miesto alebo situáciu, kde ty cítiš pokoj v duši.

10. Slovo hit znamená
A. úspešná pieseň, skladba
B. populárna pieseň
C. staršia pieseň
11. Synonymum k slovu hit je
A. evergreen
B. šláger

Zdroje:
PETRÍKOVÁ, D. 2010. Literárna výchova pre 6.ročník.Prievidza: Združenie EDUCO. ISBN 978-80-89-431-15-1
PETRÍKOVÁ, D. 2011. Literárna výchova pre 7.ročník.Prievidza: Združenie EDUCO. ISBN 978-80-89-431-17-5
PROJEKT ORAVA V PRAXI. 2001. Občianske združenie pre demokraciu vo vzdelávaní. ISBN 80- 968664-0-0.
www.osobnosti.sk
www.slovenskyjazyk.com