I. N. S. E. R. T. interaktívny poznámkový systém pre efektívne čítanie

Metóda kritického myslenia, ktorá žiakom umožňuje podrobne spracovať predložený text, a prípadne ho aj tvorivo rozvíjať.

Námet na vyučovaciu hodinu:
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Zložka: Literatúra
Tematický celok: Literatúra faktu
Téma: Matúš Kučera – Konštantín a Metod

Úvodná časť:
Evokácia

Učiteľ na interaktívnej tabuli ukáže fotografiu Matúša Kučeru. Žiaci majú napísať do zošitov, o čom asi tento spisovateľ píše knihy. Svoje názory prečítajú. Ďalej majú na interaktívnej tabuli k dispozícii poprehadzované písmená, ktoré majú správne usporiadať. Keď tak urobia, zistia mená dvoch hrdinov, o ktorých budú čítať. ( Konštantín a Metod)

Í A T N T O N K Š N E M A D O T

Potom môže učiteľ použiť metódu zhlukovania. Žiaci hovoria všetko, čo zatiaľ počuli alebo čítali o Konštantínovi a Metodovi. Učiteľ informácie zapisuje na tabuľu. Potom využije voľné písanie a za 2 minúty žiaci napíšu, čo by sa viac chceli dozvedieť o týchto osobnostiach.

Hlavná časť:

Uvedomenie významu

V ďalšej časti žiaci potichu čítajú text . Ak máme u žiakov dosiahnuť trvalejšie vedomosti, žiaci sa v procese učenia musia aktívne zapájať, musia si uvedomovať svoje myslenie, a tak musia byť aktívni v čítaní i v hovorení. Pre aktívnu prácu pri tichom čítaní môžeme využívať na označenie myšlienok tieto symboly ( I. N. S. E. R. T.):

 TOTO SOM VEDEL(A)
+ TOTO SOM SA DOZVEDEL(A) TERAZ
_ TOTO JE INAK,AKO SOM SI MYSLEL(A)
? TOMUTO NEROZUMIEM
* TOTO JE VEĽMI DOLEŽITÉ

Tento záznamový systém pre efektívne čítanie znakov voláme aj INSERT (Interaktive Notating System for Effective Reading and Thinking). Základné faktory porozumenia pri čítaní sú – zmysluplný text, záujem, predchádzajúce vedomosti a účel. (Projekt Orava v praxi, 2001, s.6-13).

Záverečná časť:
• Reflexia
V tejto časti žiaci povedia, čo zistili, čo sa nové dozvedeli, všetko porozprávajú a nové poznatky zapíšu na tabuľu a do zošitov. Na druhom stupni základných škôl odporúčam túto metódu používať na slovenskom jazyku hlavne pri tematických celkoch biografický román a literatúra faktu, ale tiež sa dá využiť všade tam, kde žiak pracuje s množstvom nových pojmov. Tiež sa učiteľ so žiakmi ešte raz zamyslí nad tým, aké predstavy mali o texte v úvode hodiny a porovnajú svoje predstavy s realitou. V závere si zopakujú základné znaky literatúry faktu.

Domáca úloha:
(žiaci si môžu vybrať z viacerých možností, využívajú internet a rôzne encyklopédie)

1. Pripravte prezentáciu v PowerPointe o Konštantínovi a Metodovi.
2. Pripravte si referát vo Worde o Konštantínovi a Metodovi.
3. Pripravte si referát vo Worde o Veľkej Morave.