Július Lenko: DCÉRKE – pracovný list

Pracovný list pre siedmakov.

Spracovaný v MS Worde nájdete na :

https://www.dropbox.com/sh/w34j313o07iq2qa/AABi1Yl7LA5pSE_IZsOIIdwza/DC%C3%89RKE–J%C3%9ALIUS%20LENKO.doc?dl=0

PRACOVNÝ LIST
1. Uvedený text je próza.
ÁNO NIE

2.Uvedený text patrí do literárneho druhu:
A.epika
B.lyrika
C.dráma
3. Charakterizuj lásku, ktorú autor v básni opisuje.
__________________________________________________________________________________
4. Vymysli iný nadpis.

_______________________________________________________________________________
5. Básnický obraz život neplynie ako sladký sen je:
A.personifikácia
B.prirovnanie
C.metafora
6. Vypíš z básne metaforu.

___________________________________________________________
7. Podčiarkni slová, ktoré sa v básni rýmujú.
Toľko lásky a nehy v očiach máš,
že každou vecou bývaš očarená.
A keď mi hráš, keď hudbou Beethovena
celý byt až po strop napĺňaš.
8. Použitý rým v básni voláme:
A. striedavý
B. obkročný
C. združený
9. Čo podľa teba znamená slnko a víchrica na dcérkinej ceste?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________