SKLADAČKA alebo, keď sa žiaci učia navzájom

Keď majú žiaci pracovať s dlhším textom a táto skutočnosť ich až tak nenadchýna a radi by sa z tejto povinnosti nejakým spôsobom radšej uliali, na ich zaktivizovanie môžete využiť kooperatívnu metódu, ktorá má názov skladačka. Okrem toho, že žiaci musia spolupracovať, spoločne hľadať určité riešenia, skladačkové učenie pomáha ešte v ďalších oblastiach.
1. Motivuje žiakov nachádzať v texte podstatné informácie a oddeliť ich od vedľajších.
2. Pomáha spájať informácie a hľadať súvislosti.
3. Učí prijímať zodpovednosť za učenie druhých a za spoločný výsledok.
4. Zaujíma rôzne pozície v skupine.
5. Kladie otázky.
6. Prijíma od iných spätnú väzbu.
7. Učí druhých.
Ako má učiteľ postupovať pri využívaní už spomínanej metódy?
1. Najprv triedu rozdelíme do štyroch, podľa možností, rovnakých skupín A,B,C,D. Každý žiak v skupine si prečíta ten istý text. Po prečítaní si napíšu hlavnú myšlienku, charakterizujú postavy, prostredie, poprípade sa porozprávajú o tom, čo zaujímavé sa dozvedeli a čo by vedeli o tom povedať svojim spolužiakom v iných skupinách.
2. V ďalšej časti povieme žiakom, aby si vytvorili nové zmiešané skupiny. V každej skupine bude jeden žiak zo skupiny A, jeden zo skupiny B, jeden zo skupiny C a jeden zo skupiny D.
3. V ďalšej časti hodiny si navzájom odovzdávajú informácie. Postupne informujú o svojom texte od žiaka A až po žiaka D.
4. Nasleduje overenie vedomostí v rámci celej triedy. Toto overovanie môže mať rozličnú podobu. Žiaci si môžu navzájom dávať otázky, môžu vypracovať pracovný list, napísať svoj názor písomne, vytvoriť myšlienkové mapy, vytvoriť prezentáciu a podobne.
Učiteľ musí byť stále nablízku a sledovať prácu v rámci skupín, aby včas postrehol, kde sa vyskytujú problémy, čo žiaci chápu ťažšie alebo vnímajú nesprávne.
SKLADAČKA
Podobne sa postupuje pri ďalšej kooperatívnej forme učenia, tzv. skladačke.
Text rozdelíme na štyri časti.
Žiakom rozdáme text tak, že každý žiak má jednu zo štyroch častí.
Nasleduje tiché čítanie textu.
Vytvoríme tzv. expertné skupiny. V prvej expertnej skupine budú všetci tí, ktorí čítali 1. časť textu, v druhej tí, čo čítali 2. časť textu, v tretej expertnej skupine budú všetci tí, ktorí čítali 3. časť textu a napokon v štvrtej skupine sa stretnú všetci, ktorí čítali 4. časť textu.
Pre prácu v expertných skupinách zadáme nasledovné pokyny: „Dôkladne sa porozprávajte o vašej časti príbehu. Upozornite sa vzájomne na dôležité veci. Staňte sa expertmi na svoju časť textu“.
Vytvoríme nové zmiešané skupiny tak, aby sa v každej stretol expert na 1.časť, expert na 2., 3., a 4. časť. Každý expert postupne oboznámi ostatných v skupine so svojou časťou. Keď rozpráva expert na 1. časť, ostatní v skupine ho aktívne počúvajú a kladú otázky na vysvetlenie. Potom pokračuje expert na 2.časť a za ním ostatní, až kým sa nevystriedajú všetci štyria a tým celá skupina zvládne celý príbeh.
Príbeh v texte nie je ukončený. Vymyslite koniec príbehu. Môžeme zvoliť nasledovné možnosti:
Každý sám vytvorí koniec príbehu a prečíta ho svojej skupine.
V skupine kolujú papiere. Každý zo skupiny napíše na papier jednu vetu a posunie ho ďalšiemu v skupine, ktorý napíše ďalšiu vetu tak, aby nadväzovala na vety predchádzajúce. Tak vznikne v každej skupine 4-5 záverov príbehu. (Projekt Orava v praxi, 2001, s.39-42)