Ľudo Ondrejov: Obyvatelia pri potôčiku- TVORIVÁ DRAMATIKA

Ľudo Ondrejov: Obyvatelia pri potôčiku

Návrh vyučovacej hodiny na tvorivú dramatiku

1. VARIANT:
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra.
Zložka: Literatúra.
Téma: Príbehy zo života detí.
Učivo: Ľudo Ondrejov – Obyvatelia pri potôčiku.
Typ hodiny: Hodina sprístupňovania nového učiva.
Cieľ: Žiak chápe konanie hlavnej postavy v ukážke z knihy Zbojnícka mladosť, vie charakterizovať hlavnú postavu v diele, vie vysvetliť rozdiel medzi hlavnou a vedľajšou postavou, postupne si rozvíja fantáziu, samostatnosť, tvorivosť, empatiu, pozitívne hodnotenie iných, vyjadrovanie citov, zobrazené vzory.
Pomôcky: Učebnica, úlohy na kartičkách pre skupiny, knihy Ľ.Ondrejova, portrét Ľ.Ondrejova, D.Machala – Majstri slova.
Metódy, formy: Hlasné čítanie, interpretačné čítanie, rolový dialóg, dramatizácia, skupinová práca, individuálna práca, práca s internetom.
REALIZÁCIA:
Motivačná časť:
V úvode vyučujúci v stručnosti zoznámi žiakov so životom a dielom Ľuda Ondrejova. Nezabudne na portrét a knihy. Žiak, ktorý si mal na domácu úlohu pripraviť referát pomocou internetu (www.google.sk, www.referaty.sk) povie ďalšie informácie a ukáže fotografie spolužiakom. Po prečítaní referátu materiál dá na nástenku.
Ľudo Ondrejov sa narodil v Chorvátsku v roku 1901, ale detstvo prežil s matkou a súrodencami v dedine Kostiviarska pri Banskej Bystrici. Bol notárskym úradníkom, redaktorom časopisu Partizán, ale predovšetkým sa venoval písaniu kníh. Pre deti napísal knihy: Zbojnícka mladosť, Jerguš Lapin, Na zemi sú tvoje hviezdy, Keď pôjdeš horou, Horami Sumatry, Africký zápisník, Príhody v divočine. “Jeho príbehy sú hlboké ako priepasti, treba sa nimi predierať, majú záhadné zlomy prekvapení, hrôzostrašné zákruty aj obchádzky, ale aj čarovné vyznania v najneočakávanejších okamihoch. Tento róbustný talent zišiel z hôr do slovenských dolín, kam okrem neokresanej chlapskej nátury na dlani priniesol svoje veľké, vnímavé srdce, ktoré vyrozprávalo divotvorné ľudské príbehy.“(Machala, 2002, s.80).
Svojho syna pomenoval po hrdinovi z knihy Jergušom. Okrem toho, že krásne príbehy písal, vedel ich aj pútavo rozprávať, rád spoločnosť zabával aj svojím spevom málo známych piesní a vedel krásne hrať na fujare. Ako partizán sa zúčastnil SNP a zomrel v roku 1962 v Bratislave.
Interpretačná časť
Nasleduje hlasné čítanie. Ešte pred čítaním niektorí žiaci dostanú individuálne úlohy, na ktoré budú odpovedať bezprostredne po prečítaní.
Individuálne úlohy: (učiteľ ich má vopred pripravené na kartičkách)
1. Aký máš pocit po prečítaní ukážky?
2. Čo ti prvé napadlo po prečítaní ukážky?
3. Povedz tri slová, ktoré ti napadli po prečítaní ukážky!
4. Akú farbu by si priradil(a) k ukážke?
5. Vymenuj hlavné a vedľajšie postavy.
6. V akom prostredí sa odohráva dej?
7. Čo myslíte, konal Jerguš správne?
8. Čo myslíte, aký chlapec bol Jerguš?
9. Podľa čoho zistíme, či ide o hlavnú alebo vedľajšiu postavu?

Reprodukčno-produkčná časť
Keď žiaci povedia odpovede na pridelené otázky, nasleduje práca v skupinách. Učiteľ môže dať žiakom tieto úlohy:
Skupinová práca:
1. skupina: Predstavte si, že sa zrazu ocitnete v ukážke pri Jergušovi. Jerguš ide práve domov po tom, ako zachránil ženy. Vy ste jeho kamaráti, stretnete ho. Skúste sa s Jergušom porozprávať. O čom by ste sa s ním rozprávali? Snažili by ste sa mu nejako pomôcť? Rozdeľte si úlohy a pripravte si kratučkú dramatizáciu. (Učiteľ predpokladá, že deti sa budú snažiť Jerguša pochopiť, posmeliť a možno mu dodať aj trochu radosti, aby nebol smutný – empatia).
2. skupina: Napíšte, ako sa asi cítili ženičky, ktoré zbadali na ulici besného psa? Skúste ich pocity vyjadriť aj citoslovcami.(empatia)
3. skupina: Tretiu skupinu tvorí iba dvojica žiakov. Jeden z dvojice bude Jerguš, ďalší žiak bude matka. Ich úlohou bude vymyslieť dialóg medzi matkou a synom bezprostredne po tom, keď sa syn vráti domov po čine.
(Po dialógu učiteľ rozvinie so žiakmi diskusiu o pocitoch matky a Jerguša – empatia)
4. skupina: Ďalšia skupina žiakov na základe prečítanej ukážky sa pokúsi vymyslieť Jergušovu vnútornú charakteristiku.(pozitívne hodnotenie iných)
5. skupina: Posledná skupina žiakov nakreslí na tabuľu Jerguša. Okolo neho nakreslí minimálne 6 kruhov a do týchto kruhov sa žiaci pokúsia napísať svoj názor, prečo Jerguš môže byť vzorom aj pre deti v 21.storočí. (zobrazené vzory)
Žiaci v skupinách pracujú 15 minút. Ďalších 10-15 minút sa prezentujú pred triedou.
Spoločná úloha pre všetkých žiakov:
Učiteľ rozdá žiakom papiere. Každý žiak na papier v ľubovoľnom rozsahu napíše, akým spôsobom on pomohol iným ľuďom. Na ktorý svoj skutok je pyšný a ktorý ho dodnes teší. Žiaci si túto úlohu dokončia doma. Na ďalšej hodine žiaci úlohu prečítajú a papiere s úlohou vystavia na nástenke. Keď žiaci vedia, že sa niektoré domáce úlohy vystavujú na nástenke, postupne si zvyknú napríklad dotvoriť tieto úlohy kresbami, niektorí si zvyknú písať úlohy aj na počítači, využívajú orámovanie, vkladajú obrázky a podobne. Všetko záleží od fantázie a možností žiakov.
Záverečná časť:
V závere hodiny učiteľ so žiakmi zopakuje základné informácie o diele a vyhodnotí aktivitu všetkých žiakov. Môže použiť aj metódu sebahodnotenia, pri ktorej požiada niektorých žiakov, aby sami zhodnotili svoju prácu na hodine.
2. VARIANT:
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra.
Zložka: Literatúra.
Téma: Príbehy zo života detí.
Učivo: Ľudo Ondrejov – Obyvatelia pri potôčiku.
Typ hodiny: Hodina sprístupňovania nového učiva.
Cieľ: Žiak chápe konanie hlavnej postavy v ukážke z knihy Zbojnícka mladosť, vie charakterizovať hlavnú postavu, vie vysvetliť rozdiel medzi hlavnou a vedľajšou postavou, postupne si rozvíja fantáziu, samostatnosť, tvorivosť, empatiu, pozitívne hodnotenie iných, vyjadrovanie citov, rozvíja si poznávacie procesy na rôznych úrovniach myšlienkových operácií.
Pomôcky:Učebnica, knihy Ľ.Ondrejova, portrét Ľ.Ondrejova, D.Machala -Majstri slova.
Metódy, formy: Hlasné čítanie, rolový dialóg, tvorivé písanie – iný záver, písanie charakteristiky, osnova, interpretácia podľa stupňov poznávacích procesov.
REALIZÁCIA:
Motivačná časť:
V úvode sa predstavia dvaja žiaci formou rolového dialógu. Jeden žiak je Ľudo Ondrejov a druhý žiak je moderátor v televíznom štúdiu, ktorý s ním robí rozhovor. Žiaci si deň dopredu rozhovor pripravia tak, že svoju pozornosť sústredia na autorov život, dielo a napríklad na nejaký zaujímavý zážitok z autorovho života. Žiakom pri príprave dialógu pomôže vyučujúci. Žiaci sa takýmto spôsobom zoznámia so životom a dielom Ľuda Ondrejova.
Interpretačná časť: (Podľa stupňov poznávacích procesov)
Nasleduje hlasné čítanie textu, po ktorom učiteľ so žiakmi interpretuje ukážku podľa stupňov poznávacích procesov.
1. Vnímanie: (schopnosť vnímať text zmyslovými orgánmi, schopnosť precítiť osudy postáv)
Nasleduje hlasné čítanie úryvku. Žiaci pozorne vnímajú text. Po prečítaní im učiteľ dá tieto otázky:
Ako vonia ráno v dedine?
Ako sa cítil Jerguš, keď videl, že pes trhá ženičke sukňu?
Čo cítil Jerguš, keď sa pes na neho zahľadel krvavými očami?
Čo cítil Jerguš, keď pes spadol do vody a jeho telo sa skrylo pod ľadom?
2. Pamäť: (schopnosť vybaviť si predchádzajúce poznatky)
V ktorom diele ste sa stretli s postavou psíka?
Aký je rozdiel medzi rozprávkou a príbehom?
Aké príbehy ste už čítali?
3. Nižšie kognitívne procesy: (schopnosť analyzovať prostredníctvom jednotlivých úloh)
Prečo sa Jerguš rozhodol zachrániť ženičky?
Aký človek bol Jerguš?
Ako reagoval po čine a prečo sa rozplakal?
Prečo sa hanbil za svoje slzy?
Čo sa ho opýtala Anka?
4. Vyššie kognitívne procesy: (schopnosť zovšeobecniť získané)
Predstavte si, že ste na Jergušovom mieste. Ako by ste vy konali?
Pripravte si rozhovor s Jergušom, keby ste boli:
• Anka
• jeho mama
• jeho kamarát
• jedna zo zachránených ženičiek
5. Hodnotiace myslenie: (schopnosť vyjadriť svoj vlastný hodnotiaci postoj)
Vyjadrite sa ku Jergušovmu konaniu. Prečo konal tak, ako konal?
Myslíte si, že sa dlho rozhodoval pre tento čin?
Čo ho motivovalo k tomu, že sa rozhodol ženičky zachrániť?
6. Tvorivé myslenie: (schopnosť produkovať, tvoriť)
Napíšte Jergušovu charakteristiku.
Napíšte osnovu príbehu.
Reprodukčno-produkčná časť:
Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. V priebehu 10 minút každá skupina vymyslí iný záver príbehu. Po stanovenom časovom limite, každá skupina prečíta svoj záver. Učiteľ po vypočutí všetkých zástupcov skupín vedie so žiakmi diskusiu, na základe ktorej potom vyhodnotí najlepší záver.
Záverečná časť:
Učiteľ zhodnotí priebeh celej vyučovacej hodiny. Zameria sa aj na vyhodnotenie práce v skupinách. Slovne pochváli najaktívnejších žiakov, mimoriadne pekne napísaný záver môže vyhodnotiť aj známkou. Potom vyzve aj žiakov, aby sa vyjadrili k tomu, ako sa im hodina páčila, poprípade požiada niektorých žiakov, aby vyhodnotili svoju vlastnú prácu alebo prácu niektorých spolužiakov.
Domáca úloha: Napíšte, aké dobré skutky ste vy urobili. Na ktoré ste hrdí dodnes?