Práca s baladou

Využitie prvkov etickej výchovy na hodinách literárnej výchovy

Využitie prvkov tvorivej dramatiky
Nie všetci žiaci v našich školách majú možnosť navštevovať hodiny etickej výchovy.
Často som sa zamýšľala nad tým, ako sprístupniť niektoré z 10 základných krokov, ktoré vedú k prosociálnemu správaniu. Je dobré, keď žiaci ,ktorí nenavštevujú etickú výchovu, majú možnosť aspoň trošku sa zoznámiť s témami, ktoré v mnohom môžu usmerniť ich správanie, posunúť ich myslenie a cítenie, ktoré ich môžu urobiť lepšími ľuďmi. Takým predmetom, ktorý aspoň trošku poskytuje tento priestor, je literárna výchova. Je mi jasné, že literárna výchova nemôže v žiadnom prípade nahradiť etickú výchovu, ale môže trochu priblížiť žiakom niektoré témy, ktoré sú súčasťou etickej výchovy.

Téma: Balady
Ročník: Šiesty
Cieľ: Upevniť vedomosti o baladách, zoznámiť žiakov s pojmami empatia a vyjadrovanie
citov.
Metódy: Hlasné čítanie, tiché čítanie, dialogizované čítanie, individuálna práca, skupinová
práca, rozhovor, kreslenie, scénky.
Pomôcky: Srdiečka z papiera, kartičky, výkresy, farbičky.
REALIZÁCIA:

V úvode hodiny učiteľ zopakuje so žiakmi základné informácie o balade. Nasleduje tiché čítanie balady JEDEN OTEC DOBRÝ. Ešte pred samotným čítaním žiaci dostanú dve základné úlohy.
a./ Napíš jedno slovo, ktoré ťi napadne po prečítaní balady!
b./ Napíš, aký pocit v tebe balada vyvolala!
Po prečítaní balady žiaci prečítajú odpovede. Niektoré slová z prvej úlohy učiteľ napíše na tabuľu. Tieto slová môžu byť súčasťou domácej úlohy,/ žiaci môžu na slová vymyslieť vety/ alebo sa môžu k nim vrátiť na nasledujúcej hodine slovenského jazyka.
Nasleduje hlasné čítanie. Učiteľ ešte pred čítaním rozdá niektorým žiakom individuálne úlohy, ktoré má už vopred napísané na lístkoch.
a./ Aké pocity mal otec pri návšteve prvých dvoch dcér?
b./ Prečo sa prvé dve dcéry chovali k otcovi nevhodne? Čo ich asi k tomu viedlo? Aké mali na
to dôvody?
c./ Čo spôsobilo tragický záver balady? Skús odhaliť pravú príčinu otcovho konania!
Ostatní žiaci, ktorí nemajú individuálne úlohy, si všímajú základné prvky epického diela-
postavy, prostredie, konflikt, dej…
Nasleduje rozhovor učiteľa so žiakmi. Odpovede na otázky sú súčasťou poznámok, ktoré učiteľ píše na tabuľu a žiaci do zošitov. Po tejto časti hodiny nasleduje práca v skupinách.
Učiteľ si pripraví pre žiakov tieto úlohy:
a./ Nakreslite vlastnú ilustráciu k balade! Dajte pozor na výber farieb!
b./ Vymyslite a napíšte iný záver!
c./ Vymyslite a zahrajte scénku, v ktorej prejavíte súcit, povzbudenie, pochopenie pre otca,
ktorý sa vracia z návštevy prvých dvoch dcér!
d./ Pripravte dialogizované čítanie tak, aby ste vhodne použili tempo,
melódiu, pauzu, dôraz na zvýraznenie citov v balade!
e./ S ktorými formami správania z balady ste sa stretli v súčasnosti? Viete uviesť konkrétny
príklad?
f./ Prejavil sa u vás niekedy negatívny vzťah k vašim rodičom? Uveďte konkrétny príklad!
Žiaci pracujú v skupinách asi 10 minút. Potom sa prezentujú pred triedou.
Na záver učiteľ rozdá žiakom pripravené kartičky a srdiečka. Do kartičiek žiaci napíšu v bodoch, ako by sa mali správať rodičia k deťom a deti k rodičom.
UKÁŽKA KARTIČKY:

AKO SA MÁM SPRÁVAŤ K RODIČOM? AKO SA MAJÚ RODIČIA SPRÁVAŤ K DEŤOM?

Potom učiteľ povie žiakom, že ak majú pocit, že svojím správaním niekedy zbytočne ublížili rodičom, nech do srdiečka napíšu ospravedlnenie alebo pekné vyznanie.
Úplne na záver ešte učiteľ vysvetlí základné pojmy- empatia a vyjadrovanie citov. Samozrejme s týmito, ale aj s ďalšími pojmami, môže pracovať aj pri ďalších ukážkach, ak má na to chuť a časový priestor.