Príprava na Testovanie 9/1

Pracovný list obsahuje okrem bežných úloh a úlohy zamerané na mediálnu výchovu.

 

Čo dnes ľuďom najviac chýba?
Či si to uvedomujeme alebo nie, za posledné obdobie vývoj v mnohých oblastiach napreduje míľovými krokmi. Svet ponúka nové možnosti a mnohí sa ich snažia čo najviac využívať. Niekedy sa stávame svedkami akoby nikdy nekončiacich pretekov, v ktorých súťažíme o peniaze, majetky, moc, postavenie, kariéru, slávu, obdiv, úspech, radovánky, pôžitky a zisk. Niektorí sú v tomto súboji naozaj veľmi vytrvalí a svojmu zápoleniu venujú všetok čas i energiu. Dychtivo túžia konečne dobehnúť do cieľa, ale ten sa akosi pred nimi stráca alebo neponúka vysnívané spektrum pocitov, aké očakávali. Často sa objavuje prázdnota, sklamanie, beznádej či nuda. A to aj napriek moci, aj napriek peniazom. Veď už Tomáš Baťa často hovoril: „Ak sa naháňate za peniazmi, nedobehnete ich nikdy. Slúžte zo všetkých svojich najlepších síl a schopností, a nebudete môcť peniazom uniknúť!“
Na tomto mieste nám prináleží sa zamyslieť nad tým, prečo tomu tak je. Čo má človek urobiť preto, aby prežil plnohodnotný život? Už francúzsky spisovateľ Antoine de Saint-Exupéry vo svojej modlitbe sa takto prihovára Bohu: „Pane, obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého. Prosím o silu disciplíny a miery, aby som len tak neprekĺzol životom a svoje dni si rozumne rozdelil. Chráň ma pred strachom, že by som mohol premárniť svoj život.“
Schopnosť odlíšiť podstatné od nepodstatného, hodnotné od nehodnotného je niekedy naozaj veľkým umením. Len poznanie, že sme nepremárnili svoj život získavaním nepotrebných vecí, nám dáva skutočnú radosť, pokoj a vnútorné naplnenie. Len život zameraný na preferovanie trvalých hodnôt, sa aj v dnešnej dobe môže stať zárukou úspechu, ktorý je zaručený a dlhodobý. Celoživotná snaha stať sa čestným, spravodlivým, nezištným, dobrosrdečným, ústretovým voči iným, láskavým, ušľachtilým a čistým je majetkom, o ktorý nielen nikdy neprídeme, ale stane sa pre nás šťastím a radosťou. (www.rozhlas.sk)
1. Uvedený text je próza.
A. ÁNO B. NIE
2. Ktorý jazykový štýl sa využíva v texte?

A. hovorový B. odborný
C. umelecký D. publicistický

3. Ktoré z uvedených tvrdení nevyplýva z ukážky?

A. Ak sa nenaháňate za peniazmi, nedobehnete ich nikdy.
B. Len poznanie, že sme nepremárnili svoj život získavaním nepotrebných vecí, nám dáva
skutočnú radosť.
C. Svet ponúka nové možnosti a mnohí sa ich snažia čo najviac využívať.
4.Vypíš zámená z vety.
Niektorí sú v tomto súboji naozaj veľmi vytrvalí a svojmu zápoleniu venujú všetok čas i energiu.
__________________________________________________________________________________
5. Urči druh zámen, ktoré si vypísal(a) z vety.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. V ktorej z možností sa vyskytujú len zámená?
A. sa, ja, sú, on
B. svoj, tvoj, môj, náš
C. ten, tak, tá, to
D. kto, kedy, asi, tam
7. Zámená taký, iný, koľký sa skloňujú podľa vzoru:
A. pekný B. cudzí C. môj D. dub
8. Doplň i,í,y,ý.
Ženy sam___ trénovali. Deti sam___ vyrátali rovnice. Muži sam___ čítali časopisy.
9. Čo podľa tvojho názoru ľuďom najviac chýba?
__________________________________________________________________________________
10. Napíš krátky úvodník do triedneho (školského časopisu) o hodnotách dnešných mladých ľudí.

11. Napíš, koho v súčasnosti dnes mladí ľudia obdivujú?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Koho obdivuješ ty a prečo?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Vypíš z viet v predchádzajúcej úlohe zámená a urči ich druh.

 

14. Priprav si aspoň päť otázok pre OSOBNOSŤ, s ktorou by si sa chcel(a) stretnúť.