Testovanie 9/3

Krátky test na rýchle precvičenie vedomostí. Obsahuje aj prvky z mediálnej výchovy ako prierezovej témy.

 

Najviac zahraničných Slovákov sa v rodnom jazyku učí v Maďarsku
Bratislava 13. októbra (TASR) – Najviac zahraničných Slovákov sa vo svojom rodnom jazyku učí v Maďarsku (3600), Srbsku (3062), nasleduje Rumunsko (494) a Poľsko (153). Národnostné školy, kde sa deti krajanov môžu učiť po slovensky, sú aj v Chorvátsku či na Ukrajine. Vyplýva to zo Správ__ o stave vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí a o postavení slovakistik__ na univerzitn__ch pracoviskách, kde pôsobia vyslaní lektor__ slovenského jazyka a literatúr__.

Ministerstvo školstva na tieto školy vysiela slovenských lektorov. V školskom roku 2011/2012 pôsobilo na zahraničných základných a stredných školách 12 učiteľov slovenčiny. „Aj keď záujem o vzdelávanie v slovenskom jazyku prejavujú krajania i v ďalších európskych štátoch, väčšinou je realizované na princípe dobrovoľnosti vo víkendových školách, jazykových krúžkoch či prostredníctvom krajanských organizácií,“ uviedol minister školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD). Ide podľa neho o také destinácie, ktoré boli pred rokom 1989 cieľom emigračnej vlny, ako napríklad USA, Argentína, Kanada či Austrália, ale aj krajiny, kde po roku 1989 odišiel vyšší počet Slovákov z dôvodu pracovných príležitostí. Medzi tieto krajiny patrí napríklad Írsko, Veľká Británia, Nemecko či Rakúsko.

Slovenčina sa vyučuje aj na zahraničných vysokých školách a lektorátoch slovenského jazyka. Podľa spomínanej správy prednášalo v akademickom roku 2011/2012 na univerzitách a inštitútoch v zahraničí celkom 23 lektorov slovenského jazyka a kultúry v 15 krajinách sveta. Slovenčina sa na jednotlivých univerzitách v zahraničí študuje jednak v rámci slovakistiky alebo ako cudzí jazyk, ale aj v rámci interdisciplinárnych štúdií. Vyše 60-ročnú tradíciu vo výučbe slovakistiky majú univerzity v Segedíne, Bukurešti, Ľubľane a Budapešti. Slovenčinu v rôznych formách, úrovniach, stupňoch celkovo v zahraničí študuje 1191 študentov. (www.teraz.sk)

1. Ktorý jazykový štýl sa využíva v texte?

A. hovorový B. odborný
C. umelecký D. publicistický

2. Ktoré z uvedených tvrdení nevyplýva z ukážky?

A. Vyše 60-ročnú tradíciu vo výučbe slovakistiky majú univerzity v Segedíne, Bukurešti, Ľubľane a
Budapešti.
B. Najviac zahraničných Slovákov sa vo svojom rodnom jazyku učí v Maďarsku (3600), Srbsku
(3062), nasleduje Rumunsko (494) a Poľsko (153).
C. Slovenčina sa na jednotlivých univerzitách v zahraničí študuje jednak v rámci slovakistiky alebo
ako materinský jazyk.
3. V koľkých krajinách prednášali lektori slovenčinu v akademickom roku 2011/2012?
A. 23 B. 15 C. 12 D.10
4. V ktorej krajine sa najviac zahraničných Slovákov učí slovenčinu?
A. Srbsko B. Maďarsko C. Rumunsko D. Poľsko
5. Uvedený text je:
A. reklama B. správa C. oznam D. interview
6. Aký slohový postup je použitý v ukážke?
A. úvahový B. rozprávací C. opisný D. informačný
7. Podčiarknuté podstatné mená v texte sa skloňujú podľa vzoru:
A. žena B. ulica C. dlaň D. mesto
8. Vypíš z textu päť podstatných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzoru CHLAP.
________________________________________________________________________________
9. V prvom odseku textu doplníme i,í,y,ý v tomto poradí.
A. y, y, ý, i, y B. i, y, ý, i, y C. y, i, ý, i, y D. y, y, ý, i, i
10. Podstatnému menu na Ukrajine zodpovedajú gramatické kategórie a vzor.
A. ženský rod, singulár, lokál, žena
B. ženský rod, singulár, lokál, ulica
C. ženský rod, singulár, datív, žena
D. ženský rod, singulár, genitív, ulica
12. Napíš krátku správu do novín o návšteve zahraničných Slovákov na Slovensku.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Priprav si interview (5-6 otázok) pre rovesníka – Slováka žijúceho v zahraničí.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Navrhni trasu dvojdňového výletu po Slovensku pre rovesníkov – Slovákov žijúcich v zahraničí.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Správne odpovede:
1. D
2. C
3. B
4. B
5. B
6. D
7. B
8. Slovák, krajan, lektor, minister, učiteľ
9. A
10. A
11. Maďarsko, Srbsko, Poľsko, Ukrajina, Slovák, Bukurešť, Segedín, Budapešť
12. ľubovoľná odpoveď
13. ľubovoľná odpoveď
14. ľubovoľná odpoveď