Ako tvoriť vianočné básne?

Veľké sviatky, akými sú napríklad aj Vianoce, si žiaci s učiteľmi pripomínajú  aj na vyučovaní, a to prostredníctvom rôznych aktivít, podujatí a hier, ktoré sú zamerané na prežívanie tohto obdobia.Môžete vyskúšať aj tvorbu básní.

Báseň piatich zmyslov o Vianociach

Pri tejto aktivite zapájame do procesu tvorby textu zmyslové vnímanie, zámerne predkladáme žiakom istú štruktúru. Prvé slová vo veršoch vyvolávajú reakciu žiakov na doplnenie začatého verša pomocou konkretizácie svojho zmyslového vnemu. Báseň môže byť napísaná o čomkoľvek, ale pred Vianocami sa zameriame na túto tému.

Postup:

 

  1. riadok: Vianoce vyzerajú ako …

 

  1. riadok: Vianoce znejú ako …

 

  1. riadok: Vianoce voňajú ako …

 

  1. riadok: Vianoce chutia ako …

 

  1. riadok: A keď sa ich dotknem, tak …

Akrostich o Vianociach

Akrostich (gr. akros = krajný; stichos = verš) je báseň, v ktorej začiatočné písmená (slabiky) veršov (strof) čítané zhora nadol vytvárajú slovo, skupinu slov alebo vetu. Najznámejšou a najpoužívanejšou podobou akrostichu je tzv. pravý akrostich, v ktorom zhora nadol čítame meno. Môže ísť o krstné meno, priezvisko, ale aj iné slovo. Žiaci môžu písať k slovu pocity, názory napríklad  pomocou prídavných  alebo podstatných mien. Môžu písať aj vety, ktoré začínajú na určené začiatočné písmeno.

Metodický postup:

  1. Vysvetlíme žiakom pravidlá a uvedieme niekoľko príkladov.
  1. Vypracujeme prvý akrostich spoločne, napr. meno žiaka a dopĺňame prídavné mená – jeho vlastnosti.
  1. Žiaci pracujú samostatne.
  1. Prezentujeme akrostich pred celou triedou.

Napríklad:

V eselé

I  ntenzívne

A ltruistické

N evšedné

O sobité

C encúľové

Emocionálne

Tvorba básne v skupine                                                                                                                                                                      

Túto aktivitu majú žiaci tiež veľmi radi. Môžete postupovať tak, že si žiakov rozdelíte po štyroch do skupín. Poviete im, aby vytvorili báseň o Vianociach, ktorá sa rýmuje. Každý člen skupiny napíše jeden verš do každej strofy. Najprv napíše verš prvý žiak, potom pokračujú ďalší traja. Pokúšajú sa použiť združený alebo striedavý rým.