Čo najradšej čítajú chlapci v puberte?

To, že čítanie deťom veľmi pomáha vo viacerých oblastiach života, je už veľmi dobre známa vec. Malé deti proti čítaniu, a hlavne vtedy, keď im čítajú dospelí, nič nenamietajú, horšie je to so staršími deťmi. Dievčatá sú často výbornými čitateľkami aj v puberte, a to hlavne vtedy, keď ich chytia za srdce dievčenské romány, od ktorých sa často ani v škole nemôžu odtrhnúť, a tak ich potajomky čítajú aj pod lavicou. A čo starší chlapci?

Tam to už také jednoznačné nie je. Mnoho učiteľov slovenského jazyka a literatúry by možno súhlasilo s tvrdením, že je čoraz ťažšie priviesť chlapcov v puberte ku knihe. Samozrejme existuje možnosť prinútiť ich čítať s hrozbou, že ich budeme skúšať obsah na známku. Ale na niektorých už neplatí ani táto skutočnosť. Pomyslia si, že im vôbec nevadí, keď dostanú ďalšiu päťku navyše. Takže zostáva nám len iná alternatíva. Samozrejme ťažšia, pretože musíme vymyslieť také aktivity, ktoré by ich nadchli a túžba čítať by vychádzala z ich zvedavosti.
Súčasné učebnice literárnej výchovy v každom ročníku na druhom stupni základných škôl ponúkajú viac žánrov, s ktorými sa žiaci postupne zoznamujú. Niektoré z nich sú pre chlapcov prijateľnejšie, iné nie. Je dobré, keď si učiteľ štruktúru vyučovacej hodiny premyslí tak, aby niekoľkokrát do roka ponúkol chlapcom možnosť vyniknúť. Celkove je totiž známe, to, čo som už spomínala v úvode, že dievčatá čítajú rady a nemajú toľko problémov s čítaním ako chlapci. Preto hovorím o možnosti vyniknúť, ukázať sa, pretože chlapci v mnohých prípadoch už od prvej triedy nečítajú až tak plynulo ako dievčatá a táto skutočnosť ich často deprimuje a aj z tohto dôvodu často zatrpknú na knihy ešte pred tým, ako mali šancu odhaliť ich čaro. Ale mnohé veci sa dajú zachrániť ešte aj na druhom stupni, len musíme byť trpezliví.
Najprv sa pristavím pri žánroch. Musíme si uvedomiť, že chlapcom sa páči, keď má kniha spád, dobrodružstvo, bohatý dej. Zaujímajú ich fakty, záhady, sci – fi, mimozemšťania. Chlapci sa môžu prejaviť hlavne pri týchto témach: sci-fi, literatúra faktu, encyklopédie, dobrodružná literatúra, western, robinsonáda. Aj v beletrii majú túžbu dostať sa k nejakým informáciám. Je dobré, keď má učiteľ k dispozícii viac kníh z viacerých žánrov a môže ich žiakom požičať. Výber necháva na chlapcoch. Ak škola nemá možnosť nakupovať väčšie množstvo kníh, môžeme si so žiakmi naplánovať aj exkurziu do kníhkupectva alebo väčšej mestskej knižnice. Boli by ste prekvapení koľko detí s rodičmi do kníhkupectva vôbec nechodí a nemajú ani predstavu o tom, čo všetko sa dá kúpiť. Na rodičovskom združení je dobré pripomenúť rodičom, aby súčasťou darčekov pre deti bola aj kniha. Výber treba zladiť so záujmami dieťaťa. Napríklad synovi futbalistovi môžeme kúpiť k lopte aj knihu o futbalistoch. Veľa detí chová doma zvieratká. Dnes už existuje množstvo kníh aj o tejto problematike. Celkove nie je problém kúpiť knihy o autách, športovcoch, ufo, dinosauroch, sopkách, spevákoch…Dôležité je, aby sa aj dieťa zúčastnilo na výbere knihy a nezabudnime si na pobyt v kníhkupectve (knižnici) vyhradiť dostatok času. Dieťa musí cítiť, že rodič tomu pripisuje dôležitosť a nie je mu to ľahostajné. No a úplne ideálne je aj to, keď dieťa svoju mamu a otca vidí doma čo najčastejšie s knihou v ruke. Pozitívny vzor je aj dnes ten najlepší výchovný prostriedok.
Keď učiteľ vie, aká problematika v oblasti čítania chlapcov v triede zaujíma, pokúsi sa v priebehu roka pripraviť vyučovacie hodiny tak, aby pomohol chlapcom byť aktívnymi. Ukážky jednotlivých predpísaných žánrov sa nemusia čítať len z učebnice, učiteľ môže vybrať aj inú ukážku. Využije na to napríklad knihu jedného zo žiakov, ktorú práve číta z oblasti preberaného žánru. (Na začiatku školského roka sa môže s chlapcami dohodnúť, kto akú knihu bude čítať podľa ich záujmov.) Poverí tohto žiaka, aby krátky úryvok z knihy prečítal, povie stručný obsah, môže si pripraviť o knihe referát, prezentáciu v PowerPointe, môže povedať informácie o autorovi. Samozrejme prinesie aj knihu, ktorú čítal. Dôležité je, aby žiaci videli aj konkrétne knihy, pretože aj vzhľad knihy ich môže ovplyvniť pri výbere. Učiteľ môže žiakom ponúknuť rôzne alternatívne možnosti, ktoré môžu využiť v triede so spolužiakmi pri práci s knihou. Okrem už spomínaných referátov a prezentácií, ktoré sú akýmsi základom pre dobrú známku, (je veľmi dobré, keď tieto činnosti žiaka učiteľ hodnotí známkou), môžu urobiť napríklad ilustráciu k úryvku, nástenku o autorovi, môžu navrhnúť obálku knihy, nový nadpis, vymyslieť iný záver, môžu vymyslieť nové postavy, ktoré vstúpia do deja, pripraviť krížovky, osemsmerovky, úlohy pre spolužiakov do skupín (tieto úlohy nadväzujú na prečítaný úryvok) a podobne. Chlapci veľmi radi pracujú aj s encyklopédiami, často si ich sami nosia aj z domu a robia si malé výstavky. Majú tiež radi knihy z edície Príšerná veda a z románov Hobita, Herryho Pottera či Pána prsteňov. V deviatej triede mám skúsenosti aj s tým, že si dokážu pripraviť rôzne úlohy vo Worde, rozdajú ich spolužiakom do skupín a tí ich vypracúvajú. Ten pocit, že oni môžu zadať nejakú úlohu počas vyučovania, je pre nich veľmi vzácny a cítia sa dobre.
Niekedy si jednu knihu môže prečítať skupina 4-5 chlapcov. Keď ich je viac, môžu si pripraviť okrem už spomínaných aktivít aj ďalšie. Hlavne šiestaci – siedmaci, ktorí sú ešte hraví, veľmi radi dramatizujú prečítané príbehy. Dramatizáciu si pripravia vopred (často si ju pripravujú niekoľko dní v škole popoludní). S touto formou práce mám pozitívne skúsenosti. Veľmi sa tešia, keď sa môžu v triede predviesť s tým, čo dokázali. V skupine tiež môžu vytvoriť komiks, v ktorom vychádzajú s prečítaného diela. Tieto komiksy potom vystavujeme na nástenke na chodbe školy. Komiksy môžu robiť aj na počítači. Nájdu ich na rôznych webových stránkach. stránke
Možností ako zaujať aj chlapcov, aby siahli po knihe je určite ešte oveľa viac. Počas môjho učenia som zistila, že ešte na začiatku školského roka je potrebné rozdeliť jednotlivé úlohy tak, aby mali dostatok času na ich realizáciu. Ak je to len trochu možné, prinesiem žiakovi knihu priamo do školy, aby som zamedzila zbytočným výhovorkám, že knihu nemohol zohnať. Musím im dať pocit dôležitosti a naznačiť im, že v deň svojej prezentácie knihy bude váha vyučovania na ňom a že ja – učiteľka sa spolieham na to, že ma nesklame. Výkony chlapcov hodnotím (často sú to tie lepšie známky a oni vedia, že keď nedokážu napísať diktát na dobrú známku, že práve čítanie kníh môže vylepšiť ich situáciu). Písomné výstupy vždy vystavujem na nástenkách alebo publikujem v školskom časopise.
Pri práci s knihami je dobré nezabúdať ani na internet, encyklopédie a časopisy. Motivujeme žiakov k tomu, aby si ku knihe a k autorovi nachádzali informácie čo z najväčšieho množstva zdrojov. Ak máme k dispozícii k spomínanej problematike aj článok v časopise, ponúkneme im aj ten.