ĽUBOMÍR FELDEK – NEPODPÍSANÁ ROZPRÁVKA (návrh vyuč.hodiny)

ĽUBOMÍR FELDEK
NEPODPÍSANÁ ROZPRÁVKA
Ročník: piaty
Téma: Rozprávky
Učivo: Ľubomír Feldek – Nepodpísaná rozprávka
Časová dotácia: 2 hodiny


Cieľ:
Poznávací:
– žiak pozná podstatu rozprávky, vie ju definovať,
– pozná znaky rozprávky,
– vie rozdiel medzi autorskou, ľudovou, slovenskou, inonárodnou rozprávkou,
– vie odlíšiť prozaickú a básnickú rozprávku,
– pozná základné informácie o živote a diele slovenského autora Ľubomíra Feldeka.
Komunikačný:
– žiak pozná podstatu aktívneho počúvania,
– rozvíja svoje verbálne písomné zručnosti,
– žiak dokáže prezentovať vlastný text,
– žiak vie napísať kratší umelecký útvar – záver,
– dokáže hodnotiť texty,
– je schopný získať informácie z viacerých zdrojov,
– dokáže verejne vystupovať a prezentovať sa,
– pri ústnom prejave primerane uplatňuje paralingvistické javy.
Medzipredmetové vzťahy: informatická výchova, etická výchova,zemepis
Pomôcky: Literárna výchova pre 5. ročník (Jela Krajčovičová, Jana Krajčovičová), interaktívna tabuľa, internet, PC, pracovný list.
METODICKÝ POSTUP
1. VYUČOCACIA HODINA
1. Úvodná časť
Evokácia
Učiteľ žiakom ukáže fotografiu Ľubomíra Feldeka. V priebehu troch minút napíšu svoju predstavu o tom, o čom asi písal. Prečítajú svoje názory.(10 minút)
2. Hlavná časť
Uvedomenie si významu
Povieme žiakom, aby si v tichosti prečítali úryvok z učebnice. Potom porovnajú obsah úryvku s vlastným názorom, ktorý napísali v úvode hodiny podľa autorovej fotografie. Oznámia výsledky svojich porovnaní. Učiteľ a žiaci sledujú, kto sa najviac priblížil k pravde. V ďalšej časti rozdáme žiakom pracovný list, ktorý si samostatne vypracujú (15 minút). Potom vyvolávame žiakov k interaktívnej tabuli, kde píšu správne odpovede do toho istého pracovného listu, ale urobeného v PowerPointe.(15 minút) Takto s nimi prekontrolujeme správne odpovede.

Pracovné listy a prezentácie sa nachádzajú na stránke  www.slovenskyjazyk.com v sekcii VYUČOVANIE.

Prečo autor píše pri otvorenom okne?
A. Je teplá letná noc.
B. Chce počúvať zvuky mesta.
C. Chce odohnať únavu.
Ktorú z rozprávkových postáv autor v texte nespomína?
A. Gulliver.
B. Červená čiapočka.
C. Snehulienka.
D. Striga.
E. Budkáčik a Dubkáčik.
F. Zuzanka Hraškovie.
G. Janko Hraško.
Rozprávkovú postavu Gullivera spomína vo svojej
rozprávke :
A. Milan Rúfus
B. Jonathan Swift
C. Hans Christian Andersen
Kto je hlavnou postavou rozprávky?
A. Oľga
B. Spisovateľ
C. Gulliver
Vymysli pre Nepodpísanú rozprávku iný nadpis! _______________________________________
Nepodpísaná rozprávka je:
A. Básnická, ľudová
B. Básnická, autorská
C. Prozaická, autorská
D. Dramatická, ľudová
E. Prozaická , ľudová
Ktoré vlastnosti potrebuje spisovateľ na písanie?

Vypíš z rozprávky 5 podstatných mien a urč rod, číslo, pád, vzor!
Podstatné meno ROD ČÍSLO PÁD VZOR

Vypíš priamu reč!

Vymysli iný záver rozprávky!
Čo sa ti dnes na hodine páčilo?________________________
_________________________________________________
Čo sa ti nepáčilo?___________________________________
_________________________________________________
Aký máš pocit?_____________________________________
_________________________________________________

Ak žiaci nestihnú napísať iný záver rozprávky na vyučovaní, tak si ho dopíšu na domácu úlohu.

2. VYUČOVACIA HODINA

Na ďalšej hodine žiaci najprv prečítajú nové závery rozprávok, ktoré doma vymysleli. Učiteľ vyhodnotí najlepšie. ( 10 minút) Potom im rozdá pracovný list, ktorý je zameraný na vyhľadávanie informácií na internete. Pracujú s ním 20 minút. Po uplynutí času čítajú jednotlivé odpovede a navzájom si ich kontrolujú. (10 minút)
Ľubomír FELDEK – NEPODPÍSANÁ ROZPRÁVKA

Pracuj s prezentáciou Ľ. Feldek – ŽIVOT A DIELO, ktorú nájdeš na www.slovenskyjazyk.com v sekcii PRÍPRAVY NA VYUČOVANIE.
1.Vyznač na mape mestá, v ktorých študoval Ľubomír Feldek.
2. Napíš názvy 3 rozprávkových kníh: _________________________________________________
3. Napíš názvy 3 básnických zbierok pre dospelých: ______________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Z akej knihy pochádza Nepodpísaná rozprávka?______________________________________
5. Napíš meno ilustrátora, ktorý ilustroval knihu Zlatá svadba.____________________________

Pracuj s internetom( www.osobnosti.sk)

5. Ako sa volá manželka Ľubomíra Feldeka?____________________________________________
6. Napíš názov 1 časopisu, v ktorom pracoval. ___________________________________________
7. Ako sa nazýva ocenenie, ktoré dostal v roku 2008? _____________________________________

8. Pracuj so slovníkom na stránke www.slovnik.sk . Nájdi si synonymický slovník a napíš
synonymá k slovám:

spisovateľ______________________________________________________________________

rozprávka_______________________________________________________________________

literatúra________________________________________________________________________

kniha___________________________________________________________________________

9. Napíš odkaz spisovateľovi. Aký máš názor na jeho tvorbu?
3. Záverečná časť

Reflexia

V poslednej časti zopakujeme so žiakmi základné pojmy súvisiace s rozprávkou a so životom a dielom Ľubomíra Feldeka. (5 minút)