Skúšanie ako zábava

Ako žiakov nevystrašiť pri skúšaní? Ako premeniť túto často nesympatickú činnosť na hru?V škole sa stretávame s rôznymi typmi žiakov. Čoraz viac je tých smelých, sebavedomých, ktorí sa nikoho a ničoho neboja, ale často sa nájdu aj takí, ktorí majú zo skúšania stres, sú nervózni a neistí. Práve pre druhú kategóriu žiakov si pripomeňme také formy skúšania, pri ktorých si ani veľmi neuvedomujú, že zisťujeme ich vedomosti, ba naopak, myslia si, že sa s nimi len hráme akúsi hru.
3-504dbfa7330886d13cf85f059c644e76da8df54b
Prvou aktivitou je reťazové skúšanie. Pred tabuľu príde napríklad päť žiakov. Do skúšania učiteľ nezasahuje. Prvý žiak dá otázku druhému. Ten odpovie na ňu. Keď odpovie, dá otázku tretiemu. A tak sa v skúšaní stále pokračuje. Učiteľ nielen na základe odpovedí na otázky, ale aj na základe položených otázok vie zistiť, ako sú žiaci pripravení na vyučovanie.
Ďalšou metódou môže byť napríklad vzájomné skúšanie skupín. Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Za určitý časový limit si každá skupina pre inú skupinu pripraví niekoľko otázok z opakovania. Potom si odovzdajú otázky, ktoré členovia skupín potom vypracúvajú a po vypracovaní prezentujú pred triedou. Pri ďalšej aktivite trieda skúša žiaka. Toto skúšanie prebieha tak, že jeden žiak príde pred tabuľu a ostatní žiaci mu dávajú otázky z učiva. Ak odpovedá dobre, môžeme ho oznámkovať. Opačnou aktivitou je tá, pri ktorej žiak skúša triedu. Keď vie žiak položiť vhodné otázky a opraviť žiakov pri ich odpovediach, to je jasný signál pre učiteľa, že učivo ovláda. Veľmi známou formou, prostredníctvom ktorej môžeme so žiakmi nielen opakovať učivo, ale aj nenápadne zisťovať, či učivo ovládajú, je kvíz. Ten sa dá urobiť rozličnými spôsobmi. Záleží to všetko od fantázie učiteľa a žiakov. Otázky nemusí pripravovať len učiteľ, môžu si ich pripraviť aj žiaci. V triede si môžu vytvoriť ľubovoľné množstvo súťažiacich družstiev podľa počtu žiakov. Najrýchlejší spôsob je taký, keď si členovia družstiev ťahajú otázky. Výhodou je, keď učiteľ víťazné družstvo neodmeňuje len známkou, ale je dobré, keď má k dispozícii napríklad malé darčeky alebo sladkosti. Deti to vnímajú ako zmenu a ešte viac ich to dokáže motivovať a na kvíz, ktorý je vlastne hravou formou opakovania a testovania vedomostí, sa aj doma viac pripravujú. 3-84d205633780bc81409df668f7b81ed2a4fb87bd