HRY na cvičenie pamäti detí

V predchádzajúcom článku   ste sa mohli dočítať o druhoch pamäti a tiež o tom, že každé dieťa už v predškolskom veku preferuje určitý typ zapamätávania. Už v tomto období sa u dieťaťa  vo zvýšenej forme prejavuje  vizuálna, sluchová, pohybová alebo hmatová pamäť. Dnes si povieme o tom, ktoré veľmi jednoduché hry sú vhodné na rozvíjanie určitého typu pamäti.

Snowballing – metóda snehovej gule

Táto metóda, ktorá sa dá uplatniť v rámci skupinového vyučovania, je  stredne  ťažká  na  prípravu  a organizáciu vyučovania,  ale  nenáročná  na  riadenie  vyučovania.  Od  ostatných  skupinových  metód  sa odlišuje  tým,  že  práca  začína  od  jednotlivca.

Ako pomôcť žiakom rozvíjať kreativitu?

Tvorivosť sa často spája iba s umeleckými smermi. Ale kdekoľvek v súčasnosti vkročíme, všade sa môžeme stretnúť s predmetmi a produktmi, ktoré sú úzko späté s tvorivou predstavivosťou. Tvorivosť je spojená s každodenným životom. Viaže sa k predaju výrobkov, ich dizajnu, súvisí s reklamou, s výkladmi v obchodoch,  prebúdza sa pri zariaďovaní bytov, v domácnosti pri varení a pečení, pri športe, v podnikaní. Tvorivosť sprevádza človeka na každom kroku. Z tohto dôvodu by sa jej mala čo najväčšia pozornosť venovať aj v školách. Tvorivá práca v školách je dôležitá z viacerých dôvodov.

DVOJITÝ KOLOTOČ

Dvojitý kolotoč je skupinová vyučovacia metóda, používaná na rozvoj verbálnych a neverbálnych komunikačných schopností pri vyučovaní stanovenej témy. Pre realizáciu metódy je nutné upraviť priestor triedy. Zo stoličiek vytvoríme dvojitý kolotoč t.j. dva sústredené kruhy – vnútorný a vonkajší. Rozdelíme žiakov do dvoch skupín s párnym počtom. Prvá skupina sa posadí do vnútorného kruhu, tvárou von z kruhu. Druhá skupina s rovnakým počtom sa posadí do vonkajšieho kruhu, tvárou dovnútra, oproti žiakom prvého kruhu. Žiaci sedia v pároch proti sebe a môžu začať pracovať.

Najznámejšie metódy rozvíjania motivácie

Motivácia je nevyhnutnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Uľahčuje nielen učiteľovi prácu so žiakom, ale aj žiakovi osvojovanie si nových vedomostí. Hlavnými prostriedkami motivácie v učebnej činnosti žiaka, sú učebné úlohy a učiteľ, ktorý žiakov neustále motivuje k samostatnej, aktívnej a tvorivej činnosti. Najdôležitejším činiteľom v učebnom procese je teda osobnosť učiteľa. „Jeho charakteristickou črtou musí byť neustála myšlienková aktivita a sledovanie vzťahu žiakov k učeniu, k práci a k škole. Musí hľadať spôsoby, ako preniknúť do psychiky žiaka tak, aby spoznal skutočné príčiny a pohnútky jeho správania a postojov“ (Lokšová, I., Lokša J.)

Ako sa môžu žiaci pri písaní inšpirovať?

Často sa ma žiaci v škole pýtajú, na čo sa učíme nejaké gramatické pravidlo, vzor, poučky. Vždy im hovorím, že jedným z praktických využití je využiť gramatické pravidlá pri písaní akýchkoľvek textov. So vznikom internetu totiž pribudlo aj veľa možností na písomné vyjadrovanie sa. Takmer každý je už na Facebooku alebo sa písomne vyjadruje na iných sociálnych sieťach, ďalší si píšu vlastné blogy, tvoria webové stránky a ďalšia veľká skupina ľudí sa vyjadruje k životu aspoň v diskusiách pod článkami. Niektorí píšu veľmi radi a niektorí vôbec nie, ale každý má chuť k niečomu sa občas vyjadriť.