Aktivity, pomocou ktorých učiteľ zistí, či žiaci porozumeli učivu

Okrem samotného priebehu vyučovacej hodiny je podstatný aj jej záver. Práve v závere by si žiaci mali čo najviac uvedomiť, čomu sa vlastne na vyučovaní venovali. Existuje niekoľko jednoduchých a časovo nenáročných aktivít, vďaka ktorým môže učiteľ rýchlo zistiť, či žiaci učivu rozumeli.

Využitie tvorivej dramatiky pri formovaní vzájomnej spolupráce žiakov

Výsledkom využívania metód tvorivej dramatiky je nielen estetická skúsenosť, ale i životná skúsenosť so sebou samým, identifikovaná napríklad v pocite emocionálneho naplnenia z vlastnej tvorivosti. V prežívaní zážitku vo vyučovacom procese sa simultánne odvíjajú dve línie – línia subjektívna a línia kolektívna. V subjektívnej línii jedinec prežíva vlastné emócie, pocity a názory a môže ich vyjadriť ako súčasť vlastnej identity, aby tým dal vedieť o sebe svojmu okoliu alebo si zážitok emotívne prežije a spracuje vo svojom vedomí a nemusí o tom hovoriť.