Aktivity podporujúce prácu s textom

Už pred samotným čítaním je potrebné zaradiť nejakú aktivitu, ktorá žiakov na čítanie pripraví. Žiaci môžu podľa nadpisu hádať, o čom asi text bude. To je tá najbežnejšia aktivita.  Samotné čítanie môžete robiť tiež rôznymi spôsobmi. Najviac aktivít sa so žiakmi robí po samotnom prečítaní textu. Poďme sa teda pozrieť na aktivity, ktoré žiakov pred čítaním, počas čítaní i po čítaní dokážu dobre motivovať a pomáhajú im čítanie prežívať radostne a so zaujatím.

Uplatňovanie prvkov etickej výchovy a práca s denníkom na hodinách slovenského jazyka a literatúry

Metodická príručka, ktorá obsahuje množstvo aktivít vhodných na využívanie etickej výchovy ako prierezovej témy. Môžete ju použiť na vyučovaní literárnej výchovy, na čitateľských krúžkoch, krúžkoch tvorivej dramatiky,  cvičeniach zo slovenského jazyka, v školských kluboch či tvorivom písaní. Okrem metód tvorivej dramatiky a tvorivého písania je  v prípravách na vyučovanie zakomponovaná aj práca s denníkom.

Čo ovplyvňuje vzťah detí ku škole?

Určite ste si všimli, že niektoré deti majú pozitívny vzťah ku škole a iné nie. Nový vedecký výskum vedcov z britských univerzít v Leicesteru a Leedsu, ktorý bol publikovaný v časopise Review of Economics and Statistics bol zameraný na to, či na vzťah detí ku škole ovplyvňuje úroveň školy, snaha rodičov alebo samotná genetika a vlastnosti dieťaťa.