Aktivity, pomocou ktorých učiteľ zistí, či žiaci porozumeli učivu

Okrem samotného priebehu vyučovacej hodiny je podstatný aj jej záver. Práve v závere by si žiaci mali čo najviac uvedomiť, čomu sa vlastne na vyučovaní venovali. Existuje niekoľko jednoduchých a časovo nenáročných aktivít, vďaka ktorým môže učiteľ rýchlo zistiť, či žiaci učivu rozumeli.

Využitie tvorivej dramatiky pri formovaní vzájomnej spolupráce žiakov

Výsledkom využívania metód tvorivej dramatiky je nielen estetická skúsenosť, ale i životná skúsenosť so sebou samým, identifikovaná napríklad v pocite emocionálneho naplnenia z vlastnej tvorivosti. V prežívaní zážitku vo vyučovacom procese sa simultánne odvíjajú dve línie – línia subjektívna a línia kolektívna. V subjektívnej línii jedinec prežíva vlastné emócie, pocity a názory a môže ich vyjadriť ako súčasť vlastnej identity, aby tým dal vedieť o sebe svojmu okoliu alebo si zážitok emotívne prežije a spracuje vo svojom vedomí a nemusí o tom hovoriť.

Ako zaujať žiakov na začiatku vyučovania

Niekedy práve prvé minúty rozhodujú o tom, ako bude prebiehať vyučovacia hodina a koľko sa toho žiaci naučia. Zaujať a motivovať žiakov od prvej sekundy a navrhnúť aktivity tak, aby boli v očakávaní či v napätí si vyžaduje prax a niekoľko pokusov a omylov, ale skúsení učitelia tvrdia, že stojí za to vynaložiť námahu, aby ste to urobili správne. Pomôcť vám v tom môžu aj nasledujúce aktivity.

Hry, ktoré pomáhajú žiakom rozširovať slovnú zásobu

Slovná zásoba je súhrn všetkých slov jazyka. V domácom prostredí, ale i v škole je potrebné slovnú zásobu dieťaťa neustále precvičovať a rozširovať. V školskom prostredí môžu učitelia na jej precvičovanie a rozširovanie použiť aj rôzne hry a zábavné aktivity.