Čítanie s predpovedaním

Nie je čítanie ako čítanie. Niekto číta rád, iný vidí v hodinách literárnej výchovy priestor na to, ako sa uliať, podriemať si alebo sa v mysli preniesť do iného sveta. V dnešnej dobe, keď na našich žiakov na každej strane pôsobí množstvo najrôznejších vplyvov, je pre učiteľa dosť náročné udržať detskú myseľ v pohotovosti. Preto je dôležité na hodinách čítania alebo literárnej výchovy používať také metódy, ktoré žiaka nielen motivujú, ale zároveň aj udržujú v činnosti, aktivizujú. Zobúdzajú vnútorný záujem o text. Jedným slovom, pomáhajú mu premýšľať, analyzovať a tiež tvoriť.

Ako sa kreslia sny

Motivačná koučka Patti Dobrowolski tvrdí, že svoje životné ciele je dôležité si NAKRESLIŤ. Radí, že ak si ich nakreslíte, máte až o 80% vyššiu šancu ich dosiahnuť. Obrazy podľa nej privádzajú ľudí k činom. Podľa nej si človek má nakresliť dve polia. Naľavo si má nakresliť súčasnú situáciu a napravo predstavy o budúcnosti. Tá, o ktorej snívate, má byť čo najviac farebná a detailná. Taktiež hovorí, že musíte svoje sny vidieť, veriť v ne a konať.

Cinquain – pomôcka na opakovanie

Už v článku o myšlienkových mapách som spomínala, že niekedy je pre žiakov veľmi náročné vystihnúť podstatu učiva. Niekto si pojmy pamätá ľahko, pre iných je to náročnejšie. Dnes vám ponúkam ďalšiu metódu, ktorá sa pri pravidelnom používaní môže stať pre žiakov vhodnou pomôckou na prehľadné zapamätávanie pojmov, faktov a rôznych definícií.

Ako zaujať deviatakov po prijatí na stredné školy?

Určite všetci učitelia veľmi dobre poznajú situáciu po monitoroch, resp. po prijímacích skúškach, keď deviataci zrazu strácajú chuť pracovať a pocit úspechu z prijatia na stredné školy im prerastá cez hlavy tak, že je čoraz ťažšie motivovať ich pre akúkoľvek prácu. Aj ja som často v tomto období premýšľala nad tým, čo urobiť preto, aby moji žiaci boli na vyučovacej hodine aktívni, mali chuť tvoriť, premýšľať a produkovať nové myšlienky.
V mojom príspevku vám ponúkam niekoľko aktivít, pomocou ktorých môžeme na hodinách slovenského jazyka a literatúry zaujať žiakov tak, že si učivo nenásilne nielen opakujú, ale zároveň majú pocit, že robia niečo užitočné aj pre iných.

Ako motivovať deti k čítaniu?

Najnovšie výskumy hovoria o tom, že deti siahajú po knihe menej ako v minulosti. Hoci na 1. stupni základných škôl situácia nie je až tak alarmujúca ako na 2. stupni, práve tento časový úsek v živote dieťaťa môžeme využiť na to, aby sme u neho vzbudili lásku ku knihám na celý život. Ak sa nám v tomto období podarí zapáliť detské srdce pre knihu, máme nádej, že ani búrlivé obdobie puberty tento plameň neuhasí a zostane horieť aj v čase dospelosti.

Štvorlístok šťastia

Práca s denníkom, o ktorej som už písala v predchádzajúcich článkoch, nezahŕňa len aktivity súvisiace s čítaním textu na literárnej výchove. Žiaci môžu písať  do denníkov aj na slohu, tvorivom písaní alebo gramatike. My sme si urobili v triede na nástenku ŠTVORLÍSTOK ŠŤASTIA, ktorý nám neustále pripomína, na čo by sme nemali zabúdať.

Nástenky vďaky

Každý deň máme možnosť začať odznova. Možno ináč, možno lepšie. Samozrejme, že aj v škole počas roka je množstvo príležitostí k zmenám, no zväčša ich v rýchlom slede dní a množstve povinností nedokážeme adekvátne vnímať. Preto je obdobie príchodu napríklad nového kalendárneho alebo školského roku nového roka tým najvhodnejším momentom k sebareflexii a tiež k stanoveniu si nových cieľov. Myslím si, že aj žiaci v škole by mali mať priestor na to, aby sa nad týmito skutočnosťami zamysleli. Skôr, než sa však zamyslia nad svojimi novými cieľmi, plánmi a túžbami, mali by sa pozrieť spätne na to, čo prežili, čo im bolo dopriate, čo všetko už vedia a s kým každodenné skutočnosti môžu spoločne zdieľať. Pred tým, ako začnú plánovať nové veci, mali by poďakovať za to, čo im už bolo dopriate, pretože vďačnosť je krásna a ušľachtilá ľudská vlastnosť.

Ako pomôcť žiakom nahliadnuť do seba?

Myslím si, že  máme dosť príležitostí na to, aby sme aj žiakom v školách umožnili trochu sa zastaviť, popremýšľať, či vytvoriť im priestor na stanovenie si nových cieľov. Myslím si, že ak žiak má pred sebou reálne ciele, ľahšie sa mu prekonávajú školské problémy, s väčšou chuťou sa púšťa do úloh a s väčšou radosťou je ochotný urobiť aj niečo navyše v rámci projektov, olympiád a súťaží.