Využitie textov populárnej hudby na hodinách slovenského jazyka a literatúry

Spomínam si na situáciu v triede, keď som tohto roku na jar rozdala žiakom nové učebnice na literárnu výchovu. Najprv ju začali ovoniavať, potom v nej rýchlo začali listovať. Všetci sa po pár sekundách zastavili pri textoch populárnych piesní a mnohí úplne prirodzene a spontánne začali aj spievať. Bol to jeden z najkrajších zážitkov v mojej učiteľskej práci. V tej chvíli som si povedala, že túto žiacku radosť a spontánne nadšenie musím tvorivo využiť.

Čo najradšej čítajú chlapci v puberte?

To, že čítanie deťom veľmi pomáha vo viacerých oblastiach života, je už veľmi dobre známa vec. Malé deti proti čítaniu, a hlavne vtedy, keď im čítajú dospelí, nič nenamietajú, horšie je to so staršími deťmi. Dievčatá sú často výbornými čitateľkami aj v puberte, a to hlavne vtedy, keď ich chytia za srdce dievčenské romány, od ktorých sa často ani v škole nemôžu odtrhnúť, a tak ich potajomky čítajú aj pod lavicou. A čo starší chlapci?

Učme deti milovať knihy

„ Existuje len jeden problém: Objaviť nanovo jestvovanie duchovného života, ktorý je čímsi väčším ako inteligencia, a len tento duchovný život je schopný uspokojiť človeka.“
( Antoine de Saint-Exupéry)
V dnešnej dobe je okrem iného veľmi dôležité disponovať čitateľskými zručnosťami, ktoré sú potrebné jednak v škole, ale predovšetkým ovplyvňujú uplatnenie absolventov v praktickom živote a na trhu práce.

Čítanie s predpovedaním

Nie je čítanie ako čítanie. Niekto číta rád, iný vidí v hodinách literárnej výchovy priestor na to, ako sa uliať, podriemať si alebo sa v mysli preniesť do iného sveta. V dnešnej dobe, keď na našich žiakov na každej strane pôsobí množstvo najrôznejších vplyvov, je pre učiteľa dosť náročné udržať detskú myseľ v pohotovosti. Preto je dôležité na hodinách čítania alebo literárnej výchovy používať také metódy, ktoré žiaka nielen motivujú, ale zároveň aj udržujú v činnosti, aktivizujú. Zobúdzajú vnútorný záujem o text. Jedným slovom, pomáhajú mu premýšľať, analyzovať a tiež tvoriť.

Ako zaujať deviatakov po prijatí na stredné školy?

Určite všetci učitelia veľmi dobre poznajú situáciu po monitoroch, resp. po prijímacích skúškach, keď deviataci zrazu strácajú chuť pracovať a pocit úspechu z prijatia na stredné školy im prerastá cez hlavy tak, že je čoraz ťažšie motivovať ich pre akúkoľvek prácu. Aj ja som často v tomto období premýšľala nad tým, čo urobiť preto, aby moji žiaci boli na vyučovacej hodine aktívni, mali chuť tvoriť, premýšľať a produkovať nové myšlienky.
V mojom príspevku vám ponúkam niekoľko aktivít, pomocou ktorých môžeme na hodinách slovenského jazyka a literatúry zaujať žiakov tak, že si učivo nenásilne nielen opakujú, ale zároveň majú pocit, že robia niečo užitočné aj pre iných.

Ako motivovať deti k čítaniu?

Najnovšie výskumy hovoria o tom, že deti siahajú po knihe menej ako v minulosti. Hoci na 1. stupni základných škôl situácia nie je až tak alarmujúca ako na 2. stupni, práve tento časový úsek v živote dieťaťa môžeme využiť na to, aby sme u neho vzbudili lásku ku knihám na celý život. Ak sa nám v tomto období podarí zapáliť detské srdce pre knihu, máme nádej, že ani búrlivé obdobie puberty tento plameň neuhasí a zostane horieť aj v čase dospelosti.

Myšlienkové mapy na slovenskom jazyku

Každý žiak je v škole iný. Niekto sa učí rád a veľa, nerobí mu problém si čokoľvek zapamätať. Niektorí žiaci však učenie považujú za nie príliš zaujímavé a potrebné, berú ho skôr ako nutné zlo. Učiteľ však musí zaujať prvých aj druhých. V druhom prípade je to niekedy veľmi zložité, ale naučiť ich to jednoducho musí. Hlavne na takých predmetoch ako je slovenský jazyk či matematika, kde Testovanie 9 jednoducho nepustí.